Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντροπή! Έσπασαν την πόρτα και πέταξαν έξω χαμηλοσυνταξιούχο από το σπίτι — Άμεση παρέμβαση του κινήματος!

Ντρο­πή! Χαρά­μα­τα σήμε­ρα έσπα­σαν την πόρ­τα και πέτα­ξαν έξω τη χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χο δημο­σιο­γρά­φο Ιωάν­να Κολο­βού από το σπί­τι που διέ­με­νε στου Ζωγρά­φου καθώς σε πλει­στη­ρια­σμό το δια­μέ­ρι­σμα από την τρά­πε­ζα δόθη­κε σε εταιρεία.

Τις πρώ­τες πρω­ϊ­νές ώρες έφτα­σαν στην πολυ­κα­τοι­κία δικα­στι­κός επι­με­λη­τής και αστυ­νο­μία. Έσπα­σαν την πόρ­τα του δια­με­ρί­σμα­τος και έβγα­λαν έξω τη γυναίκα.

Επί τόπου πήγε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Χρή­στος Κατσώ­της και έκα­νε παρέμ­βα­ση στους αρμό­διους υπουργούς.

Το ξεσπί­τω­μα και την αγριό­τη­τα σε βάρος μιας χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χου κατήγ­γει­λε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ που πήγε στο δια­μέ­ρι­σμα που το πρωί δικα­στι­κός επι­με­λη­τής με συνο­δεία αστυ­νο­μι­κών έσπα­σαν την πόρ­τα για να πετά­ξουν έξω τη γυναίκα!

Επί τόπου έκα­νε παρέμ­βα­ση στους αρμό­διους υπουρ­γούς, ενώ προ­κλη­τι­κή ήταν η στά­ση του δικα­στι­κού επι­με­λη­τή που ζητού­σε τον σεβα­σμό του νόμου, δηλα­δή του νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου που δια­μόρ­φω­σαν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος της λαϊ­κής κατοικίας.

Σεβό­μα­στε τον άνθρω­πο, ο νόμος είναι άδι­κος τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ:

«Ντρο­πή και αίσχος! Πετά­νε στον δρό­μο χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χο! Αλλη­λεγ­γύη το όπλο μας, νόμος το δίκιο μας» τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση το ΠΑΜΕ που καλεί σε συγκέ­ντρω­ση στις 4.30 μ.μ. στην Αβύ­δου 146 στου Ζωγρά­φου όπου από το πρωί γίνε­ται έξω­ση σε μία γυναίκα.

«Αυτή την ώρα στην Αβύ­δου 146 στου Ζωγρά­φου επι­χει­ρεί­ται έξω­ση σε συνάν­θρω­πο μας από την αστυ­νο­μία και δικα­στι­κό επι­με­λη­τή. Με άθλιο τρα­μπού­κι­κο τρό­πο 5:30 τα χαρά­μα­τα έσπα­σαν την πόρ­τα στην χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χο για να την πετά­ξουν στον δρό­μο. Τα κορά­κια επι­τί­θε­νται με την στή­ρι­ξη της κυβέρ­νη­σης και με όπλο τους άθλιους ντρο­πια­στι­κούς νόμους που ψήφι­σαν μαζί ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.

Το Εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα δεν θα επι­τρέ­ψει να κυριαρ­χή­σει η ζού­γκλα της αγο­ράς τους. Κάτω τα χέρια από του λαού το βιός. Όλοι όσοι μπο­ρούν να πάνε τώρα να εκφρά­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους στου Ζωγρά­φου. Συγκέ­ντρω­ση στις 4:30μ.μ. στην Αβύ­δου 146 στου Ζωγράφου.

Κανέ­να σπί­τι στα χέρια τραπεζίτη.»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο