Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 39χρονη ερπετολόγος έπειτα από δάγκωμα οχιάς

Μάχη για να κρα­τη­θεί στη ζωή εξα­κο­λου­θεί να δίνει η 39χροη εθε­λό­ντρια ερπε­το­λό­γος στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η οποία κλή­θη­κε να απο­μα­κρύ­νει ένα φίδι από σχο­λείο της πόλης με απο­τέ­λε­σμα να δεχθεί δάγκω­μα από το ερπετό.

Η ερπε­το­λό­γος νοση­λεύ­ε­ται στην Α’ ΜΕΘ του Νοσο­κο­μεί­ου «Παπα­νι­κο­λά­ου», με την κατά­στα­ση της υγεί­ας της αυτή τη στιγ­μή να κρί­νε­ται στα­θε­ρή. Από το δάγκω­μα της οχιάς η γυναί­κα έπα­θε ανα­φυ­λα­κτι­κό σοκ, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα να επι­δει­νω­θεί ραγδαία η υγεία της.

Το συμ­βάν έλα­βε χώρα σε σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα κοντά στην οδό Γιαν­νι­τσών στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, όταν ο επι­στά­της του συγκρο­τή­μα­τος εντό­πι­σε ένα φίδι μέσα στο ισό­γειο του σχο­λεί­ου, την ώρα λει­τουρ­γί­ας του ολο­ή­με­ρου. Στην συνέ­χεια ενη­μέ­ρω­σε τη διεύ­θυν­ση του σχο­λεί­ου και κλή­θη­κε η Πυρο­σβε­στι­κή, η οποία τους συνέ­στη­σε να απευ­θυν­θούν σε ειδι­κό.  Έτσι η διεύ­θυν­ση απευ­θύν­θη­κε στην οργά­νω­ση «Δρά­ση για την Άγρια Ζωή», εθε­λό­ντρια της οποί­ας είναι η 39χρονη γυναίκα.

Η άτυ­χη γυναί­κα προ­σπά­θη­σε να πιά­σει το φίδι για να το βάλει σε κλου­βί-τσά­ντα μετα­φο­ράς, ωστό­σο αυτό κατά­φε­ρε και τη δάγκω­σε.  Λίγα λεπτά αργό­τε­ρα, ερπε­το­λό­γος κατάρ­ρευ­σε και δια­κο­μί­σθη­κε δια­σω­λη­νω­μέ­νη στο νοσο­κο­μείο, όπου συνε­χί­ζει να νοσηλεύεται.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο