Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση στην παρουσίαση του βιβλίου “ΚOYBA – HΠΑ: η επανάσταση δεν εξαγοράζεται!”

Επι­μέ­λεια: Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

jm6Στον φιλό­ξε­νο χώρο του αίθριου της κου­βα­νι­κής πρε­σβεί­ας στην Αθή­να, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε  η εκδή­λω­ση  παρου­σί­α­σης του νέου βιβλί­ου “ΚΟΥΒΑ – ΗΠΑ: η επα­νά­στα­ση δεν εξα­γο­ρά­ζε­ται!”. Το βιβλίο που εκδό­θη­κε από τον Πολι­τι­στι­κό Σύλ­λο­γο “Χοσέ Μαρ­τί”  μέσω των εκδό­σε­ων Διε­θνές Βήμα περιέ­χει μια συλ­λο­γή αξιό­λο­γων παρεμ­βά­σε­ων του Προ­έ­δρου της Κού­βας Ραούλ Κάστρο, του ιστο­ρι­κού ηγέ­τη της κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης Φιντέλ Κάστρο, του Χεράρ­δο Ερνά­ντες, Ήρωα της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας (έναν από τους γνω­στούς Πέντε) και της Κένια Σερά­νο, προ­έ­δρου του Κου­βα­νι­κού Ινστι­τού­του Φιλί­ας των Λάων (ICAP), βου­λευ­τή της Λαι­κής Εθνο­συ­νέ­λευ­σης της Κούβας.

Όπως ανα­φέρ­θη­κε στην παρου­σί­α­ση, τα κεί­με­να που παρα­τί­θε­νται στο βιβλίο, αντι­προ­σω­πεύ­ουν 3 γενιές  κου­βα­νών επα­να­στα­τών. Τη γενιά της Επα­νά­στα­σης, τη γενιά του πολέ­μου στην Αγκό­λα και τη νέα γενιά της Επα­νά­στα­σης. Την εκδή­λω­ση άνοι­ξε η Νατά­σα Τερ­λε­ξή, την παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου έκα­νε η Λου­κία Κων­στα­ντί­νου και χαι­ρε­τι­σμό απή­θυ­νε ο πρέ­σβης της Κού­βας στην Ελλά­δα, Οσβάλ­ντο Κοβά­τσο Μαρ­τί­νες , ο οποί­ος τόνι­σε μετα­ξύ άλλων τη “μιντια­κή τρο­μο­κρα­τία” κατά της Κού­βας  που ανα­βαθ­μί­στη­κε στις νέες συνθήκες.

jm2

Ακο­λού­θη­σαν τοπο­θε­τή­σεις από τους παρευ­ρι­σκό­με­νους , μετα­ξύ των οποί­ων και αρκε­τοί κου­βα­νοί που ζουν και εργά­ζο­νται στη χώρα μας, που ανα­φέρ­θη­καν σε πλευ­ρές της καπι­τα­λι­στι­κήε  προ­πα­γάν­δας περί συμ­βι­βα­σμού της Κού­βας με τον ιμπε­ρια­λι­σμό, και  της περιρ­ρέ­ου­σας εντύ­πω­σης που υπάρ­χει, ότι ο απο­κλει­σμός (εμπάρ­γκο) της Κού­βας από τις ΗΠΑ τελείωσε.

Ακο­λου­θεί το εισα­γω­γι­κό σημεί­ω­μα του βιβλίου:

Στις 17 Δεκέμ­βρη 2014, ο Χεράρ­δο Ερνά­ντες, ο Ραμόν Λαμπα­νί­νο και ο Αντό­νιο Γκε­ρέ­ρο, οι τρεις από τους Πέντε Κου­βα­νούς που παρέ­με­ναν στις φυλα­κές των ΗΠΑ, επέ­στρε­ψαν στην Κού­βα (ο Ρενέ Γκον­ζά­λες και ο Φερ­νά­ντο Γκον­ζά­λες είχαν απε­λευ­θε­ρω­θεί νωρί­τε­ρα, έχο­ντας εκτί­σει τις ποι­νές τους). Ολό­κλη­ρο το νησί τούς υπο­δέ­χθη­κε ως ήρω­ες της επα­νά­στα­σης. Από εκεί­νη την ημέ­ρα έχουν πάρει τις θέσεις τους στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να του εργα­ζό­με­νου λαού της Κού­βας για την άμυ­να και την εμβά­θυν­ση της σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης. Οι Πέντε Κου­βα­νοί επα­να­στά­τες βρέ­θη­καν στη φυλα­κή λόγω της δρά­σης τους για την απο­τρο­πή τρο­μο­κρα­τι­κών ενερ­γειών κατά της Κού­βας που οργα­νώ­νο­νται από το έδα­φος των ΗΠΑ. Η αντί­στα­ση και η ανθρω­πιά των Πέντε και των οικο­γε­νειών τους, η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα του κου­βα­νι­κού λαού και ένα ανα­πτυσ­σό­με­νο κίνη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης που απαι­τού­σε την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους ήταν οι απο­φα­σι­στι­κοί παρά­γο­ντες που τους έφε­ραν πίσω στην Κού­βα ύστε­ρα από σχε­δόν 16 χρόνια.

jm3

Ανα­κοι­νώ­νο­ντας την επι­στρο­φή τους στο νησί, ο Πρό­ε­δρος της Κού­βας Ραούλ Κάστρο σημεί­ω­νε ότι «Η απέ­ρα­ντη χαρά που νιώ­θουν οι οικο­γέ­νειές τους και ολό­κλη­ρος ο λαός μας […] απλώ­νε­ται σε εκα­το­ντά­δες επι­τρο­πές και ομά­δες αλλη­λεγ­γύ­ης, καθώς και σε κυβερ­νή­σεις, κοι­νο­βού­λια, οργα­νώ­σεις, θεσμούς και προ­σω­πι­κό­τη­τες που επί 16 χρό­νια απαι­τού­σαν και πάλε­ψαν σκλη­ρά για την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους».

Την ίδια ώρα, ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Μπα­ράκ Ομπά­μα, μιλώ­ντας στον Τύπο, εξη­γού­σε ότι ο κεντρι­κός στό­χος της Ουά­σιγ­κτον σχε­τι­κά με την Κού­βα δεν έχει αλλά­ξει, και δεν είναι άλλος από την ανα­τρο­πή της επα­νά­στα­σης. Οι δύο πρό­ε­δροι εξήγ­γει­λαν ότι θα ξεκι­νού­σαν συνο­μι­λί­ες για την επα­να­φο­ρά των διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων μετα­ξύ των δύο χωρών, τις οποί­ες οι ΗΠΑ διέ­κο­ψαν πριν από 50 και πλέ­ον χρό­νια, καθώς και την εξο­μά­λυν­ση των δια­κρα­τι­κών σχέσεων.

Πολ­λά λέγο­νται παγκoσμί­ως στα καπι­τα­λι­στι­κά ΜΜΕ –και όχι μόνο– σχε­τι­κά με τη σημα­σία των κινή­σε­ων αυτών: Σε όλους τους τόνους προ­φη­τεύ­ουν την αρχή του τέλους της Κου­βα­νι­κής Επανάστασης.

jm4

Έχουν περά­σει 6 μήνες από τότε, και ο κου­βα­νι­κός λαός έχει δεί­ξει τη στή­ρι­ξή του στη σοσια­λι­στι­κή του επα­νά­στα­ση, όπως μαρ­τυ­ρά η συγκέ­ντρω­ση ενός εκα­τομ­μυ­ρί­ου που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πρω­το­μα­γιά στην Αβά­να. Η φωτο­γρα­φία του εξω­φύλ­λου δεί­χνει στην κεφα­λή της πορεί­ας αυτής, τους Πέντε και τις οικο­γέ­νειές τους καθώς και συν­δι­κα­λι­στές και άλλους αγω­νι­στές που κρα­τούν πανό το οποίο λέει «Ενω­μέ­νοι στην οικο­δό­μη­ση του σοσιαλισμού».

Η κου­βα­νι­κή ηγε­σία έχει ξεκα­θα­ρί­σει ότι η κυριαρ­χία της χώρας και ο σοσια­λι­σμός δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Έχει επί­σης ξεκα­θα­ρί­σει ότι ενα­πό­κει­ται στην κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών να στα­μα­τή­σει τις επι­θέ­σεις, να άρει τους περιο­ρι­σμούς στις μετα­κι­νή­σεις, να καταρ­γή­σει τον εμπο­ρι­κό, χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό και οικο­νο­μι­κό απο­κλει­σμό που επι­βάλ­λει εδώ και δεκα­ε­τί­ες ενά­ντια στην Κού­βα και να βάλει τέλος στην παρά­νο­μη κατο­χή κου­βα­νι­κού εδά­φους στο Γκουα­ντά­να­μο από τις ένο­πλες δυνά­μεις των ΗΠΑ.

«Εμείς εδώ στην Κού­βα δεν επι­βάλ­λου­με κυρώ­σεις ενά­ντια σε επι­χει­ρή­σεις ή πολί­τες των ΗΠΑ, ούτε κατέ­χου­με κάποιο κομ­μά­τι γης που ανή­κει στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες που θα μπο­ρού­σα­με να ανταλ­λά­ξου­με με τα εδά­φη που κατα­λαμ­βά­νει η ναυ­τι­κή βάση του Γκουα­ντά­να­μο», εξη­γεί η Χοσε­φί­να Βιδάλ, επι­κε­φα­λής της κου­βα­νι­κής δια­πραγ­μα­τευ­τι­κής ομά­δας. «Δεν χρη­μα­το­δο­τεί η Κού­βα προ­γράμ­μα­τα προ­κει­μέ­νου να επη­ρε­ά­σει την κατά­στα­ση στο εσω­τε­ρι­κό των ΗΠΑ ή να προ­ω­θή­σει αλλα­γές στην εσω­τε­ρiκή τάξη πραγ­μά­των στις ΗΠΑ». Ανα­φε­ρό­με­νη στους πραγ­μα­τι­κούς στό­χους της Ουά­σιγ­κτον, τους στό­χους ανα­τρο­πής της επα­νά­στα­σης, η Βιδάλ συνε­χί­ζει: «Στην πραγ­μα­τι­κή ζωή βλέ­που­με ότι εξα­κο­λου­θούν να δια­θέ­τουν πολ­λά εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για προ­γράμ­μα­τα που η Κού­βα θεω­ρεί παράνομα».

jm5

Μαζί με την πάλη που διε­ξά­γει σήμε­ρα για την υπε­ρά­σπι­ση της εθνι­κής κυριαρ­χί­ας της Κού­βας, η κομ­μου­νι­στι­κή ηγε­σία της χώρας αυτής προ­τάσ­σει την ανά­γκη υπε­ρά­σπι­σης της Βενε­ζου­έ­λας απέ­να­ντι στις απει­λές της Ουά­σιγ­κτον. Πέρ­σι, αντί­πα­λοι της κυβέρ­νη­σης του Νικο­λάς Μαδού­ρο στο Καρά­κας, με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ, οργά­νω­σαν πρά­ξεις βίας και απεί­λη­σαν με νέες από­πει­ρες πρα­ξι­κο­πή­μα­τος. Στις 9 Μάρ­τη 2015, ο Ομπά­μα εξέ­δω­σε εκτε­λε­στι­κό διάγ­γελ­μα που ενέ­τει­νε τις κυρώ­σεις και δήλω­νε ότι η Βενε­ζου­έ­λα «απο­τε­λεί κίν­δυ­νο για την εθνι­κή ασφά­λεια και την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών». Η ασυμ­βί­βα­στη στά­ση της Κού­βας στην υπε­ρά­σπι­ση της Βενε­ζου­έ­λας έχει συμ­βά­λει στην από­κρου­ση των επι­θέ­σε­ων αυτών.

Ο Ραούλ Κάστρο εξη­γού­σε στο Καρά­κας στις 17 Μάρ­τη ότι, «Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες πρέ­πει να κατα­λά­βουν μια για πάντα ότι είναι αδύ­να­το να παρα­πλα­νή­σουν ή να εξα­γο­ρά­σουν την Κού­βα, ή να εκφο­βί­σουν τη Βενεζουέλα».

Οι ομι­λί­ες, το γράμ­μα και η συνέ­ντευ­ξη που περι­λαμ­βά­νει το βιβλίο αυτό απο­τε­λούν δείγ­μα γρα­φής της ανυ­πο­χώ­ρη­της στά­σης τριών γενιών της κομ­μου­νι­στι­κής ηγε­σί­ας της Κού­βας καθώς και της πλα­τιάς εργα­τι­κής, κομ­μου­νι­στι­κής πρω­το­πο­ρί­ας. Μέσα από τα κεί­με­να αυτά δια­φαί­νε­ται καθα­ρά η στα­θε­ρή δέσμευ­ση στα ιδε­ώ­δη της ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, του διε­θνι­σμού και του σοσια­λι­σμού: των τριών πυλώ­νων της επα­να­στα­τι­κής πορεί­ας της Κού­βας από τη νίκη του επα­να­στα­τι­κού αγώ­να το 1959 μέχρι σήμερα.

Επί­σης εστιά­ζουν, στη βάση της εμπει­ρί­ας της καμπά­νιας για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των Πέντε, στην ανά­γκη να ανα­πτυ­χθεί ένα διε­θνές κίνη­μα που να απαι­τεί την άμε­ση άρση του εμπο­ρι­κού, χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού και οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού κατά της Κού­βας και την επι­στρο­φή της βάσης που κατέ­χουν οι ΗΠΑ στο Γκουαντάναμο.

Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος «Χοσέ Μαρτί»
Ιού­νης 2015

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο