Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για το «Διεθνές Βραβείο Στάλιν για την Ενίσχυση της Ειρήνης μεταξύ των Λαών»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 

Είναι γνω­στό σε όλους το Βρα­βείο Νόμπελ. Είναι όμως λιγό­τε­ρο γνω­στό ότι τα προη­γού­με­να χρό­νια από την τότε ΕΣΣΔ δινό­ταν ανά­λο­γα βρα­βεία σε προ­σω­πι­κό­τη­τες από όλο τον κόσμο στον τομέα της επι­στή­μης και της τέχνης.
Έτσι υπήρ­χε το βρα­βείο Λένιν (το πήρε ο Γιάν­νης Ρίτσος), ενώ παλιό­τε­ρα το βρα­βείο Στάλιν.

Το Διε­θνές Βρα­βείο Στά­λιν για την Ενί­σχυ­ση της Ειρή­νης μετα­ξύ των Λαών  καθιε­ρώ­θη­κε στις 21 Δεκέμ­βρη 1949 με Διά­ταγ­μα του Ανω­τά­του Σοβιέτ προς τιμήν των 70χρονων του σοβιε­τι­κού ηγέτη.
Μετο­νο­μά­στη­κε σε Διε­θνές Βρα­βείο Λένιν στις 6 Σεπτεμ­βρί­ου 1956.

Πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής ήταν ο Ακα­δη­μαϊ­κός  Δ.Β. Σκο­μπελ­τσίν και σύμ­φω­να με το Διά­ταγ­μα  δίνο­νταν σε  πολί­τες οποιασ­δή­πο­τε χώρας  ανε­ξάρ­τη­τα από τις πολι­τι­κές τοπο­θε­τή­σεις, την κομ­μα­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση, τη θρη­σκεία και τις φυλε­τι­κές δια­κρί­σεις, για τις εξαι­ρε­τι­κές υπη­ρε­σί­ες τους στον αγώ­να για ειρή­νη μετα­ξύ των λαών.
Τα βρα­βεία ήταν περισ­σό­τε­ρα από 1 (από την καθιέ­ρω­ση του Βρα­βεί­ου ΛΕΝΙN έγι­ναν μέχρι 5) και για το σκο­πό αυτό υπήρ­χε 15 μελή επιτροπή.

ℹ️   Δημο­σιεύ­ου­με, στη συνέ­χεια τη σχε­τι­κή λίστα προ­σω­πι­κο­τή­των που τιμή­θη­καν με το Διε­θνές Βρα­βείο Στά­λιν (1950–1955).

1950

 • Frι­dι­ric Joliot-Curie
 • Soong Ching-ling (Madame Sun Yat-sen),
 • Hewlett Johnson
 • Eugι­nie Cotton
 • Arthur Moulton
 • Pak Chong Ae
 • Heriberto Jara Corona

1951

 • Guo Moruo
 • Monica Felton
 • Oyama Ikuo
 • Pietro Nenni
 • Anna Seghers
 • Jorge Amado

1952

 • Johannes Becher
 • Eliza Branco
 • Ilya Ehrenburg
 • James Gareth Endicott
 • Yves Farge
 • Saifuddin Kitchlew
 • Paul Robeson

1953

 • Pierre Cot
 • Andrea Andreen
 • John Desmond Bernal
 • Isabelle Blume
 • Howard Fast
 • Andrew Gaggiero
 • Leon Kruczkowski
 • Pablo Neruda
 • Nina Vasilevna Popova
 • Sir Sahib-singh Sokhey

1954

 • Bertolt Brecht
 • Andrι Bonnard
 • Thakin Kodaw Hmaing
 • Felix Iversen
 • Nicolαs Guillιn
 • Denis Nowell Pritt
 • Alain Le Léap
 • Baldomero Sanincano
 • Prijono

1955

 • Lαzaro Cαrdenas
 • Mohammed Al-Ashmar
 • Karl Joseph Wirth
 • Ton Duc Thang
 • Akiko Seki
 • Ragnar Forbeck

 

20 Δεκέμ­βρη 1917 δημιουρ­γεί­ται στην ΕΣΣΔ η «ΤΣΕΚΑ»: Μύθοι και πραγματικότητα

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο