Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κώστας Καρυωτάκης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Κώστας Καρυωτάκης ΑΠΑΝΤΑ 

μια άλλη ανάγνωση

πρό­λο­γος Ηρα­κλής Κακαβάνης

Κυκλο­φό­ρη­σαν από τις εκδό­σεις Ατέ­χνως τα Άπα­ντα του Κώστα Καρυω­τά­κη με πρό­λο­γο του Ηρα­κλή Κακαβάνη.

Η έκδο­ση περι­λαμ­βά­νει τις τρεις αυτο­τε­λώς δημο­σιευ­μέ­νες, από τον ίδιο τον ποι­η­τή, συλλογές:

– Ο πόνος του ανθρώ­που και των πρα­μά­των (1919)

– Νηπεν­θή (1921)

– Ελε­γεία και Σάτι­ρες (1927)

Τα τρία τελευ­ταία του ποι­ή­μα­τα: Αισιο­δο­ξία, Όταν κατέβουμε…,Πρέβεζα που απο­τε­λούν το επι­στέ­γα­σμα του καθα­ρώς ποι­η­τι­κού του έργου και εννιά πεζά του.

Όπως ανα­φέ­ρει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης στον πρό­λο­γό του, η γνώ­ση περισ­σό­τε­ρων στοι­χεί­ων για τη ζωή και τη δρά­ση του Κώστα Καρυω­τά­κη, επι­βάλ­λει μια άλλα ανά­γνω­σή της ποί­η­σής του.

Τι ήταν τελι­κά ο Καρυω­τά­κης; Ήταν ο εγω­πα­θής μισάν­θρω­πος, ο περι­θω­ρια­κός, ο παρακ­μια­κός, ο ψυχι­κά άρρω­στος; ‘Η ήταν άνθρω­πος με ιδιαί­τε­ρη ιδιο­συ­γκρα­σία που απο­λάμ­βα­νε τη ζωή, μαχη­τι­κός συν­δι­κα­λι­στής, άτεγ­κτος και αυστη­ρός κρι­τής της επο­χής του; Για­τί αυτο­κτό­νη­σε; Τι ρόλο έπαι­ξε η αρρώ­στια του;

Σε αυτά τα ερω­τή­μα­τα προ­σπα­θεί να απα­ντή­σει η εισα­γω­γή του Ηρα­κλή Κακαβάνη.

Εξε­τά­ζει τα βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία του ποι­η­τή, μαρ­τυ­ρί­ες συγ­χρό­νων του και δημο­σιεύ­μα­τα για να γνω­ρί­σου­με καλύ­τε­ρα τον Κώστα Καρυω­τά­κη, την ποί­η­σή του και τη μοι­ραία επι­λο­γή του.

«Θα εξε­τά­σου­με ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα τα βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία του ποι­η­τή για να γνω­ρί­σου­με καλύ­τε­ρα τον Κώστα Καρυω­τά­κη, την ποί­η­σή του και τη μοι­ραία επι­λο­γή του. Έτσι θα κατα­λά­βου­με και θα αξιο­λο­γή­σου­με καλύ­τε­ρα και τις προ­σεγ­γί­σεις και ερμη­νεί­ες της ποί­η­σης του Καρυω­τά­κη από τους κρι­τι­κούς μετά τη δεκα­ε­τία του 1930.

Θα εξε­τά­σου­με ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα τη βιο­γρα­φία που συνέ­γρα­ψε ο Χ. Σακελ­λα­ριά­δης και απο­τε­λού­σε μέχρι πρό­σφα­τα τη μονα­δι­κή πηγή άντλη­σης πλη­ρο­φο­ριών για τη ζωή και τη δρά­ση του ποι­η­τή. Ως πηγή πλη­ρο­φο­ριών για την προ­σω­πι­κό­τη­τα του Κώστα Καρυω­τά­κη θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με και την επι­φυλ­λί­δα «Ο Καρυω­τά­κης φαρ­σέρ» του Νίκου Λαΐ­δη στην εφη­με­ρί­δα «Βρα­δυ­νή» (10/12/1931). Πολύ­τι­μο βοή­θη­μα στο έργο μας η μελέ­τη της καθη­γή­τριας του πανε­πι­στη­μί­ου Κρή­της Χ. Ντου­νιά» (Από τον Πρόλογο).

Το εξώ­φυλ­λο έφτια­ξε ο Πέτρος Φιλιπ­πί­δης, το σχέ­διο για το οπι­σθό­φυλ­λο ο Κώστας Ευαγγελάτος

Ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης, δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας, έχει πλού­σιο μελε­τη­τι­κό έργο στη λογοτεχνία :

Το 2011 συμ­με­τεί­χε με εισή­γη­ση για τη γλώσ­σα του Κ. Βάρ­να­λη στο συλ­λο­γι­κό τόμο «Κώστας Βάρ­να­λης: Φως που πάντα καί­ει», εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» 2012.

Είναι συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου «Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου», εκδό­σεις «Προ­σκή­νιο», 2008, «Ο άγνω­στος Βάρ­να­λης και 19 αδη­μο­σί­ευ­τα ποι­ή­μα­τά του», εκδό­σεις «Εντός», 2012. Είχε τη φιλο­λο­γι­κή επι­μέ­λεια – πρό­λο­γο στο Λεύ­κω­μα «Ομή­ρου Ιλιά­δα, 21 Λιθο­γρα­φί­ες το Henri Motte», εκδό­σεις «Τυπο­εκ­δο­τι­κή», 2008.

Το 2014 κυκλο­φό­ρη­σε από τις εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη το βιβλίο «Κώστας Βάρ­να­λης Αϊ-Στρά­της Θυμή­μα­τα εξο­ρί­ας» και το 2017 από τις εκδό­σεις Εντύ­ποις το βιβλίο «39+1 Άγνω­στα ποι­ή­μα­τα του Κ. Βάρ­να­λη» με πρό­λο­γο – έρευ­να – επι­μέ­λεια δική του. Έχει ασχο­λη­θεί εκτε­νώς με τη ζωή και το έργο του Κώστα Βάρναλη.

Από τις εκδό­σεις Ατέ­χνως κυκλο­φό­ρη­σαν το 2020 «Φώτης Αγγου­λές ο προ­λε­τά­ριος ποι­η­τής» και ο «Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα». Τέλος έχει επι­με­λη­θεί και προ­λο­γί­σει αρκε­τά βιβλία.

Εκτός από τη βιβλιο­γρα­φία, πλού­σια η αρθρο­γρα­φία του στον ημε­ρή­σιο και στον περιο­δι­κό Τύπο, όπως και σε δια­δι­κτυα­κά Μέσα για λογο­τε­χνι­κά, γλωσ­σι­κά και πολι­τι­στι­κά θέματα. 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο