Περιήγηση: Twitter

Επικαιρότητα
Ο Μπογδάνος ξαναχτυπά: Απειλεί και προαναγγέλλει άρση ανωνυμίας στο διαδίκτυο!

Δεν πέρα­σε και­ρός από την άθλια, χαφιέ­δι­κου τύπου δημο­σιο­ποί­η­ση προ­σω­πι­κών στοι­χεί­ων δια­δη­λω­τή και ο- γνω­στός και μη εξαι­ρε­τέ­ος- βου­λευ­τής της…

Κοινωνία
Το Twitter παραδέχεται ότι στοιχεία χρηστών μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν για διαφημιστικούς σκοπούς

Η Twitter Inc ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι τηλε­φω­νι­κοί αριθ­μοί και διευ­θύν­σεις ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου που «φορ­τώ­νουν» χρή­στες του για να αντα­πο­κρι­θούν στις…

Κοινωνία
«Amazon»: Υποχρεώνει τους εργαζόμενους-σκλάβους να επαινούν την εταιρεία στο Twitter!

Ο εργα­σια­κός μεσαί­ω­νας στην γνω­στή και μη εξαι­ρε­τέα «Amazon» του πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χου Τζεφ Μπέ­ζος συνε­χί­ζε­ται.… Η «Amazon», που πρω­το­πο­ρεί στην εφαρμογή…

Διεθνή
Ο Ερντογάν με δικαστική απόφαση απαιτεί να κατέβει από το twitter αιχμηρό γράφημα του Έλληνα γραφίστα Jo Di

Κάθε μη αρε­στή φωνή στην Τουρ­κία διώ­κε­ται, στην κυριο­λε­ξία ο Ερντο­γάν «πνί­γει» τον Τύπο και κατα­στέλ­λει κάθε φωνή δια­μαρ­τυ­ρί­ας, αντί­στα­σης, κριτικής.…