Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Απαράδεκτες και προκλητικές οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα

Τις νέες κυρώ­σεις της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα, που ανα­κοι­νώ­θη­καν πρό­σφα­τα από τον πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης. «Οι νέες κυρώ­σεις που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση Τραμπ ενά­ντια στην Κού­βα απο­τε­λούν πρό­κλη­ση για τους εργα­ζό­με­νους σε όλο τον κόσμο, για κάθε δημο­κρα­τι­κό και προ­ο­δευ­τι­κό άνθρω­πο», σημειώ­νει η ανα­κοί­νω­ση και καλεί τους εργα­ζό­με­νους και τη νεο­λαία να εκφρά­σουν την συμπα­ρά­στα­ση και αλλη­λεγ­γύη τους στον Κου­βα­νι­κό λαό και τους άλλους λαούς της Αμε­ρι­κά­νι­κής ηπεί­ρου που βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επιθετικότητα.

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

Ο ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καταγ­γέλ­λει τις νέες απα­ρά­δε­κτες κυρώ­σεις της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κούβα.

Επι­κα­λού­με­νος το «εθνι­κό συμ­φέ­ρον των ΗΠΑ» ο πρό­ε­δρος Τραμπ ανα­κοί­νω­σε πως το Αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο οικο­νο­μι­κών θα απα­γο­ρεύ­σει στους Αμε­ρι­κα­νούς ταξι­διώ­τες να παρα­μέ­νουν σε ακί­νη­τα που ανή­κουν στην κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, ενώ περιο­ρί­ζε­ται περαι­τέ­ρω η εισα­γω­γή αλκο­όλ και κου­βα­νι­κού καπνού. Τα μέτρα αυτά έρχο­νται να προ­στε­θούν στην παρά­τα­ση, για ακό­μη ένα έτος, των εμπο­ρι­κών κυρώ­σε­ων που ο Λευ­κός Οίκος είχε ανα­κοι­νώ­σει στις 10 Σεπτέμβρη.

Όλα αυτά συμ­βαί­νουν σε μια περί­ο­δο που η Κού­βα γίνε­ται δέκτης διε­θνούς ανα­γνώ­ρι­σης και θαυ­μα­σμού, τόσο για την επι­τυ­χή αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του Covid-19 στο εσω­τε­ρι­κό της, όσο και για το σπου­δαίο παρά­δειγ­μα διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης που εκπρο­σω­πεί η δρά­ση της Διε­θνούς Ιατρι­κής Ταξιαρ­χί­ας «Henry Reeve» σε 32 χώρες του κόσμου.

Την ίδια στιγ­μή που η Κού­βα στέλ­νει για­τρούς και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό στο εξω­τε­ρι­κό, προ­κει­μέ­νου να συμ­βάλ­λουν στη μάχη ενά­ντια στην παν­δη­μία, στις ΗΠΑ ανοί­γο­νται ομα­δι­κοί τάφοι για τους εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νεκρούς του κορω­νοϊ­ού που το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα απέ­τυ­χε να τους παρέ­χει υγειο­νο­μι­κή περίθαλψη.

Οι νέες κυρώ­σεις που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση Τραμπ ενά­ντια στην Κού­βα απο­τε­λούν πρό­κλη­ση για τους εργα­ζό­με­νους σε όλο τον κόσμο, για κάθε δημο­κρα­τι­κό και προ­ο­δευ­τι­κό άνθρω­πο. Απο­τε­λούν δε άλλον έναν κρί­κο στην μακρά αλυ­σί­δα του απάν­θρω­που και γενο­κτο­νι­κού οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού απο­κλει­σμού (εμπάρ­γκο) που οι ιμπε­ρια­λι­στές των ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους έχουν επι­βάλ­λει στην Κού­βα εδώ και 60 χρόνια.

Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­ση και αλλη­λεγ­γύη μας στον Κου­βα­νι­κό λαό και τους άλλους λαούς της Αμε­ρι­κα­νι­κής ηπεί­ρου που βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επιθετικότητα.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό-φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα της χώρας μας να στα­θούν στο πλευ­ρό της Κού­βας, υψώ­νο­ντας τεί­χος διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στές και τις επι­διώ­ξεις τους.

Συνε­χί­ζου­με να συμ­με­τέ­χoυ­με ενερ­γά στην καμπά­νια αλλη­λεγ­γύ­ης για την Κού­βα, που αντι­με­τω­πί­ζει τερά­στιες ελλεί­ψεις λόγω του εντει­νό­με­νου σήμε­ρα αμε­ρι­κά­νι­κου απο­κλει­σμού. Συγκε­ντρώ­νου­με χρή­μα­τα, που θα στα­λούν στο Κου­βα­νι­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας για την αγο­ρά φαρ­μά­κων και ιατρι­κού εξο­πλι­σμού. Η συνει­σφο­ρά του καθε­νός, από το υστέ­ρη­μα όλων των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού, είναι πολύτιμη.

ΗΠΑ: Νέες κυρώ­σεις κατά της Κού­βας ανα­κοί­νω­σε ο Τραμπ επι­κα­λού­με­νος την… «κομ­μου­νι­στι­κή καταπίεση»!!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο