Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ-ΚΝΕ: Διάβημα στην ουκρανική πρεσβεία για την απελευθέρωση των Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έκανε το πρωί της Παρασκευής διάβημα διαμαρτυρίας στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα, απαιτώντας να απελευθερωθούν τώρα οι Ουκρανοί κομμουνιστές Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς.

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ απο­τε­λού­με­νη από τον Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου Αλα­βά­νο, ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ, τον Γιάν­νη Δελή, βου­λευ­τή του Κόμ­μα­τος, τον Νίκο Ζαχα­ρό­που­λο, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ και τον Αργύ­ρη Μπα­λέρ­μπα, μέλος της Επι­τρο­πής Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΚΣ της ΚΝΕ, επέ­δω­σε το διά­βη­μα στον Βολο­ντί­μιρ Λια­σέν­κο, επι­κε­φα­λής του Πολι­τι­κού Τμή­μα­τος της Ουκρα­νι­κής Πρε­σβεί­ας στην Αθή­να, ο οποί­ος είπε πως θα δια­βι­βα­στεί το αίτη­μα στο Κίεβο.

Με το διά­βη­μα, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κατήγ­γει­λαν τη σύλ­λη­ψη του Α’ Γραμ­μα­τέα της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ενω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας, Μιχα­ήλ Κονο­νό­βιτς, και του αδελ­φού του Αλε­ξά­ντερζητώ­ντας από τις αρχές της Ουκρα­νί­ας την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των δύο νέων κομ­μου­νι­στών συλ­λη­φθέ­ντων, αλλά και την άρση όλων των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων και απα­γο­ρεύ­σε­ων στη χώρα.

«Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ από την πρώ­τη στιγ­μή κατα­δι­κά­σα­με την απα­ρά­δε­κτη εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία και τον πόλε­μο ο οποί­ος ξεκί­νη­σε και μαί­νε­ται. Είναι ένας ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, ο οποί­ος δεν έχει να κάνει με τα συμ­φέ­ρο­ντα του Ουκρα­νι­κού λαού, δεν έχει να κάνει με τα συμ­φέ­ρο­ντα του Ρωσι­κού λαού, έχει να κάνει με τον αντα­γω­νι­σμό μονο­πω­λί­ων, μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων της Ρωσί­ας, της Ουκρα­νί­ας, των ΗΠΑ, της ΕΕ για τους δρό­μους των αγω­γών, τους πλού­σιους φυσι­κούς πόρους που έχει η Ουκρα­νία. Σ’ αυτά τα πλαί­σια το ΚΚΕ και η ΚΝΕ πάντο­τε έχο­ντας κατά νου τις ανά­γκες και τα συμ­φέ­ρο­ντα του Ρωσι­κού λαού και του Ουκρα­νι­κού λαού, τοπο­θε­τη­θή­κα­με απαι­τώ­ντας την έξο­δο, την καμία εμπλο­κή της χώρας μας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, να μη στα­λεί στρα­τιω­τι­κό υλι­κό, να μη στα­λεί προ­σω­πι­κό, να απε­μπλα­κεί η Ελλά­δα από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε πραγ­μα­τι­κά να μπο­ρεί να οικο­δο­μη­θεί η ειρή­νη, η φιλία, η αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ λαών που πραγ­μα­τι­κά θα είναι νοι­κο­κύ­ρη­δες στον τόπο τους», σημεί­ω­σε ο Λ. Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, και πρόσθεσε:

«Σ’ αυτά τα πλαί­σια και επί­σης εκφρά­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη μας στον Ουκρα­νι­κό λαό, τόσο στους ουκρα­νό­φω­νους όσο και στις ρωσό­φω­νες περιο­χές, οι οποί­οι ζουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αυτού του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, το δρά­μα του πολέ­μου, βρε­θή­κα­με σήμε­ρα στην Ουκρα­νι­κή πρε­σβεία κάνο­ντας ένα διά­βη­μα ενά­ντια στην απα­ρά­δε­κτη και αναί­τια σύλ­λη­ψη δύο νεο­λαί­ων κομ­μου­νι­στών των Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονο­νό­βιτς, στε­λε­χών του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ουκρα­νί­ας, το οποίο έχει τεθεί εκτός νόμου με βάση την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή νομο­θε­σία του 2014 που ισχύ­ει στη χώρα. Απαι­τή­σα­με την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­σή τους και την ενη­μέ­ρω­σή μας για την εξέ­λι­ξη της πορείας».

Και ο Γ. Δελής επί­σης συμπλή­ρω­σε: «Πρό­κει­ται για μια πολύ αρνη­τι­κή εξέ­λι­ξη για το λαό της Ουκρα­νί­ας, πρό­κει­ται για ένα “κυνή­γι μαγισ­σών”, για έναν ωμό αντι­κομ­μου­νι­σμό, με τον οποίο έγι­νε η σύλ­λη­ψη αυτών των δύο κομ­μου­νι­στών νέων στην Ουκρα­νία. Βεβαί­ως, η ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση αξιο­ποιεί όλο το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο και όλο το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό οπλο­στά­σιο της ΕΕ, κάτι που θεω­ρού­με και το είπα­με στον εκπρό­σω­πο εδώ της πρε­σβεί­ας ως απα­ρά­δε­κτο. Δεν ζητά­με μονά­χα την άμε­ση απο­φυ­λά­κι­ση, απε­λευ­θέ­ρω­ση των δύο νέων, ζητά­με ταυ­τό­χρο­να και την κατάρ­γη­ση όλου του αντι­κομ­μου­νι­στι­κού πλαι­σί­ου που αυτή τη στιγ­μή ισχύ­ει στην Ουκρα­νία. Δεν είναι καλός σύμ­βου­λος και πρέ­πει να στα­μα­τή­σει τώρα ο αντι­κομ­μου­νι­σμός. Δεν μπο­ρεί σήμε­ρα στην επο­χή μας να διώ­κο­νται οι ιδέ­ες για μια καλύ­τε­ρη ζωή, για την απε­λευ­θέ­ρω­ση του ανθρώ­που. Θα πρέ­πει να στα­μα­τή­σει τώρα αυτό το κακό».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο