Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ-Τραμπ: Κλιμακώνουν τις προκλήσεις και τις απειλές ενάντια στη ΛΔ Κορέας

Με φρα­στι­κά πυρά ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, κλι­μα­κώ­νει επι­κίν­δυ­να την επι­θε­τι­κό­τη­τα κατά της ΛΔ Κορέ­ας (Βόρεια Κορέα). Ο Ντό­ναλντ Τραμπ διε­μή­νυ­σε ότι η ΛΔ Κορέ­ας θα βρε­θεί αντι­μέ­τω­πη με «φωτιά και οργή που ο κόσμος δεν έχει δει ποτέ πριν» αν απει­λή­σει ποτέ ξανά τη χώρα του. «Η Βόρεια Κορέα καλά θα κάνει να μην κάνει κι άλλες απει­λές προς τις ΗΠΑ. Θα βρε­θεί αντι­μέ­τω­πη με φωτιά και οργή που ο κόσμος δεν έχει ξανα­δεί ποτέ», σε αυτή την περί­πτω­ση, δήλω­σε χθες μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους στο Trump National Golf Club στο Μπέ­ντμιν­στερ, στο Νιού Τζέρσι. 

Οι εμπρη­στι­κές δηλώ­σεις του προ­έ­δρου των ΗΠΑ έρχο­νται λίγα μόλις εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα μετά την έγκρι­ση από το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ νέων κυρώ­σε­ων κατά της Πιον­γιάνγκ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των περιο­ρι­σμών σε εξα­γω­γές ύψους άνω του ενός δισ. δολα­ρί­ων.  Οι κυρώ­σεις έρχο­νται μετά τις πρό­σφα­τες επι­τυ­χείς δοκι­μές της Βόρειας Κορέ­ας με διη­πει­ρω­τι­κούς βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους που φέρο­νται ικα­νοί να πλή­ξουν τις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

Από την πλευ­ρά της, η κυβέρ­νη­ση της ΛΔ Κορέ­ας, δια­μέ­σου του υπουρ­γεί­ου εξω­τε­ρι­κών, χαρα­κτή­ρι­σε «κατα­σκευα­σμέ­νες» τις νέες κυρώ­σεις που επέ­βα­λε σε βάρος της ΛΔ Κορέ­ας το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ και προει­δο­ποί­η­σε ότι θα επα­κο­λου­θή­σουν «ισχυ­ρά αντί­με­τρα» και «ενέρ­γειες δικαιο­σύ­νης». Ανα­φέ­ρει επί­σης ότι αυτή η από­φα­ση του ΟΗΕ απο­δει­κνύ­ει πως τα Ηνω­μέ­να Έθνη «κατα­χρώ­νται της εξου­σί­ας τους».

Σε νέα ανα­κοί­νω­ση, απα­ντώ­ντας στις απει­λές του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Ντ. Τραμπ, ο εκπρό­σω­πος του γενι­κού επι­τε­λεί­ου των βορειο­κο­ρε­α­τι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων κατη­γο­ρεί τις ΗΠΑ για υστε­ρία, τονί­ζο­ντας ότι η δυνα­τό­τη­τα «προ­λη­πτι­κού χτυ­πή­μα­τος» δεν απο­τε­λεί πια μονο­πώ­λιο των ΗΠΑ. Πλη­ρο­φο­ρί­ες που είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας θέλουν την Πιον­γιάνγκ να «εξε­τά­ζει προ­σε­κτι­κά» το ενδε­χό­με­νο επί­θε­σης με πυραύ­λους ενα­ντί­ον της νήσου Γκουάμ του Ειρη­νι­κού, που απο­τε­λεί επι­κρά­τεια των ΗΠΑ, ως απά­ντη­ση στις ολο­έ­να και αυξα­νό­με­νες προ­κλή­σεις της Ουάσινγκτον. 

Οι πρό­σφα­τες δηλώ­σεις Τραμπ στο Νιου Τζέρ­σι προ­κά­λε­σαν αντι­δρά­σεις και εντός του αμε­ρι­κα­νι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος από ρεπου­μπλι­κά­νους και δημο­κρα­τι­κούς γερου­σια­στές, ορι­σμέ­νοι εκ των οποί­ων χαρα­κτή­ρι­σαν «ριψο­κίν­δυ­νη» την τακτι­κή του προ­έ­δρου των ΗΠΑ να εκτο­ξεύ­ει μεγα­λό­στο­μες απει­λές σε μια εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη στιγ­μή για τις σχέ­σεις των δύο χωρών. 

(Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, KCNA, Reuters)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο