Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νόμιμο το πρόστιμο στην 90χρονη λέει η Κ. Παπακώστα — Καταδικάζει η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων

Συνε­χί­ζε­ται η ταλαι­πω­ρία της 90χρονης γυναί­κας που συνε­λή­φθη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη επει­δή που­λού­σε τερ­λί­κια (μάλ­λι­να παπού­τσια) σε λαϊ­κή αγορά.

Της επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο 200 ευρώ! «Το κρά­τος επέ­βα­λε το πρό­στι­μο κατά νόμο», δήλω­σε η υφυ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Κατε­ρί­να Παπα­κώ­στα, που ανα­κοί­νω­σε ότι θα το πλη­ρώ­σει το υπουρ­γείο και πρό­σθε­σε πως «τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα να απο­φα­σί­σουν αν από μία ηλι­κία και πάνω θέλου­με τους πολί­τες να απαλ­λάσ­σο­νται από την ευθύ­νη που ο νόμος ορίζει».

Η Ένω­ση Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά τη σύλ­λη­ψη αλλά και την επι­βο­λή προ­στί­μου σε μια 90χρονη ηλι­κιω­μέ­νη γυναίκα.

Σε ανα­κοί­νω­ση αναφέρει:

«Ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός επέ­δει­ξε πρω­το­φα­νή αυστη­ρό­τη­τα σε μια ηλι­κιω­μέ­νη, την οποία συνέ­λα­βε, της πήρε απο­τυ­πώ­μα­τα λες και απο­τε­λεί εθνι­κό κίν­δυ­νο, και της επέ­βα­λε πρό­στι­μο 200 ευρώ. Και όλα αυτά τη στιγ­μή που η κυβέρ­νη­ση δίνει δωρά­κια φορο­α­παλ­λα­γές στους φαρ­μα­κο­βιο­μή­χα­νους, που δεκά­δες υπο­θέ­σεις εργα­ζο­μέ­νων που τους χρω­στούν υπε­ρω­ρί­ες, δεδου­λευ­μέ­να μηνών ή και χρό­νων όπως στην περί­πτω­ση του Καρυ­πί­δη, πηγαί­νουν από δικα­στή­ριο σε δικα­στή­ριο και από έφε­ση σε έφεση.

Όμως το πιο εξορ­γι­στι­κό στη συγκε­κρι­μέ­νη υπό­θε­ση, αυτό στο οποίο θα πρέ­πει να στα­θούν οι εργα­ζό­με­νοι, όλος ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης, είναι στο ότι μια 90χρονη ανα­γκά­ζε­ται να δου­λεύ­ει στη λαϊ­κή για να ζήσει, και όλα αυτά στην “μετα­μνη­μο­νια­κή Ελλά­δα” της ανά­πτυ­ξης. Απαι­τού­με την άμε­ση απαλ­λα­γή της 90χρονης από κάθε κατη­γο­ρία και πρόστιμο».

Η ΕΔΕ για την 90χρονη δεν αφο­ρά τη σύλ­λη­ψή της αλλά τη βιντε­ο­σκό­πη­ση!!! – Απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις συν­δι­κα­λι­στή αστυνομικού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο