Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές στη Βολιβία: ερωτηματικά, λόγω μη δημοσιοποίησης των exit-polls

Οι εκλο­γές στη Βολι­βία (δεί­τε εδώ+βίντεο) –που είχαν ανα­βλη­θεί του­λά­χι­στον δυο φορές έγι­ναν κανο­νι­κά, με τα ελλη­νι­κά ΜΜΕ (ΑΠΕ-ΜΠΕ, skai.gr κά) να μιλούν για την «απρό­σμε­να ήρε­μη ατμό­σφαι­ρα» και το «ήρε­μο κλί­μα της δια­δι­κα­σί­ας κατα­μέ­τρη­σης των ψηφο­δελ­τί­ων» που … «θα διαρ­κέ­σει μέρες –του­λά­χι­στον μέχρι Τετάρ­τη 21-Οκτώ­βρη», ενώ τα τοπι­κά και της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά πρα­κτο­ρεία επι­κε­ντρώ­νουν στην «αβε­βαιό­τη­τα που επι­κρα­τεί», με τις εται­ρεί­ες να καθυ­στε­ρούν τα exit-polls που θα έπρε­πε να δοθούν στη δημο­σιό­τη­τα στις 9:00 μμ. χτες τοπι­κή ώρα

Δεδο­μέ­νης της καθυ­στέ­ρη­σης, ο πρώ­ην Πρό­ε­δρος Evo Morales δήλω­σε μέσω του λογα­ρια­σμού του στο Twitter ότι «είναι πολύ περί­ερ­γο και ανη­συ­χη­τι­κό ότι, σχε­δόν μία ώρα από την ώρα που επι­τρέ­πε­ται και επρό­κει­το να γίνει η δημο­σί­ευ­ση των δεδο­μέ­νων exit-polls, οι εται­ρεί­ες δεν έκα­ναν. Για­τί η καθυ­στέ­ρη­ση; Τι θέλε­τε να κρύ­ψε­τε;

Υπεν­θύ­μι­σε την καταγ­γε­λία που δια­τυ­πώ­θη­κε χθες για την εξέ­τα­ση της άρσης του συστή­μα­τος διά­δο­σης exit-polls λίγες ώρες πριν από την ημέ­ρα των εκλο­γών ύποπτες.

«Αρνού­με­νοι να τα δημο­σιεύ­σουν κρύ­βουν τον ανα­με­νό­με­νο μεγά­λο λαϊ­κό θρί­αμ­βο του MAS-IPSP», τόνι­σε ο ιθα­γε­νής ηγέ­της που –ως γνω­στό του έκλε­ψαν πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κά τη νίκη του στις περα­σμέ­νες εκλογές.

Παρά την καθυ­στέ­ρη­ση, πολ­λές πηγές παρα­δέ­χο­νται το θρί­αμ­βο του MAS (Luis Arce και David Choquehuanca).

Ενώ η αβε­βαιό­τη­τα σχε­τι­κά με τη γνώ­ση των απο­τε­λε­σμά­των παρα­μέ­νει, οι κινή­σεις στρα­τιω­τι­κών τμη­μά­των στους δρό­μους της Βολι­βί­ας συνεχίζεται.

Η ημέ­ρα των εκλο­γών χαρα­κτη­ρί­στη­κε από μεγά­λη εισ­ροή ψηφο­φό­ρων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ηλι­κιω­μέ­νων που παρά την παν­δη­μία Covid-19, έσπευ­σαν να ασκή­σουν το δικαί­ω­μα ψήφου τους.

Bolivia elecciones εκλογές

Τα ελλη­νι­κά δημο­σιεύ­μα­τα ανα­φέ­ρουν ότι «η εκλο­γι­κή επι­τρο­πή, το ανώ­τα­το εκλο­γο­δι­κείο, ανα­κοί­νω­σε προ­χθές Σάβ­βα­το ότι δεν θα δημο­σιο­ποι­η­θούν προ­κα­ταρ­κτι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα το βρά­δυ της Κυρια­κής, διό­τι στις περυ­σι­νές εκλο­γές τα αρχι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα απο­τέ­λε­σαν αφορ­μή για να ξεσπά­σουν βίαια επει­σό­δια τα οποία οδή­γη­σαν εντέ­λει στην παραί­τη­ση –έτσι ονο­μά­ζουν το πρα­ξι­κό­πη­μα!! του Μορά­λες και την ακύ­ρω­ση της δια­δι­κα­σί­ας.

Σε εκεί­νη τη δια­δι­κα­σία, η εκλο­γι­κή επι­τρο­πή και ο ίδιος ο Μορά­λες υπο­στή­ρι­ξαν πως ο σοσια­λι­στής πρώ­ην πρό­ε­δρος κέρ­δι­σε τέταρ­τη θητεία στο αξί­ω­μα από τον πρώ­το γύρο· όμως, μετά την κινη­το­ποί­η­ση της αντι­πο­λί­τευ­σης, τις ταρα­χές και υπό την πίε­ση του στρα­τού, ο πρώ­τος αυτό­χθο­νας που εξε­λέ­γη αρχη­γός του κρά­τους στη χώρα των Άνδε­ων ανα­γκά­στη­κε να παραι­τη­θεί μετα­τρά­πη­κε σε πολι­τι­κό εξό­ρι­στο και η δεξιά πρώ­ην γερου­σιά­στρια Τζα­νί­νε Άνιες ανέ­λα­βε μετα­βα­τι­κή πρό­ε­δρος».

Παρα­δέ­χο­νται πάντως –έστω και εμμέ­σως ανα­φέ­ρο­ντας «οι υπο­στη­ρι­κτές του MAS λένε»… πως «Ο Μορά­λες δημιούρ­γη­σε μια ατμό­σφαι­ρα πολι­τι­κής στα­θε­ρό­τη­τας άνευ προη­γου­μέ­νου τα 13 χρό­νια που παρέ­μει­νε στην εξου­σία κι έδω­σε ώθη­ση στην οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη. Η φτώ­χεια στη Βολι­βία έπε­σε κάτω από το 40%. Καταγ­γέλ­λουν επί­σης ότι στη συντη­ρη­τι­κή παρά­τα­ξη ηγού­νται ρατσι­στές λευ­κοί και μεστί­σο, που αδια­φο­ρούν για τον μεγά­λο αυτό­χθο­να πληθυσμό. 

Η κυβέρ­νη­ση υπό την Άνιες εξάλ­λου κατη­γο­ρεί­ται πως χει­ρί­στη­κε άσχη­μα την κρί­ση που προ­κα­λεί η παν­δη­μία του κορω­νοϊ­ού (8.400 νεκροί επι­σή­μως), πως επι­δό­θη­κε σε σκλη­ρή κατα­στο­λή των υπο­στη­ρι­κτών του Μορά­λες, αλλά και πως διέ­θρε­ψε φαι­νό­με­να δια­φθο­ράς. Οι καταγ­γε­λί­ες για νοθεία στις περυ­σι­νές εκλο­γές, που ώθη­σαν την Άνιες στην εξου­σία, έχουν αμφι­σβη­τη­θεί από στα­τι­στι­κο­λό­γους, οικο­νο­μο­λό­γους και μέλη του Κογκρέ­σου των ΗΠΑ.

Ο Οργα­νι­σμός Αμε­ρι­κα­νι­κών Κρα­τών (ΟΑΚ) πάντως αρνεί­ται ότι έκα­νε πέρυ­σι λόγο για νοθεία βασι­ζό­με­νος σε ψεύ­δη διό­τι δεχό­ταν πίε­ση από τις ΗΠΑ, που επι­δί­ω­καν να απαλ­λα­γούν από μια από τις αρι­στε­ρές κυβερ­νή­σεις της περιφέρειας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο