Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε πλήρης ημερών ο παιδαγωγός, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας Λεωνίδας Βελιαρούτης (1916–2020)

Γρά­φει ο Λεό­ντιος Πετμε­ζάς //
Ιστο­ρι­κός τέχνης, επι­με­λη­τής εκθέ­σε­ων ‚λογο­τέ­χνης.

Ο φωτι­σμέ­νος δάσκα­λος της Ηλιού­πο­λης και της Λήμνου όπως τον απο­κα­λού­σαν Λεω­νί­δας Βελια­ρού­της έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 104 ετών . Γεν­νή­θη­κε στο Γραμ­μέ­νο Ιωαν­νί­νων το 1916. Σπού­δα­σε στο “Πεντα­τά­ξιο Διδα­σκα­λείο Ιωαν­νί­νων” και υπη­ρέ­τη­σε ως δάσκα­λος σε σχο­λεία της Λήμνου και της Αθή­νας. Παράλ­λη­λα συνέ­χι­σε τις σπου­δές του στην Πάντειο, στη Νομι­κή και στη Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών.

Ηταν Λήμνιος απο επι­λο­γή, όπως υπο­στή­ρι­ζε καθώς διε­τέ­λε­σε επί σει­ρά ετών δάσκα­λος σε διά­φο­ρα σχο­λεία της Λήμνου και έμε­νε μόνι­μα στην Καλ­λι­θέα, τότε Σαρ­πί. Τα χρό­νια της συντα­ξιο­δό­τη­σης του έμει­νε το χει­μώ­να στην Αθή­να, στην Ηλιού­πο­λη και τα καλο­καί­ρια στην Λήμνο .

Ανή­κε σθε­να­ρά στην πολυ­πλη­θή ομά­δα των Λημνιών από επι­λο­γή, μια και σαγη­νεύ­τη­κε από το νησί, όταν πήγε να εργα­στεί εκεί δάσκα­λος το 1938. Απέ­κτη­σε μόνι­μους δεσμούς με το χωριό Σαρ­πί (σημε­ρι­νή Καλ­λι­θέα), τόπο κατα­γω­γής της συζύ­γου του.

Στα νεα­νι­κά του χρό­νια εντά­χθη­κε στην ΟΚΝΕ. Στα χρό­νια της κατο­χής εντά­χθη­κε στο ΕΑΜ, αρχι­κά στη Λήμνο και από το 1942 που ήρθε στην Αθή­να στο ΕΑΜ Κολωνακίου.

Το 1944 ανέ­λα­βε οργα­νω­τι­κός γραμ­μα­τέ­ας στην 6η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή του ΕΑΜ, στις ανα­το­λι­κές συνοι­κί­ες της Αθήνας.

Έλα­βε μέρος στις μάχες του ΕΛΑΣ με τα Τάγ­μα­τα Ασφα­λεί­ας στην Και­σα­ρια­νή το 1943–1944, και ήταν παρών στο συλ­λα­λη­τή­ριο του Συντάγ­μα­τος το ματω­μέ­νο Δεκέμ­βρη του 1944.

Το 1945 επέ­στρε­ψε στη Λήμνο αλλά στη συνέ­χεια εξο­ρί­στη­κε στη Μακρό­νη­σο από το Φεβρουά­ριο του 1948 ως το Μάιο του 1949.

Ακο­λού­θως υπη­ρέ­τη­σε ως δάσκα­λος στη Λήμνο και από το 1961 ως το 1973 στην Ηλιούπολη.

Ήταν κατα­ξιω­μέ­νος πνευ­μα­τι­κός άνθρω­πος, παι­δα­γω­γός και συγ­γρα­φέ­ας. Είχε βαθιά μόρ­φω­ση και παι­δεία . Έγι­νε ιδιαί­τε­ρα γνω­στός στους φιλο­λο­γι­κούς και λογο­τε­χνι­κούς κύκλους από τις κρι­τι­κές ‚τις προ­σεγ­γί­σεις και ανα­δι­φή­σεις του που περι­λαμ­βά­νο­νται σε δεκά­δες άρθρα, μελέ­τες, συνερ­γα­σί­ες σε λογο­τε­χνι­κά περιο­δι­κά , εφη­με­ρί­δες και εκδό­σεις βιβλίων.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό του γνώ­ρι­σμα ήταν πως αν και είχε εισέλ­θει στη δέκα­τη δεκα­ε­τία της ζωής του συνέ­χι­ζε δυνα­μι­κά την προ­σφο­ρά του στα γράμ­μα­τα με μια ενερ­γη­τι­κό­τη­τα και με μια ζωντά­νια που εξέ­πλητ­τε τους πάντες ‚συμ­με­τέ­χο­ντας έμπρα­κτα και ευπρόσ­δε­κτα σε δρώ­με­να τέχνης και πολι­τι­σμού ‚στην Ηλιού­πο­λη αλλά και στην υπό­λοι­πη Αττι­κή , μοι­ρά­ζο­ντας το χρό­νο και τη δρά­ση του μετα­ξύ Αθή­νας, Λήμνου και Γραμ­μέ­νου Ιωαννίνων.

Το συγ­γρα­φι­κό έργο του είναι πολ­λα­πλό, πολυ­διά­στα­το και πολυ­ποί­κι­λο: παι­δα­γω­γι­κό, εγκυ­κλο­παι­δι­κό, λογο­τε­χνι­κό, φιλο­λο­γι­κό, ιστο­ρι­κό. Έγρα­ψε τις δοκι­μια­κές και θεω­ρη­τι­κές μελέτες :

“Λάμπρος Μάλα­μας”, 1965,“Η μελέ­τη του περι­βάλ­λο­ντος”, 1967,“Το νεο­ελ­λη­νι­κό εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα”, 1984,“Τα παι­διά και το λογο­τε­χνι­κό βιβλίο”, 1985,“Η τέχνη ν’ αφη­γού­μα­στε ένα παρα­μύ­θι”, 1991. Συνερ­γά­στη­κε με τις εγκυκλοπαίδειες:

“Εγκυ­κλο­παί­δεια του Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου”, “Ο Σύμ­βου­λος των νέων”, “Σχο­λι­κή Υδρία” ‚“Υδρία” ως αρχι­συ­ντά­κτης, κει­με­νο­γρά­φος και επιμελητής .

Εργά­στη­κε ως κρι­τι­κός στη συντα­κτι­κή ομά­δα των ανθο­λό­γιων: “Λογο­τε­χνι­κό Θεμέ­λιο”, 1982 (δεκάτομο),“Χριστουγεννιάτικα Διη­γή­μα­τα”, 1984.“Τα Ωραιό­τε­ρα Πασχα­λι­νά Διη­γή­μα­τα”, 1984

Τα γνω­στό­τε­ρα βιβλία που έγρα­ψε είναι:

“Φυσι­κή ιστο­ρία: Ε΄ Δημο­τι­κού”, ΟΕΔΒ, 1975,“Μαρία Λαμπα­δα­ρί­δου-Πόθου– Η ζωή και το έργο της”, 1995,“Ηπειρώτες λογο­τέ­χνες από το Γραμ­μέ­νο”, 2002,
“ Η Καλ­λι­θέα (Σαρ­πί) της Λήμνου και η Παλαιο­λο­γι­κή Σχο­λή της – Λήμνιοι λογο­τέ­χνες (Ρ. Σεγκο­πού­λου – Ν. Βίγλας – Μ. Λαμπα­δα­ρί­δου)”, 2007,“Ο Μού­δρος της Λήμνου και το Δημο­τι­κό Σχο­λείο του – Μου­δρι­νοί Λογο­τέ­χνες (Κ. Θεο­φά­νους – Αντ. Π. Σου­πιός – Ντ. Γ. Καβά­σι­λα)”, 2010.

Από το 1999 ήταν τακτι­κός συνερ­γά­της στο “Ημε­ρο­λό­γιο του Αρχι­πε­λά­γους” του Στρα­τή Φιλιππότη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο