Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Η Μόρια είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης… Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει κι έχω περάσει και πόλεμο»

Την ανη­συ­χη­τι­κή κατά­στα­ση στα hot spot των νησιών του βορεί­ου Αιγαί­ου — που έχουν δεχτεί μεγά­λο αριθ­μό αφί­ξε­ων το φετι­νό καλο­καί­ρι — περιέ­γρα­ψε, κατα­θέ­το­ντας στη Βου­λή, ερευ­νή­τρια της Οργά­νω­σης για τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης στο hot spot της Μυτι­λή­νης. «Είναι ότι χει­ρό­τε­ρο έχω δει κι έχω περά­σει πόλε­μο», είπε και άφη­σε αιχ­μές για «σιω­πή» κυβέρ­νη­σης ως προς τα σχέ­διά της για το χειμώνα.

«Η Μόρια είναι ένα στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης. Ένας καταυ­λι­σμός με συνω­στι­σμό χιλιά­δων ανθρώ­πων. Αυτό που είδα­με στη Μόρια είναι μία κατε­πεί­γου­σα κατά­στα­ση. Είναι ό,τι χει­ρό­τε­ρο έχω δει κι έχω περά­σει και πόλε­μο». Με αυτή τη φρά­ση περιέ­γρα­ψε η ερευ­νή­τρια της Human Rights Watch, Emina Cerimovic, στη Βου­λή όσα έζη­σε στο hot spot της Μυτι­λή­νης, εκπέ­μπο­ντας SOS για την άμε­ση μετα­φο­ρά προ­σφύ­γων και μετα­να­στών από εκεί.

Μιλώ­ντας στην υπο­ε­πι­τρο­πή της επι­τρο­πής ισό­τη­τας για θέμα­τα ατό­μων με ανα­πη­ρία, υπο­στή­ρι­ξε ότι οι απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης στον καταυ­λι­σμό της Μόριας, επά­γει ψυχι­κές νόσους, τονί­ζο­ντας ότι έχουν ήδη κατα­γρα­φεί πολ­λές από­πει­ρες αυτο­κτο­νί­ας λόγω της κατά­στα­σης σε συν­δυα­σμό με την αγω­νία για το μέλ­λον λόγω των κλει­στών συνόρων.

Αίσθη­ση προ­κά­λε­σε και η «καταγ­γε­λία» της ίδιας, καθώς και της ερευ­νή­τριας για την Ελλά­δα στον Οργα­νι­σμό, Εύας Κοσ­σέ, περί «σιω­πής» της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και του αρμό­διου Υπουρ­γεί­ου Μετα­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής ανα­φο­ρι­κά με τα σχέ­διά τους για την αντι­με­τώ­πι­ση του επι­κεί­με­νου χειμώνα.

«Είχα­με ζητή­σει συνά­ντη­ση με σύμ­βο­λο του Υπουρ­γού Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής. Τελι­κά συνα­ντη­θή­κα­με με κάποιον που δεν μπο­ρού­σε να μας απα­ντή­σει για τα σχέ­δια για τον χει­μώ­να παρό­τι η Ύπα­τη Αρμο­στεία μας είπε ότι υπεύ­θυ­νη γι’ αυτό είναι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­σης», σημεί­ω­σε η κα Κοσ­σέ, ενώ η κα Τσε­ρί­μο­βιτς κάλε­σε τους βου­λευ­τές – μέλη της Επι­τρο­πής να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν οι ίδιοι τον κοι­νο­βου­λευ­τι­κό έλεγ­χο για να ενημερωθούν.

Η Εμί­να Τσε­ρί­μο­βιτς, περιέ­γρα­ψε με τα πλέ­ον μελα­νά χρώ­μα­τα τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στο hot spot της Μόριας, κάνο­ντας λόγο για καθη­με­ρι­νούς καυ­γά­δες, ακα­τάλ­λη­λες σκη­νές που με την πρώ­τη βρο­χή μπά­ζουν νερό, ελλι­πή θέρ­μαν­ση που αρκεί­ται σε κου­βέρ­τες, έλλει­ψη νερού και μάχες που δίνο­νται από μικρά παι­διά για ένα μπου­κά­λι, καθώς και ντους με ανυ­πό­φο­ρες συν­θή­κες λόγω της δυσω­δί­ας από ούρα και κόπρανα.

Ανα­φο­ρι­κά με τους πρό­σφυ­γες με ανα­πη­ρία, η ίδια υπο­στή­ρι­ξε ότι δεν υπάρ­χει απο­λύ­τως καμία δομή πρό­σβα­σης για τους ίδιους.

Όσο για το φημο­λο­γού­με­νο κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο φιλο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων σε πλω­τά μέσα, η κα Τσε­ρί­μο­βιτς, σχο­λί­α­σε ότι δεν είναι καλή ιδέα, καθώς πολ­λοί εξ αυτών έχουν δει άλλους ανθρώ­πους να πεθαί­νουν στη θάλασ­σα κατά το ταξί­δι τους.

Από την πλευ­ρά της η ερευ­νή­τρια Εύα Κοσ­σέ, υπο­στή­ρι­ξε ότι η αντι­με­τώ­πι­ση της Ελλά­δας από την Ε.Ε. στο προ­σφυ­γι­κό δεν είναι δίκαιη, σχο­λιά­ζο­ντας μάλι­στα χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «οι Ευρω­παί­οι αξιω­μα­τού­χοι νίπτουν τας χεί­ρας τους και δεν ενδια­φέ­ρο­νται γι’ αυτούς τους ανθρώ­πους». Η ίδια απέ­δω­σε τον εγκλω­βι­σμό χιλιά­δων προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στα νησιά του Βορειο­α­να­τα­λι­κού Αιγαί­ου στη μη ορθή εφαρ­μο­γή της συμ­φω­νί­ας ΕΕ – Τουρ­κί­ας, επι­ση­μαί­νο­ντας την ανά­γκη άρσης των γεω­γρα­φι­κών περιο­ρι­σμών για τη διευ­κό­λυν­ση της μετα­φο­ράς στην ενδοχώρα.

Κατό­πιν πρό­τα­σης των εκπρο­σώ­πων της Human Rights Watch, τα μέλη της υπο­ε­πι­τρο­πής για τα θέμα­τα των ατό­μων με ανα­πη­ρί­ας της μόνι­μης επι­τρο­πής ισό­τη­τας, νεο­λαί­ας και δικαιω­μά­των του ανθρώ­που, απο­φά­σι­σαν να οργα­νώ­σουν μία επι­τό­πια επί­σκε­ψη στον καταυ­λι­σμό της Μόριας, ώστε να δια­πι­στώ­σουν από κοντά τα προ­βλή­μα­τα που υπάρ­χουν αλλά και να δώσουν δημο­σιό­τη­τα στο θέμα με στό­χο να συγκι­νή­σουν την Ευρώπη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο