Περιήγηση: ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική
«Με εξαίρεση το ΚΚΕ»…

Ο διά­λο­γος από την προ­χτε­σι­νή συνε­δρί­α­ση της Βου­λής είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κός. Στο βήμα ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, σημειώ­νει, απευ­θυ­νό­με­νος στον ΣΥΡΙΖΑ:…

Πολιτική
Το «ξεβράκωμα» του συστήματος, της σοσιαλδημοκρατίας και του οπορτουνισμού

Πώς προ­ω­θεί­ται καλύ­τε­ρα η στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου για τη στή­ρι­ξη της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και την εμπλο­κή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς του…