Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπουχτίσαμε πια..!

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης //

Με τα ψεύ­τι­κα τα λόγια τα μεγά­λα, του απο­προ­σα­να­το­λι­σμού και των υπο­σχέ­σε­ων. Της προ­βο­λής και της επί­δει­ξης της βιτρί­νας μιας μη πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, μακριά από την αλή­θεια και την καθη­με­ρι­νό­τη­τα της φτώ­χειας και της μιζέ­ριας και της κακομοιριάς.

Με τον κάδο των σκου­πι­διών σε πρώ­τη και δεύ­τε­ρη ανα­ζή­τη­ση πόρων.

Όλα τα ΜΜΕ μαζί τους χωρίς αντίλογο.

Μπου­χτί­σα­με πια..! Με το βρώ­μι­κο και άθλιο παι­χνί­δι τους.

Αηδιά­σα­με πια… Συνε­ντεύ­ξεις, χαμό­γε­λα, αγκα­λιές, γλύ­κες, χει­ρο­φι­λή­μα­τα – εκ του ασφα­λούς – επι­σκέ­ψεις και ταξί­δια σε όλη τη Γη εντυ­πω­σια­κά τρα­πε­ζώ­μα­τα με λου­λού­δια και χορωδίες.

Γρα­βά­τες και κου­στού­μια και επί­δει­ξη φορε­μά­των πολυ­τε­λεί­ας. Μπα­φιά­σα­με. Λόγια, λόγια, λόγια και μπλα μπλα. Και ο λαός αργο­πε­θαί­νει στα νοσο­κο­μεία αμπό­λια­στος για­τί; Για­τί εδώ και δύο μήνες δεν υπάρ­χει στα φαρ­μα­κεία το πιο απλό και χρεια­ζού­με­νο φάρ­μα­κο. Το αντι­γρι­πι­κό εμβόλιο.

Και δεν κάνουν τίπο­τα και πολύ περισ­σό­τε­ρο ο υπουρ­γός Υγείας.

Δεν έβα­λε ούτε ένα καλάθι..!

Λόγια, λόγια και οι επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις παρα­μέ­νουν ακό­μη στο ράφι.

Ο ΕΝΦΙΑ ο πιο άδι­κος νόμος, λένε πως μειώ­θη­κε κατά 10%. Ο νόμος αυτός πρέ­πει να καταρ­γη­θεί εντε­λώς., Και όσο για το Δώρο Χρι­στου­γέν­νων, ούτε λόγος, ούτε ακρό­α­ση να γίνεται.

Όσο για την υπό­θε­ση NOVARTIS τεί­νει να εξε­λι­χθεί σε ένα μεγά­λο φιά­σκο. Δε μας ενδια­φέ­ρει, δε μας αφορά.Η κυριαρ­χία των ΜΑΤ και η προ­κλη­τι­κή επέμ­βα­σή τους στα πανεπιστήμια.

Νόμος και τάξη και το τρα­πέ­ζι αδειανό.

Το προ­σφυ­γι­κό και το μετα­να­στευ­τι­κό παρα­μέ­νουν ανα­τρι­χια­στι­κή υπόθεση.

Ο λαός μας υπο­φέ­ρει. Ανερ­γία, μικρός μισθός και για όσους δου­λεύ­ουν μια θέση για τρεις.

Λόγια, λόγια μας φλό­μω­σαν. Καυ­χη­σιές και εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή, μαύ­ρη κι άρα­χνη. ΝΑΤΟϊ­σμός και φιλο­α­με­ρι­κα­νι­σμός μέχρι τα μπού­νια. Έγι­νε η Ελλά­δα κέντρο αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων, στους εχθρούς και μακε­λά­ρη­δες των λαών.

Τι να πρω­το­πώ και τι να πρω­το­γρά­ψω. Για το ασφα­λι­στι­κό και το φορο­λο­γι­κό, μας προ­ε­τοι­μά­ζουν με ψεύ­τι­κες υπο­σχέ­σεις για ιδιω­τι­κή ασφά­λεια εάν το κομπό­δε­μά σου είναι ισχυρό.

Απο­τί­νο­μαι στο Λαό και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και τους προ­τρέ­πω να είναι έτοι­μοι σε ό,τι χει­ρό­τε­ρο χρειαστεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο