Περιήγηση: Ηθοποιός

Θέατρο
Αντώνης Γιαννίδης, μεγάλη θεατρική φυσιογνωμία — Πρωταγωνιστής του αντάρτικου θεάτρου

Στις 14 Σεπτεμ­βρί­ου πεθαί­νει στη Μόσχα ο κομ­μου­νι­στής ηθο­ποιός και πολι­τι­κός πρό­σφυ­γας Αντώ­νης Γιαν­νί­δης. Ο Αντώ­νης Γιαν­νί­δης δεν ήταν μια μεγάλη…

Κινηματογράφος
Γιάννης Γκιωνάκης, σπουδαίος ηθοποιός, καρατερίστας, μια αστείρευτη κωμική φλέβα

Σπου­δαί­ος ηθο­ποιός, καρα­τε­ρί­στας, μια αστεί­ρευ­τη κωμι­κή φλέ­βα, ο Γιάν­νης Γκιω­νά­κης κατά­φε­ρε με τις ερμη­νεί­ες του να ψυχα­γω­γή­σει πολ­λές γενιές, έφυγε…

Κινηματογράφος
Δέσπω Διαμαντίδου, σπουδαία ηθοποιός και αρχόντισσα

Δέσπω Δια­μα­ντί­δου, μια σπά­νιου είδους «αρχό­ντισ­σα», με ξεχω­ρι­στή και αξια­γά­πη­τη προ­σω­πι­κό­τη­τα. Σπου­δαία ηθο­ποιός, εξαι­ρε­τι­κά καλ­λιερ­γη­μέ­νη, φύσει ευγε­νι­κή, αξιο­σέ­βα­στη, γλυ­κύ­τα­τη Δέσπω…