Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί ο φασίστας Μιχαλολιάκος και οι χρυσαυγίτες αρνούνται τους νεκρούς του Πολυτεχνείου; (ΒΙΝΤΕΟ)

Οπως οι φασί­στες αρνού­νται το Ολο­καύ­τω­μα των Εβραί­ων από τους χιτλε­ρι­κούς ναζί, έτσι και στην Ελλά­δα οι χρυ­σαυ­γί­τες  αρνού­νται την ύπαρ­ξη νεκρών στο Πολυ­τε­χνείο.  Ο ισχυ­ρι­σμός έχει επα­νέλ­θει κατά τα τελευ­ταία χρό­νια μετά την άνο­δο της Χρυ­σής Αυγής η οποία υμνεί, με κάθε ευκαι­ρία, ανοι­χτά τη δικτα­το­ρία του 1967–1974 και τον Γ. Παπαδόπουλο.

Όμως οι φιλο­χου­ντι­κοί χρυ­σαυ­γί­τες έχουν και προ­σω­πι­κούς λόγους να θέλουν να υπο­βαθ­μί­σουν τα χου­ντι­κά εγκλή­μα­τα και να σβή­σουν τη μνή­μη του Πολυτεχνείου.

Είναι γνω­στό ότι ο αρχη­γός της Χρυ­σής Αυγής Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος, είχε πάρει μέρος μαζί με ομά­δα ακρο­δε­ξιών, στην κατα­στο­λή της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου, στα μετό­πι­σθεν των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας της χού­ντας — συχνά πυκνά υπε­ρη­φα­νευό­ταν γι’ αυτό — ενώ ο δικτά­το­ρας Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος είχε χρί­σει το Μιχα­λο­λιά­κο πρό­ε­δρο της νεο­λαί­ας της ΕΠΕΝ, του κόμ­μα­τος δηλα­δή που ίδρυ­σε το 1983 ο δικτά­το­ρας από τη φυλα­κή όπου βρι­σκό­ταν. Γνω­στό είναι επί­σης ότι ο υπαρ­χη­γός της Χρυ­σής Αυγής, Χρί­στος Παπ­πάς (ο οποί­ος σε δημό­σια εκδή­λω­ση στην Κρή­τη, το Νοέμ­βρη του 2012 ύψω­σε σημαία με το έμβλη­μα της χού­ντας), είναι γιος του ταγ­μα­τάρ­χη Ηλία Παπ­πά, έμπι­στου συνερ­γά­τη του δικτά­το­ρα Παπα­δό­που­λου που συμ­με­τεί­χε στο ίδιο το πρα­ξι­κό­πη­μα του 1967.

Και άλλα στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής, σημε­ρι­νά και παλαιό­τε­ρα, έχουν τις ρίζες τους στην δικτα­το­ρία. Γι’ αυτό άλλω­στε δε χάνουν ευκαι­ρία να υμνούν τόσο τον Παπα­δό­που­λο όσο και την περί­ο­δο της εφτα­ε­τί­ας. Ακό­μα και από το βήμα της Βου­λής, όπως σήμε­ρα, 14 Νοεμ­βρί­ου 2018, χρυ­σαυ­γί­της βου­λευ­τής έκα­νε κήρυγ­μα περί χού­ντας και απο­θέ­ω­σε τον Παπα­δό­που­λο. Παρα­μο­νές Πολυτεχνείου.

Κι επει­δή το επι­χεί­ρη­μα της μη ύπαρ­ξης νεκρών δεν μπο­ρού­σε φυσι­κά να στα­θεί, έχει καταρ­ρι­φθεί επα­νει­λημ­μέ­να, αφού είναι επι­βε­βαιω­μέ­νες οι δολο­φο­νί­ες που διέ­πρα­ξε το χου­ντι­κό καθε­στώς στις 17 Νοέμ­βρη 1973, το τρο­πο­ποί­η­σαν τελευ­ταία, κάνο­ντάς το «μέσα στο Πολυ­τε­χνείο». Επι­χει­ρούν δηλα­δή έναν απο­προ­σα­να­το­λι­σμό από το πραγ­μα­τι­κό θέμα, που δεν είναι άλλο ότι δεκά­δες αγω­νι­στές δολο­φο­νή­θη­καν εν ψυχρώ από τα όργα­να και κατ’ εντο­λή των δικτα­τό­ρων (Ο κατά­λο­γος των πιστο­ποι­η­μέ­νων νεκρών είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κός). στους χώρους μέσα και γύρω από το Πολυ­τε­χνείο. Οπως επί­σης κατ’ εντο­λήν των δικτα­τό­ρων ήταν ο απάν­θρω­πος βασα­νι­σμός εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων αγω­νι­στών πριν και μετά το Πολυτεχνείο.

Όλα αυτά είναι καρ­φί στο μάτι του Μιχα­λο­λιά­κου και των χρυσαυγιτών.

Ας απο­λαύ­σου­με στο βίντεο τον ίδιο τον Μιχα­λο­λιά­κο να υπε­ρη­φα­νεύ­ε­ται για τη συμ­με­το­χή του στα γεγο­νό­τα του Πολυτεχνείου.

Ατέ­χνως

Αυτοί είναι οι 24 (ταυ­το­ποι­η­μέ­νοι) νεκροί του Πολυτεχνείου

Ποιοι φοβού­νται το Πολυτεχνείο;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο