Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βανδαλισμός στην προτομή της Λέλας Καραγιάννη: Η ιστορική μνήμη δεν «αποκεφαλίζεται»

Βάν­δα­λοι εκδή­λω­σαν τα βάρ­βα­ρα ένστι­κτά τους απο­κε­φα­λί­ζο­ντας την προ­το­μή της αγω­νί­στριας της Εθνι­κής Αντί­στα­σης Λέλας Καρα­γιάν­νη, στον πεζό­δρο­μο της οδού Τοσί­τσα, στα Εξάρχεια.

Η Λέλα Καρα­γιάν­νη εκτε­λέ­στη­κε από τα στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής τον Σεπτέμ­βρη του 1944 για την αντι­στα­σια­κή της δρά­ση. Γεν­νή­θη­κε το 1898 στην Εύβοια αλλά έζη­σε το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της ζωής της στην Αθή­να, όπου παντρεύ­τη­κε τον φαρ­μα­κο­ποιό Γεώρ­γιο Καρα­γιάν­νη, με τον οποίο απέ­κτη­σαν επτά παιδιά.

lela-karagianni
Κατά τη Γερ­μα­νι­κή κατο­χή συμ­με­τεί­χε ενερ­γά στην Αντί­στα­ση ιδρύ­ο­ντας  το 1941 την οργά­νω­ση «Μπου­μπου­λί­να», μετα­τρέ­πο­ντας το σπί­τι της σε αρχη­γείο της.

Τον Ιού­λη του 1944 η Λέλα Καρα­γιάν­νη πιά­στη­κε και βασα­νί­στη­κε στα κρα­τη­τή­ρια της οδού Μέρ­λιν. Στη συνέ­χεια μετα­φέρ­θη­κε στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Χαϊ­δα­ρί­ου για να εκτε­λε­στεί από τους Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές μαζί με άλλους 27 αγω­νι­στές της Αντί­στα­σης, στις 8 Σεπτέμ­βρη του 1944.

Η μαρ­μά­ρι­νη προ­το­μή της Λέλας Καρα­γιάν­νη είναι έργο της Λου­κί­ας Γεωρ­γα­ντή και τοπο­θε­τή­θη­κε στην οδό Τοσί­τσα το 1963.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο