Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ξέχασα ότι είμαι σε κυβερνητικό κανάλι»: Η Λ. Καφαντάρη βάζει στην θέση της την παρουσιάστρια της ΕΡΤ

Ορι­σμέ­να πράγ­μα­τα η ΕΡΤ δεν θέλει να ακού­γο­νται. Ειδι­κά σε ότι αφο­ρά τις ευθύ­νες της τωρι­νής κυβέρ­νη­σης, αλλά και των προη­γού­με­νων. Όταν κάποιος πάει να αρθρώ­σει πολι­τι­κό λόγο και να ανα­δεί­ξει τις πολι­τι­κές ευθύ­νες των κυβερ­νώ­ντων δια­κό­πτε­ται — πολ­λές φορές αγε­νώς — από τον παρου­σια­στή, ή παρουσίαστρια.

Ένα τέτοιο επει­σό­διο συνέ­βη σήμε­ρα στην εκπο­μπή «Κάτι τρέ­χει με την Μάριον», κατά την διάρ­κεια συζή­τη­σης για τις καταγ­γε­λί­ες περί σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης στον καλ­λι­τε­χνι­κό χώρο.

Μόλις η Λίλα Καφα­ντά­ρη, Μέλος του Πει­θαρ­χι­κού Συμ­βου­λί­ου του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, επι­χεί­ρη­σε να θέσει την πολι­τι­κή διά­στα­ση του ζητή­μα­τος, ανα­φε­ρό­με­νη μετα­ξύ άλλων και στις ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, η οικο­δέ­σποι­να της εκπο­μπής Μάριον Μιχε­λι­δά­κη την διέ­κο­ψε με το πρό­σχη­μα ότι… «δεν υπάρ­χει αντί­λο­γος» και πως δεν θέλει να πάει το ζήτη­μα σε πολι­τι­κό επί­πε­δο. Για­τί κ. Μιχελιδάκη;

Όταν η κ. Καφα­ντά­ρη προ­σπά­θη­σε να ανα­φερ­θεί την υπο­κρι­σία του λεγό­με­νου «κώδι­κα δεο­ντο­λο­γί­ας» που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση, η δημο­σιο­γρά­φος της ΕΡΤ την ξανα­διέ­κο­ψε λέγο­ντας της ότι βρί­σκε­ται στην εκπο­μπή «υπό έναν συγκε­κρι­μέ­νο ρόλο», λες και ένας ηθο­ποιός, η μέλος του ΣΕΗ, δεν πρέ­πει να ‘χει πολι­τι­κό λόγο!

Εκεί όμως που η κ. Μιχε­λι­δά­κη έδει­ξε έντο­να ενο­χλη­μέ­νη ήταν όταν η Λ. Καφα­ντά­ρη χαρα­κτή­ρι­σε «κυβερ­νη­τι­κό κανά­λι» την ΕΡΤ. «Δεν είναι κυβερ­νη­τι­κό κανά­λι, είναι δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση» απά­ντη­σε η Μ. Μιχε­λι­δά­κη, λες και οι τηλε­θε­α­τές δεν γνω­ρί­ζουν, δεν βλέ­πουν, δεν κατα­λα­βαί­νουν, χρό­νια τώρα, το πως δια­χει­ρί­ζο­νται την ΕΡΤ οι εκά­στο­τε αστι­κές κυβερ­νή­σεις, από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη ΝΔ.

Λες και δεν ξέρουν μέχρι και οι πέτρες αυτής της χώρας τον δια­χρο­νι­κό ρόλο της ΕΡΤ ως κυβερ­νη­τι­κό φερέ­φω­νο της εκά­στο­τε εξου­σί­ας. Ποιόν νομί­ζουν ότι κοροϊ­δεύ­ουν άραγε;

Δείτε το απόσπασμα από το 15′ λεπτό μέχρι το 19′.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο