Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ν. Μπελογιάννης‑Ν. Πλουμπίδης: Στο σπίτι των ηρώων» — Μια συγκλονιστική μαρτυρία σε ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ
Στο σπίτι των ηρώων

Κυκλο­φο­ρεί από τις Εκδό­σεις «Ατέ­χνως» η συγκλο­νι­στι­κή μαρ­τυ­ρία του Κού­λη Ζαμπα­θά, του ανθρώ­που που φιλο­ξέ­νη­σε στο σπί­τι του δύο ηρω­ϊ­κές μορ­φές της σύγ­χρο­νης ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας: Τους κομ­μου­νι­στές Νίκο Πλου­μπί­δη και Νίκο Μπελογιάννη.

Στο μονα­δι­κό αυτό ντο­κου­μέ­ντο που γρά­φτη­κε το 1954, όσο τα γεγο­νό­τα ήταν πρό­σφα­τα και οι μνή­μες νωπές, ο Κ. Ζαμπα­θάς αφη­γεί­ται πως γνώ­ρι­σε και έκρυ­ψε στο σπί­τι του τους Πλου­μπί­δη-Μπε­λο­γιάν­νη, αμφό­τε­ροι μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ, σε μια περί­ο­δο σφο­δρών αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων, έκτα­κτων στρα­το­δι­κεί­ων, εκτε­λέ­σε­ων και εξορίας.

«Με τη δωρι­κή απλό­τη­τα της αφή­γη­σής του, ο Ζαμπα­θάς κατα­φέρ­νει να βάλει τον ανα­γνώ­στη στο σπί­τι του, να καθί­σει στο ίδιο δωμά­τιο με τον «Μπάρ­μπα» και το Μπε­λο­γιάν­νη, να «συνο­μι­λή­σει» μαζί τους, να «βιώ­σει» τις αγω­νί­ες τους, την ατσά­λι­νη πει­θαρ­χία τους, τα χαρί­σμα­τα και τις ανθρώ­πι­νες αδυ­να­μί­ες τους. Ταυ­τό­χρο­να, ο ανα­γνώ­στης γίνε­ται κοι­νω­νός της πολυ­πλο­κό­τη­τας και του δρα­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα της ταξι­κής πάλης εκεί­νης της περιό­δου, της ανα­γκαί­ας συνω­μο­τι­κό­τη­τας που απαι­τού­σε η δρά­ση των κομ­μου­νι­στών και της ύπου­λης δρά­σης των μηχα­νι­σμών του αστι­κού κρά­τους και των οργά­νων του».

- Από τον πρό­λο­γο του βιβλίου.

Ως πρω­το­γε­νής μαρ­τυ­ρία, το βιβλίο απο­τε­λεί σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στην ιστο­ρι­κή γνώ­ση για πρό­σω­πα και κατα­στά­σεις μιας συντα­ρα­κτι­κής περιό­δου στην σύγ­χρο­νη πολι­τι­κή ιστο­ρία της χώρας μας, βάζο­ντας τον ανα­γνώ­στη σε μια συναρ­πα­στι­κή δια­δι­κα­σία «συνο­μι­λί­ας» με το παρελ­θόν, ωθώ­ντας τον ταυ­τό­χρο­να στην ανα­ζή­τη­ση της αλήθειας.

Στο βιβλίο παρα­τί­θε­ται, επί­σης, ένα γράμ­μα του Ν. Πλου­μπί­δη, το οποίο δεν έφτα­σε ποτέ στο Κόμ­μα, και που απο­τε­λεί σημα­ντι­κή υπο­θή­κη για τους κομ­μου­νι­στές και ταυ­τό­χρο­να ηθι­κός κανό­νας της αγω­νι­στι­κής ζωής και δρά­σης τους.

Τον πρό­λο­γο και τις σημειώ­σεις του βιβλί­ου επι­με­λή­θη­κε ο Νίκος Μόττας.

Βιο­γρα­φι­κό Κού­λη Ζαμπαθά

Κού­λης Ζαμπα­θάς (1905 – 1975). Ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος. Μετά τις εγκύ­κλιες σπου­δές του ακο­λού­θη­σε τον δημο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κό κλά­δο. Εξέ­δω­σε τις ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές «Το βασί­λε­μα της αγά­πης» (1932), «Χάλ­κι­να σύν­νε­φα» (1950), «Το τρα­γού­δι σου» (1957), τις συλ­λο­γές διη­γη­μά­των «Στη λίμνη με τα νού­φα­ρα» (1940) και «Ένας άνθρω­πος απ’ τον Κάτω Κόσμο» (1944), τις νου­βέ­λες «Ιλισ­σός» (1949 — Το βιβλίο, αν και πεζό, απο­τε­λεί μια ποι­η­τι­κή προ­σέγ­γι­ση της νεο­ελ­λη­νι­κής ιστο­ρί­ας μέσα από τη δρά­ση κάποιων φαντα­στι­κών χαρα­κτή­ρων), «Ο Μπάρ­μπα Κώστας ο αρβυ­λάς» (1974), το Χρο­νι­κό «Καμπή θριάμ­βων» (1946) καθώς και τρία ταξι­διω­τι­κά για το Άγιον Όρος. Τα τελευ­ταία είναι ιδιαί­τε­ρα ευχά­ρι­στα στην ανά­γνω­ση, καθώς συνται­ριά­ζουν τον λυρι­σμό με την άνε­τη αφηγηματικότητα.

sto spiti ton iroon ploumpidis belogiannis exofyllo

Λεπτομέρειες έκδοσης:

Εκδό­σεις: Ατέχνως
Έτος Έκδο­σης: Οκτώ­βρης 2020
Συγ­γρα­φέ­ας: Κού­λης Ζαμπαθάς
Πρό­λο­γος: Νίκος Μόττας
Σελί­δες: 118
Σχή­μα: 24x17
Εξώ­φυλ­λο-Σελι­δο­ποί­η­ση: Πέτρος Φιλιππίδης
ISBN: 978–618-84717–9‑5

Τιμή 13 ευρώ (συμπε­ρι­λαμ­βά­νει ΦΠΑ)

Διάθεση – Διανομή:

Κεντρι­κή διάθεση:

Τσι­γα­ρί­δας ΑΕ — 210.2717521
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ — Ε.ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη 11 Α (Χον­δρι­κή – Λιανική)
Καλ­κα­βού­ρα Μάρ­θα, ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 58 — Εξάρ­χεια, 2103006395, 6976813533

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες — Αλ. Σβώ­λου 28 — 2310 273207

Και από τα βιβλιο­πω­λεία της Σύγ­χρο­νης Εποχής

Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση (Τηλ: 24645646, 99545635)

Μπο­ρεί­τε να το παραγ­γεί­λε­τε και να το παρα­λά­βε­τε στο χώρο που θα μας υποδείξετε.

Παραγ­γε­λί­ες είτε με email: [email protected]
μέσω του site ekdoseis-atexnos.gr ή τηλε­φω­νι­κά 📱 6979795057.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο