Περιήγηση: Ημερολόγιο Άννας Φρανκ

Πολιτισμός
Δύο άγνωστες σελίδες στο ημερολόγιο της Αννας Φρανκ: “Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη σελίδα για να γράψω σκανδαλιστικά αστεία”

Ολλαν­δοί ερευ­νη­τές απο­κά­λυ­ψαν για πρώ­τη φορά ότι δύο σελί­δες του ημε­ρο­λο­γί­ου της Άννας Φρανκ, που καλύ­πτο­νταν επί­τη­δες με χαρ­τί, περιείχαν…