Περιήγηση: οπορτουνισμός

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Ένας “κύκλος” έκλεισε — ένας νέος ανοίγει

Πέρα­σαν 10 χρό­νια από τότε που το ΚΚΕ πρω­το­στά­τη­σε στη συγκρό­τη­ση της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας (ΕΚΠ), όπου συμ­με­τεί­χαν 31 Κομμουνιστικά…

Απόψεις
Τερματίζει τη λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία — Ο ρόλος των οπορτουνιστικών δυνάμεων

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δυστυ­χώς, ο δια­βρω­τι­κός και υπο­νο­μευ­τι­κός ρόλος του οπορ­του­νι­σμού στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα έκα­νε και πάλι την εμφάνισή…

Διεθνή
Σχετικά με την λεγόμενη «Παγκόσμια Αντιιμπεριαλιστική Πλατφόρμα»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Με αφορ­μή την συνά­ντη­ση στο Καρά­κας κομ­μά­των και οργα­νώ­σε­ων που συμ­με­τέ­χουν στην επο­νο­μα­ζό­με­νη «Παγκό­σμια Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Πλατφόρμα» -…

Απόψεις
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πάλη ενάντια στον οπορτουνισμό στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) που έλα­βε χώρα στην Αβά­να στις 27–29…