Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης: Αυτό που λένε γενναία αύξηση είναι περίπου ο μισθός του 2011 (AUDIO)

Για την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού στα 780 ευρώ μίλη­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου Επι­κρα­τεί­ας, Θανά­σης Παφί­λης, στο Πρώ­το Πρό­γραμ­μα 91,6 και 105,8 και στην εκπο­μπή «Με τού­τα και μ’ εκεί­να» με τον Φώτη Παπού­λια. «Είναι φανε­ρό ότι δεν καλύ­πτει τις απώ­λειες όλων αυτών των χρό­νων από τον πλη­θω­ρι­σμό, από την ακρί­βεια, θα πρό­σθε­τα και την αύξη­ση των επι­το­κί­ων, για­τί οι περισ­σό­τε­ροι εργα­ζό­με­νοι έχουν δάνεια», ανέφερε.

«Αυτό που λέει (σ.σ. η κυβέρ­νη­ση) γεν­ναία αύξη­ση, είναι ο μισθός του 2023, να είναι περί­που ο μισθός του 2011» προ­σέ­θε­σε ο κ. Παφί­λης. «Επο­μέ­νως (σ.σ. ο κατώ­τα­τος μισθός) είναι χαμη­λός, δεν καλύ­πτει και βέβαια υπάρ­χει και το δεύ­τε­ρο σημείο, που είναι ο νόμος Βρού­τση- Αχτσιό­γλου που καθο­ρί­ζει τις αυξή­σεις, όχι όπως λένε τις ελεύ­θε­ρες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ των εργο­δο­τών και των εργα­ζο­μέ­νων, αλλά καθο­ρί­ζε­ται εκά­στο­τε από την κάθε κυβέρ­νη­ση και τα κρι­τή­ρια τα ακού­σα­με και είναι ίδια και από τη Νέα Δημο­κρα­τία και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Είναι η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της οικο­νο­μί­ας, η ανά­πτυ­ξη και λοι­πά, δηλα­δή τα κέρ­δη των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων και ιδιαί­τε­ρα ορι­σμέ­νων που έχουν φτά­σει στα ύψη» συμπλή­ρω­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ.

«Εμείς θεω­ρού­με ότι σαν βάση για δια­πραγ­μα­τεύ­σεις θα έπρε­πε να είναι τα 850. Και δεύ­τε­ρο και σημα­ντι­κό, είναι οι τριε­τί­ες, οι οποί­ες έχουν στα­μα­τή­σει. Και το τρί­το βέβαια, είναι η δια­πραγ­μά­τευ­ση των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων. Επο­μέ­νως αυτός ο πανη­γυ­ρι­σμός περί γεν­ναί­ας αύξη­σης, τι είναι δηλα­δή οι εργα­ζό­με­νοι, ζητιά­νοι; Όλη αυτή η ανά­πτυ­ξη που λένε, η κρί­ση πριν, ποιος την πλή­ρω­σε; Την πλή­ρω­σαν οι εργα­ζό­με­νοι με μεί­ω­ση 40% περί­που των μισθών και των συντά­ξε­ων και την ανά­πτυ­ξη πάλι οι εργα­ζό­με­νοι με την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης και από την άλλη πλευ­ρά, τα κέρ­δη σκαρ­φα­λώ­νουν σε δυσθε­ώ­ρη­τα ύψη. Επο­μέ­νως, ο αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων από δω και στο εξής θα είναι πιστεύ­ου­με ισχυ­ρός και το ΚΚΕ θα κάνει τα πάντα για να διεκ­δι­κή­σουν οι εργα­ζό­με­νοι ένα καλύ­τε­ρο κατώ­τα­το μισθό και γενι­κό­τε­ρα καλύ­τε­ρους μισθούς» ανέ­φε­ρε ο κ. Παφίλης.

Σε ό,τι αφο­ρά το δυστύ­χη­μα των Τεμπών και τις ευθύ­νες για τον θάνα­το 57 ανθρώ­πων, ο κ. Παφί­λης τόνι­σε ότι «φορ­τώ­νο­νται, αυτό που ξεκί­νη­σε από την αρχή, κυρί­ως σε ατο­μι­κή ευθύ­νη, όπως πάντα σε όλα και στις πυρ­κα­γιές και παντού, ατο­μι­κή ευθύ­νη και όχι στην ουσία του ποιος φταί­ει. Φτά­σα­με στο φταί­ει ο γάι­δα­ρος, χτυ­πά­με το σαμά­ρι. Αυτή είναι η ουσία».

«Και οι ευθύ­νες πλέ­ον δεν μπο­ρεί να τις κρύ­ψει κανέ­νας, βαρύ­νο­νται, όλες τις κυβερ­νή­σεις των τελευ­ταί­ων ετών. Για­τί υλο­ποί­η­σαν ο ένας μετά τον άλλον, την πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των σιδη­ρο­δρό­μων, για την οποία κανέ­νας δεν μιλά από όλους είτε Νέα Δημο­κρα­τία είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε και όλοι οι υπό­λοι­ποι. Κανέ­νας δεν μιλά­ει γι’ αυτές τις κατευ­θύν­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, που απε­λευ­θέ­ρω­σαν τους σιδη­ρο­δρό­μους, που τεμά­χι­σαν το σιδη­ρο­δρο­μι­κό έργο με δια­χω­ρι­σμό της υπο­δο­μής από την εκτέ­λε­ση των δρο­μο­λο­γί­ων και τέλος την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του κερ­δο­φό­ρου κομ­μα­τιού. Αυτό είναι η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση όπως έγι­νε, δίνουν το κερ­δο­φό­ρο κομ­μά­τι, μειώ­νουν το προ­σω­πι­κό παντού, δεν προ­χω­ρούν τα μέτρα ασφά­λειας για­τί έχουν κόστος και βέβαια φορ­τώ­νουν και στο δημό­σιο, στο κρά­τος, δηλα­δή τις υπο­δο­μές και τη συντή­ρη­ση. Αυτά λοι­πόν τα εφάρ­μο­σαν όλοι τους, ένας μετά τον άλλον και ας αφή­σουν τα κόλ­πα τώρα» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο κ. Παφί­λης, ενώ ξεκα­θά­ρι­σε ότι «δεν υπάρ­χει διά­χυ­ση, για­τί φταί­νε όλες οι κυβερ­νή­σεις για την εφαρ­μο­γή της πολι­τι­κής απε­λευ­θέ­ρω­σης από την Ευρω­παϊ­κή Ένωση».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο