Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

UNICEF: Πάνω από 330 εκατομμύρια παιδιά σε κατάσταση ακραίας φτώχειας παγκοσμίως

Η παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού επι­βρά­δυ­νε τον αγώ­να κατά της φτώ­χειας των παι­διών και 333 εκα­τομ­μύ­ρια από αυτά ζουν υπό συν­θή­κες ακραί­ας φτώ­χειας σε παγκό­σμια κλί­μα­κα, απο­κα­λύ­πτει έκθε­ση που συνέ­τα­ξαν η UNICEF και η Παγκό­σμια Τρά­πε­ζα και δίνε­ται στη δημο­σιό­τη­τα σήμερα.

Με άλλα λόγια, ένα παι­δί στα έξι σε όλο τον κόσμο ζει με λιγό­τε­ρα από 2,15 δολά­ρια την ημέ­ρα, σύμ­φω­να με την έκθε­ση, που υπο­γραμ­μί­ζει πως αν δεν είχαν ενσκή­ψει οι συνέ­πειες της παν­δη­μί­ας, θα μπο­ρού­σαν να είχαν βγει από τη φτώ­χεια επι­πλέ­ον 30 εκα­τομ­μύ­ρια παιδιά.

«Οι επι­δει­νού­με­νες κρί­σεις, εξαι­τί­ας των συνε­πειών της παν­δη­μί­ας, των ένο­πλων συρ­ρά­ξε­ων, της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής και των οικο­νο­μι­κών σοκ, εμπό­δι­σαν τις προ­ό­δους αφή­νο­ντας εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά στην ακραία φτώ­χεια», τόνι­σε η γενι­κή διευ­θύ­ντρια της UNICEF, η Κάθριν Ράσελ, στο δελ­τίο Τύπου που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα μαζί με την έκθεση.

«Ένας κόσμος στον οποίο 333 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά ζουν στην ακραία φτώ­χεια ‑στε­ρού­νται όχι μόνο την κάλυ­ψη των πιο βασι­κών τους ανα­γκών, αλλά και την αξιο­πρέ­πεια, τις ευκαι­ρί­ες, την ελπί­δα- είναι απλά αφό­ρη­τος», πρό­σθε­σε η ίδια.

Η ακραία φτώ­χεια πλήτ­τει το 40% των παι­διών στην υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή· πρό­κει­ται για το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό στον κόσμο.

Αντί­θε­τα με άλλες περιο­χές του κόσμου, οι οποί­ες κατέ­γρα­ψαν τα τελευ­ταία χρό­νια μεί­ω­ση της φτώ­χειας των παι­διών, η υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή την είδε να αυξά­νε­ται, εξαι­τί­ας της ταχεί­ας δημο­γρα­φι­κής ανά­πτυ­ξης, της παν­δη­μί­ας του νέου κορο­νοϊ­ού και των λεγό­με­νων φυσι­κών καταστροφών.

Η Παγκό­σμια Τρά­πε­ζα και η UNICEF καλούν τις κυβερ­νή­σεις να δώσουν προ­τε­ραιό­τη­τα στον αγώ­να κατά της παι­δι­κής φτώ­χειας και να υιο­θε­τή­σουν σει­ρά μέτρων, ιδί­ως την επέ­κτα­ση των καθο­λι­κών προ­γραμ­μά­των οικο­γε­νεια­κών επιδομάτων.

«Δεν μπο­ρού­με να εγκα­τα­λεί­ψου­με αυτά τα παι­διά τώρα», τόνι­σε ο Λουίς Φελί­πε Λόπες-Κάλ­βα, διευ­θυ­ντής της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας αρμό­διος για ζητή­μα­τα φτώ­χειας και ισονομίας.

«Το να τερ­μα­τι­στεί η φτώ­χεια των παι­διών είναι πολι­τι­κή επι­λο­γή», πρόσθεσε.

Τα συμπε­ρά­σμα­τα της έκθε­σης υπο­δει­κνύ­ουν ότι απο­μα­κρύ­νε­ται ο φιλό­δο­ξος στό­χος που είχε ορί­σει ο ΟΗΕ, να εξα­λει­φθεί η ακραία φτώ­χεια των παι­διών μέχρι το 2030.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο