Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Απριλίου

Πρόσωπα
Vilma Espín: η Κουβανή επαναστάτρια, συνεπής μαχήτρια για τη χειραφέτηση των γυναικών στην Κούβα και στον κόσμο

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η βρα­βευ­μέ­νη με το βρα­βείο Λένιν το 1977 Κου­βα­νή επα­να­στά­τρια Vilma Espín γεν­νή­θη­κε στις 7 Απρι­λί­ου 1930 από…

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 7 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

529 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Ιου­στι­νια­νός εκδί­δει ένα θεμε­λιώ­δες νομι­κό σύγ­γραμ­μα, τον «Ιου­στι­νιά­νειο Κώδι­κα» (Corpus Juris Civilis). 1614 Πέθα­νε ο ζωγράφος,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

529 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Ιου­στι­νια­νός εκδί­δει ένα θεμε­λιώ­δες νομι­κό σύγ­γραμ­μα, τον «Ιου­στι­νιά­νειο Κώδι­κα» (Corpus Juris Civilis). 1614 Πέθα­νε ο ζωγράφος,…

Πρόσωπα
Σαρλ Φουριέ, φιλόσοφος και διανοητής του ουτοπικού σοσιαλισμού

Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος και δια­νοη­τής του ουτο­πι­κού σοσια­λι­σμού Σαρλ Φου­ριέ. Ο ουτο­πι­κός σοσια­λι­σμός, επη­ρε­α­σμέ­νος και από αστι­κές-μικρο­α­στι­κές ροπές, αναζήτησε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Απριλίου

1614 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος, Δομί­νι­κος Θεο­το­κό­που­λος, γνω­στό­τε­ρος ως Ελ Γκρέ­κο 1772 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος και δια­νοη­τής του ουτο­πι­κού σοσια­λι­σμού Σαρλ Φου­ριέ. 1790 Πραγματοποιείται…