Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί είναι παντού ο Χοσέ Μαρτί; — Η ιστορία στην κουβανική καθημερινότητα (Α΄ Μέρος)

Συνέ­χεια των άρθρων με αφορ­μή τη συμ­με­το­χή στην 45η Μπρι­γά­δα αλλη­λεγ­γύ­ης προς την Κού­βα το καλο­καί­ρι που μας πέρα­σε και τη συνε­χι­ζό­με­νη συζή­τη­ση για την Κού­βα σήμερα.
Προη­γού­με­να άρθρα:
Ποιος κυβερ­νά την Κού­βα; (Α΄ Μέρος)
Ποιος κυβερ­νά την Κού­βα; (Β΄ Μέρος)

Γρά­φει η Νατά­σα Τερ­λε­ξή //

Η μπρι­γά­δα έχει ένα ορι­σμέ­νο «τελε­τουρ­γι­κό», που περι­λαμ­βά­νει κατα­θέ­σεις στε­φά­νων, φόρους τιμής και χαι­ρε­τι­σμούς. Αυτό το ιδιό­τυ­πο τελε­τουρ­γι­κό πρέ­πει να το συνη­θί­σεις, για­τί είναι ένα κομ­μά­τι της καθη­με­ρι­νής ζωής στην Κού­βα. Αυτή η διαρ­κής ύφαν­ση του παρελ­θό­ντος μέσα στο παρόν είναι ένας από τους τρό­πους που συνε­χώς μετα­λα­μπα­δεύ­ε­ται ένα ήθος συλ­λο­γι­κού αγώ­να στην επό­με­νη γενιά. Αν και κάποιες φορές δεί­χνει να χάνει τη φρε­σκά­δα του, πάντα περι­κλεί­ει απρό­σμε­να στοι­χεία αυθορ­μη­τι­σμού και προ­σω­πι­κής συμμετοχής.

Στην μπρι­γά­δα δεν γίνε­ται κάτι που θα μπο­ρού­σε να θεω­ρη­θεί «Σεμι­νά­ριο Ιστο­ρί­ας της Κού­βας». Όμως τη συν­θέ­τει κανείς από μόνος του, μέσα από επι­σκέ­ψεις σε μνη­μεία και μου­σεία τα οποία κατα­φέρ­νουν να είναι σεμνά και κατα­το­πι­στι­κά. Το φετι­νό πρό­γραμ­μα είχε 4 τέτοιες επισκέψεις:

Κατάθεση στεφάνου στο εσωτερικό του μνημείου. Το ICAP καλωσορίζει τη 45η Μπριάδα Χοσέ Μαρτί, 2015. Φωτογραφία www.icap.cu

Κατά­θε­ση στε­φά­νου στο εσω­τε­ρι­κό του μνη­μεί­ου. Το ICAP καλω­σο­ρί­ζει τη 45η Μπριά­δα Χοσέ Μαρ­τί, 2015. Φωτο­γρα­φία www.icap.cu

(1) Το κεντρι­κό μνη­μείο του Μαρ­τί στην Αβάνα 

Κατά το καλω­σό­ρι­σμα της μπρι­γά­δας από την εθνι­κή ηγε­σία του ICAP (το Κου­βα­νι­κό Ινστι­τού­το Φιλί­ας με τους Λαούς που διορ­γα­νώ­νει τις μπρι­γά­δες αλλη­λεγ­γύ­ης) γίνε­ται στο μνη­μείο Χοσέ Μαρ­τί στο κέντρο της Αβά­νας. Αυτός ο τερά­στιος λευ­κός οβε­λί­σκος που υψώ­νε­ται στην Πλα­τεία της Επα­νά­στα­σης είναι και μου­σείο του Μαρ­τί και του αγώ­να κατά της ισπα­νι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας (1868–1898).

marti16c

Μου­σείο που περι­γρά­φει την ανά­πτυ­ξη του αγω­νι­στή και στο­χα­στή μέσα από τις συν­θή­κες της αποι­κιο­κρα­τί­ας, την περι­πλά­νη­ση στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, τη μακρο­χρό­νια δια­μο­νή στις ΗΠΑ των πρώ­ι­μων ταξι­κών αγώνων.

Ενώ ο αγώ­νας κατά του ισπα­νι­κού ζυγού ήταν ακό­μα σε εξέ­λι­ξη, ο Μαρ­τί κοι­τού­σε πιο πέρα από την τυπι­κή ανε­ξαρ­τη­σία. Ορα­μα­τι­ζό­ταν μια Αμε­ρι­κή που ανή­κει στους ιθα­γε­νείς, τους μιγά­δες, τους μαύ­ρους και όλους τους φτω­χούς της. Προει­δο­ποιού­σε ότι μια τέτοια ανε­ξαρ­τη­σία κιν­δύ­νευε από την εκκο­λα­πτό­με­νη «αυτο­κρα­το­ρία προς βορ­ράν». Για τον Μαρ­τί, ο αγώ­νας δεν ήταν μόνο ενά­ντια στην Ισπα­νία. Ήταν για μια κοι­νω­νία «από όλους και για το καλός όλων». Χαρα­κτη­ρι­στι­κό της σκέ­ψης και τις πρά­ξης του είναι η εμπι­στο­σύ­νη ότι οι κατα­πιε­σμέ­νοι της ηπεί­ρου είναι αυτοί που τη χρειά­ζο­νται και που μπο­ρούν να τη δημιουρ­γή­σουν. Ποιοι ήταν εξάλ­λου οι mambises, οι μαχη­τές που νίκη­σαν την ισπα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρία, ο στρα­τός του Μαρ­τί; Ήταν κυρί­ως οι αγρό­τες, οι άκλη­ροι, οι μαύ­ροι γεν­νη­μέ­νοι στα δεσμά της δου­λεί­ας, οι Κινέ­ζοι που έφερ­ναν οι τσι­φλι­κά­δες με τις καρα­βιές για να δου­λέ­ψουν στις φυτεί­ες τους.

Μαμπίσες, φωτογραφικό αρχείο Juventud Rebelde

Μαμπί­σες, φωτο­γρα­φι­κό αρχείο Juventud Rebelde

Ο Μαρ­τί σκο­τώ­θη­κε στη μάχη 3 χρό­νια πριν την ανε­ξαρ­τη­σία. Ο κου­βα­νι­κός λαός τότε δεν μπό­ρε­σε να απο­τρέ­ψει την προ­δο­σία και την ουσια­στι­κή υπο­δού­λω­ση στην Ουάσιγκτον.

Ακο­λού­θη­σαν πολ­λές δου­λι­κές κυβερ­νή­σεις. Το τελευ­ταίο σκα­μπί­λι στη μακρά σει­ρά ταπει­νώ­σε­ων που άρχι­σε με την υφαρ­πα­γή από τις ΗΠΑ της νίκης της Κού­βας ενά­ντια στην Ισπα­νία το 1898(1) ήταν η επι­βο­λή της στυ­γνής αμε­ρι­κα­νο­στή­ρι­κτης δικτα­το­ρί­ας του Μπα­τί­στα στις 10 Μάρ­τη 1952.

Με την επι­βο­λή της δικτα­το­ρί­ας χάνε­ται κάθε δυνα­τό­τη­τα νόμι­μης διεκ­δί­κη­σης για την πει­να­σμέ­νη για γη αγρο­τιά, τα μονί­μως επο­χι­κά εργα­τι­κά χέρια στις μεγά­λες φυτεί­ες, τους ευκαι­ρια­κά εργα­ζό­με­νους στα αστι­κά κέντρα, τις ταπει­νω­μέ­νες γυναί­κες που στις πόλεις ήταν ή παρα­δου­λεύ­τρες ή πόρ­νες, τους μαύ­ρους Κου­βα­νούς που ήταν απο­κλει­σμέ­νοι από παντού, ακό­μα και από τις παρα­λί­ες των λευκών…

H γενιά της εκατονταετίας σε διαδήλωση, Σαντιάγκο ντε Κούβα, 1953. Φωτογραφία www.ecured.cu

H γενιά της εκα­το­ντα­ε­τί­ας σε δια­δή­λω­ση, Σαντιά­γκο ντε Κού­βα, 1953. Φωτο­γρα­φία www.ecured.cu

Η φίμω­ση της νεο­λαί­ας επι­τά­χυ­νε τον τρο­χό της ιστο­ρί­ας. Μια ομά­δα νέων με επι­κε­φα­λής τον Φιντέλ Κάστρο απο­φα­σί­ζουν να πάρουν τα όπλα. Οργα­νώ­νουν επί­θε­ση ενά­ντια στον στρα­τώ­να Μον­κά­δα στο Σαντιά­γκο ντε Κού­βα και Μανου­έλ ντε Σέσπε­δες στο Μπα­γιά­μο για την 26 Ιού­λη 1953, στο όνο­μα του Χοσέ Μαρ­τί, 100 χρό­νια μετά τη γέν­νη­σή του. Ονο­μά­στη­καν «γενιά της εκατονταετίας».

Από το υπόγειο τμήμα του μνημείου των Μαρτύρων της Αρτεμίσα που συμβολίζει τις συνθήκες του αντιδικτατορικού αγών στις πόλεις. Οι αγωνιστές έκαναν ασκήσεις σκοποβολής έξω από την Αρτεμίσα με στόχους τα φοινικόδεντρα επειδή απορροφούν τον κρότο.

Από το υπό­γειο τμή­μα του μνη­μεί­ου των Μαρ­τύ­ρων της Αρτε­μί­σα που συμ­βο­λί­ζει τις συν­θή­κες του αντι­δι­κτα­το­ρι­κού αγώ­να στις πόλεις. Οι αγω­νι­στές έκα­ναν ασκή­σεις σκο­πο­βο­λής έξω από την Αρτε­μί­σα με στό­χους τα φοι­νι­κό­δε­ντρα επει­δή απορ­ρο­φούν τον κρότο.

(2) Το μνη­μείο των Μαρ­τύ­ρων της Αρτε­μί­σα είναι αφιε­ρω­μέ­νο στα νεα­ρά παι­διά από τις εργα­τι­κές γει­το­νιές της πόλης αυτής που διέ­σχι­σαν κρυ­φά την Κού­βα για να φτά­σουν στο Σαντιά­γκο ντε Κού­βα της Ανα­το­λι­κής επαρ­χί­ας και να συμ­με­τά­σχουν στην έφο­δο. Από τους 160 περί­που μαχη­τές, συνο­λι­κά 56 σφα­γιά­στη­καν από τις δυνά­μεις του Μπα­τί­στα, οι περισ­σό­τε­ροι στα μπου­ντρού­μια της αστυ­νο­μί­ας μετά την απο­τυ­χία της ενέρ­γειας. Δεκα­τέσ­σε­ρις ήταν από την περιο­χή της Αρτεμίσα.

marti16g

Το υπό­γειο κομ­μά­τι αυτού του μοντερ­νι­στι­κού μνη­μεί­ου εκφρά­ζει τον ζόφο της επο­χής του αντι­δι­κτα­το­ρι­κού αγώνα(2) (όταν, όπως περι­γρά­φει η Βίλ­μα Εσπίν, η αστυ­νο­μία κυνη­γού­σε τους αγω­νι­στές στους δρό­μους σαν τα ζώα), ενώ μας οδη­γεί στη συνέ­χεια σε δέντρα και τρε­χού­με­να νερά.

Αυτοί λοι­πόν οι άνθρω­ποι «από το που­θε­νά» –που από τις φωτο­γρα­φί­ες, τα προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να και τις σύντο­μες βιο­γρα­φί­ες νιώ­θεις την ταξι­κή τους προ­έ­λευ­ση και το μέγε­θος της νεα­νι­κής τους αυτο­θυ­σί­ας– άκου­σαν το κάλε­σμα της εξέ­γερ­σης. Κάτι έβρα­ζε στα έγκα­τα της χώρας. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι.

Το παρα­κο­λου­θού­με να κυλά από την εξέ­γερ­ση της Μον­κά­δα, στη φυλά­κι­ση των επι­ζώ­ντων (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Φιντέλ Κάστρο), στον πανε­θνι­κό αγώ­να για την αμνή­στευ­ση των φυλα­κι­σμέ­νων, στη διά­δο­ση του «Η Ιστο­ρία θα με δικαιώσει»(3), στην ανά­πτυ­ξη του κινή­μα­τος στις πόλεις, στην προ­ε­τοι­μα­σία της απο­βί­βα­σης του πλοια­ρί­ου Γκράν­μα με σκο­πό την έναρ­ξη του ένο­πλου αγώ­να και της εξέ­γερ­σης των ανθρώ­πων του μόχθου.

Το εκστρα­τευ­τι­κό σώμα του Γκράν­μα που ξεκί­νη­σε από το Μεξι­κό για να πιά­σει τις ανα­το­λι­κές ακτές της Κού­βας τον Δεκέμ­βρη του 1956 έπε­σε σε κατα­στρο­φι­κή ενέ­δρα. Από τους 80 επι­βαί­νο­ντας σώθη­καν οι 12 με 10 του­φέ­κια. Όμως με αυτά τα 10 του­φέ­κια φού­ντω­σε ο αγώ­νας στη Σιέ­ρα Μαέ­στρα και ο «αήτ­τη­τος» στρα­τός του Μπα­τί­στα κατα­τρο­πώ­θη­κε από 3000 αντάρ­τες, με τη στή­ρι­ξη και τη σύμπρα­ξη του κατα­πιε­ζό­με­νου λαού της χώρας. Παρό­τι δεν δέχτη­κε υλι­κή βοή­θεια από τα έξω, η επα­νά­στα­ση νίκη­σε στο πλαί­σιο ενός αλλαγ­μέ­νου από τους αντια­ποι­κια­κούς αγώ­νες παγκό­σμιου συσχε­τι­σμού δυνάμεων.

Την 1η Γενά­ρη του 1959, πέντε χρό­νια, πέντε μήνες και πέντε μέρες μετά την επί­θε­ση της Μον­κά­δα, η επα­νά­στα­ση θριαμ­βεύ­ει στην Κού­βα. Μάλι­στα οι ηγέ­τες της επα­νά­στα­σης επί 2 σχε­δόν χρό­νια βρί­σκο­νταν στη φυλα­κή και ενά­μι­ση χρό­νο στην εξο­ρία. Πώς πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε αυτός ο άθλος; Ο Αντάρ­τι­κος Στρα­τός ήταν ένας στρα­τός εργα­τών, αγρο­τών και νέων αγω­νι­στών. Στη­ρι­ζό­ταν από –και στή­ρι­ζε– τον εργα­ζό­με­νο λαό σε πόλεις και χωριά. Δεν πάλευε μόνο κατά της δικτα­το­ρί­ας, αλλά και για ένα πρό­γραμ­μα κοι­νω­νι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων, το οποίο εφαρ­μο­ζό­ταν στις απε­λευ­θε­ρω­μέ­νες περιο­χές με την αγρο­τι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση, την κατα­πο­λέ­μη­ση του αναλ­φα­βη­τι­σμού, το στή­σι­μο κλι­νι­κών, την ενσω­μά­τω­ση γυναι­κών στον ένο­πλο αγώ­να κ.ά.

marti16h(3) Το μαυ­σω­λείο του Τσε στη Σάντα Κλά­ρα από μακριά φαντά­ζει ως έργο σοσια­λι­στι­κού ρεα­λι­σμού επι­κών δια­στά­σε­ων. Όμως δεν εξι­δα­νι­κεύ­ε­ται και δεν θεο­ποιεί­ται ούτε καν ο ηθι­κός τιτά­νας της επα­νά­στα­σης. Παρά τις δια­στά­σεις του, το άγαλ­μα παρα­μέ­νει ανθρώ­πι­νο. Απει­κο­νί­ζει τον Τσε με  το σπα­σμέ­νο του χέρι κρε­μα­σμέ­νο σε μαντί­λι να περ­πα­τά κρα­τώ­ντας το όπλο του σαν σε πορεία προς την επό­με­νη μάχη.

Μπαί­νο­ντας στο μαυ­σω­λείο, ανα­κα­λύ­πτεις ότι εκεί είναι θαμ­μέ­νοι όσοι συνα­γω­νι­στές από την ομά­δα του Τσε που σκο­τώ­θη­καν στη Βολι­βία μπό­ρε­σαν να εντο­πι­στούν από τους ερευ­νη­τές. Ο δικός του τάφος είναι φτιαγ­μέ­νος στο ίδιο μοτί­βο και έχει το ίδιο μέγε­θος με όλους τους άλλους, έτσι που δυσκο­λεύ­ε­σαι να τον βρεις. Υπάρ­χει μόνο ένα φωτά­κι που προ­βάλ­λει ένα αστέ­ρι μικρό σαν γρο­θιά δίπλα στο δικό του όνομα(4). Μέσα από τα εκθέ­μα­τα βλέ­που­με τον νεα­ρό για­τρό στη Γουα­τε­μά­λα, τον αντάρ­τη στη Σιέ­ρα Μαέ­στρα, τον υπουρ­γό Βιο­μη­χα­νί­ας και οργα­νω­τή της εθε­λο­ντι­κής εργασίας(5) και τον ιδρυ­τή του νέου μετώ­που της εξέ­γερ­σης στον Νότιο Κώνο της Αμε­ρι­κής μαζί με άλλα μέλη του ΚΚ Κούβας.

Βλέ­που­με τον Τσε ως κομ­μά­τι μιας συλ­λο­γι­κής ηγε­σί­ας, τρι­γυ­ρι­σμέ­νο από τους συνα­γω­νι­στές του, τον Τσε των ζωντα­νών μαχών και όχι κάποιον μονα­χι­κό καβα­λά­ρη χαμέ­νων υπο­θέ­σε­ων. Είναι προ­πα­ντός το σύμ­βο­λο του αφι­λο­κερ­δούς διε­θνι­σμού της κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης. Μιας επα­νά­στα­σης που εξαρ­χής πίστε­ψε ότι θα προ­χω­ρή­σει ή θα πέσει μαζί με τους αγώ­νες των κατα­πιε­ζο­μέ­νων και εκμε­ταλ­λευο­μέ­νων ανθρώ­πων παγκόσμια.

16 Απρίλη 1961. Ο λαός ανταποκρίνεται στο κάλεσμα Φιντέλ στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Φωτο Raul Corrales

16 Απρί­λη 1961. Ο λαός αντα­πο­κρί­νε­ται στο κάλε­σμα Φιντέλ στην οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού. Φωτο Raul Corrales

(4)  Το μου­σείο της Μάχης της Πλά­για Χιρόν ανα­δει­κνύ­ει τα έργα (γη στους αγρό­τες, σχο­λεία, ιατρι­κή φρο­ντί­δα, εξα­σφά­λι­ση εργα­σί­ας στους ανέρ­γους) που ξεκί­νη­σαν στην περιο­χή αυτή της νότιας Κού­βας αμέ­σως μετά τη νίκη του 1959, όταν δόθη­κε προ­τε­ραιό­τη­τα ακρι­βώς στις πιο απο­μο­νω­μέ­νες και υπο­βαθ­μι­σμέ­νες περιο­χές της χώρας. Η ευρύ­τε­ρη περιο­χή περι­κλεί­ει ένα εκτε­νές έλος όπου φυτο­ζω­ού­σαν ψαρά­δες και καρ­βου­νιά­ρη­δες. Εκεί κοντά απο­βι­βά­στη­καν 1400 περί­που Κου­βα­νοί μισθο­φό­ροι εφο­δια­σμέ­νοι με πολύ ανώ­τε­ρο οπλι­σμό, υπο­στη­ρι­ζό­με­νοι από βομ­βαρ­δι­στι­κά αερο­πλά­να και εκπαι­δευ­μέ­νοι από την Ουά­σιγ­κτον. Στό­χος της επι­χεί­ρη­σης ήταν να κρα­τή­σουν την παρα­λια­κή ζώνη, επι­τρέ­πο­ντας σε μια «προ­σω­ρι­νή κυβέρ­νη­ση» να φτά­σει εκεί και να απευ­θύ­νει κάλε­σμα στις ναυ­τι­κές δυνά­μεις των ΗΠΑ να τελειώ­σουν επι­τέ­λους με τη σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση που τόλ­μη­σε να φυτρώ­σει 90 μίλια από τη Φλώ­ρι­δα. Όταν ακού­στη­καν οι πρώ­τες ομο­βρο­ντί­ες του εχθρού τον Απρί­λη του 1961, οι αγρό­τες της περιο­χής ήταν οι πρώ­τοι που αντα­πο­κρί­θη­καν και μέχρι να φτά­σουν ισχυ­ρό­τε­ρες δυνά­μεις της νεο­σύ­στα­της πολιτοφυλακής.

Εδώ βρί­σκε­ται το σημα­ντι­κό­τε­ρο πολι­τι­κό δίδαγ­μα της πρώ­της στρα­τιω­τι­κής ήττας του ιμπε­ρια­λι­σμού στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή στην Πλά­για Χιρόν (γνω­στή στην Ευρώ­πη και ως μάχη του Κόλ­που των Χοί­ρων), που σημειώ­θη­κε μέσα σε 72 ώρες. Μετά τη νίκη αυτή και τη λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση που την εξα­σφά­λι­σε, οι συν­θή­κες είχαν ωρι­μά­σει για την εμβά­θυν­ση του σοσια­λι­σμού, εξη­γεί ο Φιντέλ.

Πηγαί­νο­ντας στην Κού­βα περι­μέ­νεις ότι θα βλέ­πεις παντού τον Φιντέλ. Αντί γι’ αυτό βλέ­πεις παντού τον Χοσέ Μαρ­τί ο οποί­ος σκο­τώ­θη­κε στη μάχη το μακρι­νό 1895. Γιατί;

Τοιχογραφία Μαρτί σε πολιτιστικό κέντρο σε γειτονιά της Αβάνας. Φωτογραφία, Μάλκολμ Μεχραμιάν.

Τοι­χο­γρα­φία Μαρ­τί σε πολι­τι­στι­κό κέντρο σε γει­το­νιά της Αβά­νας. Φωτο­γρα­φία: Μάλ­κολμ Μεχραμιάν.

Η πρώ­τη εύκο­λη απά­ντη­ση είναι ότι, μετά τη νίκη της επα­νά­στα­σης (στα πλαί­σια της δια­σφά­λι­σης απέ­να­ντι στην προ­σω­πο­λα­τρία και την ανά­πτυ­ξη προ­νο­μί­ων) απα­γο­ρεύ­τη­κε η ανέ­γερ­ση αγαλ­μά­των, μετο­νο­μα­σία δρό­μων κ.λπ. ζώντων προ­σώ­πων. Στη συνέ­χεια πρέ­πει να εμβα­θύ­νει κανείς στο δια­χρο­νι­κό μήνυ­μα απε­λευ­θέ­ρω­σης των κατα­πιε­σμέ­νων της Αμε­ρι­κα­νι­κής ηπεί­ρου του εκπαι­δευ­τι­κού, δημο­σιο­γρά­φου, ποι­η­τή και επα­να­στά­τη μαχητή(6).  Κατά βάση, όμως, η απά­ντη­ση έχει να κάνει με το πώς η κου­βα­νι­κή επα­νά­στα­ση πέρα­σε από τον στό­χο της εθνι­κής απε­λευ­θέ­ρω­σης και συνέ­χι­σε απνευ­στί στον σοσια­λι­στι­κό δρό­μο. Έχει να κάνει με την άρρη­κτη συνέ­χεια ανά­με­σα στο «πρό­γραμ­μα της Μον­κά­δα» (1954) και τη «Δεύ­τε­ρη Δια­κή­ρυ­ξη της Αβά­νας» (1961) (7), όπως θα δού­με στη συνέ­χεια, με τα λόγια του Φιντέλ Κάστρο.

 

1. Η Πρώ­τη και η Δεύ­τε­ρη Δια­κή­ρυ­ξη της Αβά­νας, Διε­θνές Βήμα, 2007.
2. Στο νέο βιβλίο Γυναί­κες στην Κού­βα: Μια επα­νά­στα­ση μέσα στην επα­νά­στα­ση, Διε­θνές Βήμα, 2015 περι­γρά­φο­νται οι συν­θή­κες του αντι­δι­κτα­το­ρι­κού αγώ­να, η επί­θε­ση στον στρα­τώ­να της Μον­κά­δα του Σαντιά­γο ντε Κού­βα και οι λαϊ­κοί αγώ­νες εκεί.
3. Βλ. History Will Absolve Me [Η Ιστο­ρία θα με δικαιώ­σει] στο Fidel Castro’s Political Strategy, Marta Harnecker, Pathfinder. Η υπε­ρά­σπι­ση των μαχη­τών της Μον­κά­δα που εκφώ­νη­σε ενώ­πιον των δικα­στών του ο Φιντέλ Κάστρο. Κατα­κε­ραυ­νώ­νει τη δικτα­το­ρία και προ­βάλ­λει ένα πρό­γραμ­μα άμε­σων λαϊ­κών διεκ­δι­κή­σε­ων. Οι υπε­ρα­σπι­στές των μαχη­τών της 26ης Ιού­λη τυπώ­νουν και δια­κι­νούν παρά­νο­μα το Η Ιστο­ρία θα με δικαιώ­σει, τον λόγο αυτό-υπε­ρά­σπι­σης του Φιντέλ στο δικα­στή­ριο. Δια­νέ­μουν δεκά­δες χιλιά­δες αντί­τυ­πα του κει­μέ­νου, που μετα­τρέ­πε­ται σε πρό­γραμ­μα του επα­να­στα­τι­κού κινήματος.
4. Σχε­δόν μισό εκα­τομ­μύ­ριο κάτοι­κοι της Σάντα Κλά­ρα συνέ­δρα­μαν με την εθε­λο­ντι­κή τους εργα­σία τους τεχνί­τες που κατα­σκεύ­α­σαν το μαυ­σω­λείο τη δεκα­ε­τία του 1980. Η σορός του Τσε μετα­φέρ­θη­κε εκεί αφού ταυ­το­ποι­ή­θη­κε το 1997, μαζί με τους πρώ­τους συνα­γω­νι­στές του Κου­βα­νούς και Βολι­βια­νούς. Την ομά­δα συμπλη­ρώ­νει ένας Περου­βια­νός και η Αργε­ντι­νο-γερ­μα­νί­δα μαχή­τρια Haydée Tamara Bunke Bider, η Τάνια.
5. Σχε­τι­κά με αυτή τη λιγό­τε­ρο γνω­στή πτυ­χή του Τσε, βλ. στο βιβλίο του Κάρ­λος Ταμπλά­δα, Τσε Γκε­βά­ρα: Η πολι­τι­κή οικο­νο­μία της οικο­δό­μη­σης του σοσια­λι­σμού, 2014.
6. Βλ. Χοσέ Μαρ­τί, Η Δική μας Αμε­ρι­κή, εκδό­σεις Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου «Χοσέ Μαρ­τί», Αθή­να, 2009.
7. Η Πρώ­τη και η Δεύ­τε­ρη Δια­κή­ρυ­ξη της Αβά­νας, Διε­θνές Βήμα, 2007. Κατα­γρά­φει το ταξι­κό περιε­χό­με­νο της επα­νά­στα­σης και εξη­γεί τους σοσια­λι­στι­κούς της στό­χους. Εγκρί­θη­κε διά βοής σε συνέ­λευ­ση πάνω από ενός εκα­τομ­μυ­ρί­ου ανθρώ­πων του μόχθου. Είναι το πολι­τι­κό πρό­γραμ­μα της Κού­βας του 1961, στα χνά­ρια του οποί­ου εξα­κο­λου­θεί να βαδίζει.

(Τέλος του Α΄ Μέρους)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο