Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα

Εκδή­λω­ση για την συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων από τη δολο­φο­νία του αργε­ντί­νου κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα συν­διορ­γα­νώ­νουν ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης και η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ).

Η εκδή­λω­ση θα γίνει την Τετάρ­τη 18 Οκτώ­βρη, στις 7.00 μμ, στην αίθου­σα “Μανώ­λης Ανα­γνω­στά­κης” του δημαρ­χεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Για τη ζωή και το έργο του Τσε Γκε­βά­ρα θα μιλή­σουν ο πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσ/νίκης Απο­στό­λης Σκού­φας, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Νίκος Μότ­τας και ο πρό­ε­δρος της ΕΔΥΕΘ Νίκος Ζώκας. 

Θα παρα­βρε­θεί και θα χαι­ρε­τί­σει η Πρέ­σβης της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα Ζelmys Maria Domínguez Cortina, ενώ η εκδή­λω­ση θα περι­λαμ­βά­νει οπτι­κο­α­κου­στι­κό και μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα στον σπου­δαίο επα­να­στά­τη.

Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα: Η άσβε­στη φλό­γα της επανάστασης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο