Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: 10+1 λόγοι για να ψηφίσουμε ΚΚΕ στις 25 Ιουνίου

10+1 λόγοι για να ψηφί­σου­με ΚΚΕ στις 25 Ιου­νί­ου, παρα­θέ­τει η ΚΝΕ σε ανα­κοί­νω­σή της για την ερχό­με­νη εκλο­γι­κή μάχη, προ­σθέ­το­ντας «Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ! Ο φόβος τους, η ελπί­δα μας!».

Συγκε­κρι­μέ­να:

1. Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για­τί η ελπί­δα βρί­σκε­ται στην αμφι­σβή­τη­ση της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής, στη συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση, στους νέους δυνα­μι­κούς αγώ­νες. Σε κάθε στιγ­μή αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης που ζήσα­με, το ΚΚΕ ήταν στην πρώ­τη γραμμή.

2. Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για­τί έχει το “know how” να οδη­γή­σει σε ήττες την επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Το έκα­νε στα Πανε­πι­στή­μια, με την ανά­δει­ξη της Παν­σπου­δα­στι­κής Κ.Σ. σε 1η δύνα­μη πανελ­λα­δι­κά στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές. Το έχει κάνει σε εκα­το­ντά­δες χώρους δου­λειάς, στους μεγά­λους αγώ­νες της νεο­λαί­ας και των εργαζομένων.

3. Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για­τί μαζί θα παλέ­ψου­με ενά­ντια στην εργα­σια­κή ζού­γκλα, που έχουν φτιά­ξει με τους νόμους τους η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, διεκ­δι­κώ­ντας ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς, μέτρα ανα­κού­φι­σης από την ακρί­βεια, δου­λειά με σύγ­χρο­να δικαιώματα.

4. Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για­τί τα άλλα κόμ­μα­τα θα βάλουν πλά­τη στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΝΔ. Συμ­φω­νούν στα «μεγά­λα», έχουν δεσμεύ­σεις στην ΕΕ, στα κέρ­δη των λίγων. Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ ψήφι­σε το 70% των νόμων του Μητσο­τά­κη και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50%.

5. Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για να αντι­με­τω­πί­σου­με τη νέα αύξη­ση στα νοί­κια και τους λογα­ρια­σμούς, τους πλει­στη­ρια­σμούς που είναι στα σκα­ριά. Τα σπί­τια του λαού τα σώζει ο λαός! Εκεί θα είναι οι κομ­μου­νι­στές βουλευτές.

6. Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για­τί μαζί θα εμπο­δί­σου­με την παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας. Για να καταρ­γη­θεί η επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στην υγεία που πλη­ρώ­σα­με ακρι­βά, ειδι­κά στην πανδημία.

7. Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για­τί μαζί μπο­ρού­με να εμπο­δί­σου­με την ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16 και την πλή­ρη κατάρ­γη­ση της όποιας δημό­σιας-δωρε­άν παι­δεί­ας έχει απομείνει.

8. Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για­τί μαζί θα αντι­στα­θού­με στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, στα ΝΑΤΟϊ­κά σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης στο Αιγαίο σε βάρος του ελλη­νι­κού λαού και των άλλων λαών της περιοχής.

9. Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για­τί μαζί θα χτί­σου­με ασπί­δα προ­στα­σί­ας απέ­να­ντι στο δηλη­τή­ριο του φασι­σμού, της ρατσι­στι­κής βίας, της κρα­τι­κής κατα­στο­λής, του σεξι­σμού, της ομοφοβίας.

10. Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, για­τί έχει πρό­τα­ση δια­κυ­βέρ­νη­σης-εξου­σί­ας, με τον λαό πρω­τα­γω­νι­στή, σε σύγκρου­ση με το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, της αδι­κί­ας, της δια­φθο­ράς και των κρί­σε­ων, ανοί­γο­ντας τον δρό­μο για τις μέρες του φωτός…

+1. ΜΟΝΟ ΚΚΕ! “Αυτο­δύ­να­μη” αντι­πο­λί­τευ­ση για τον λαό και τη νέα γενιά!

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο