Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε η δίκη στο Εφετείο του ναζί Χρ. Ζέρβα για τον άγριο ξυλοδαρμό του Αλ. Λάζαρη

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα στο Εφε­τείο η δίκη του πρω­το­πα­λί­κα­ρου του αρχη­γού της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, Χρ. Ζέρ­βα, για τον άγριο ξυλο­δαρ­μό του φοι­τη­τή Αλέ­ξη Λάζα­ρη. Πρω­τό­δι­κα ο χρυ­σαυ­γί­της κατα­δι­κά­στη­κε σε 7 χρό­νια κάθειρ­ξη με ανα­σταλ­τι­κό χαρα­κτή­ρα, για ληστεία και επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη, αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους, κατα­βάλ­λο­ντας χρη­μα­τι­κή εγγύ­η­ση 2.000 ευρώ, μέχρι τη δίκη στο Εφετείο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στις 31/3/2017 το μεση­μέ­ρι ο Αλ. Λάζα­ρης υπέ­στη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση από τάγ­μα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής στη Μεσο­γεί­ων, απλώς και μόνο για­τί έτυ­χε να περ­νά­ει έξω από τα κεντρι­κά γρα­φεία της, όπου τον κυνή­γη­σε τάγ­μα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής. Ο Ζέρ­βας ανα­γνω­ρί­στη­κε και από το θύμα, ενώ χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι και η μαρ­τυ­ρία νοση­λεύ­τριας που κατέ­θε­σε και σήμε­ρα στο δικα­στή­ριο ότι τους έβλε­πα να τον κλο­τσά­νε στο κεφά­λι, να του πατά­νε με τα τακού­νια τον αυχέ­να και φοβή­θη­κα πως τα χτυ­πή­μα­τα θα ήταν μοι­ραία. «Όταν προς στιγ­μή στα­μά­τη­σαν να τον χτυ­πούν, τον τρά­βη­ξα δίπλα μου για να δω τα τραύ­μα­τά του. Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά ο Ζέρ­βας ξανα­γύ­ρι­σε. Τον ρώτη­σε αν είναι καλά και όταν ο Αλέ­ξης του απο­κρί­θη­κε, τον άρπα­ξε και άρχι­σε να τον χτυ­πά­ει ακό­μη χει­ρό­τε­ρα. Οι άλλοι δύο τον κρά­τα­γαν από τις μασχά­λες. Μόλις είπα “μη φοβά­σαι, αγό­ρι μου, έρχε­ται η Αστυ­νο­μία”, του πήραν την τσά­ντα και τον άφησαν».

Η τσά­ντα που αφαί­ρε­σαν οι δρά­στες περιεί­χε φωτο­γρα­φι­κή κάμε­ρα, κινη­τό και κλει­διά. Ο Αλ. Λάζα­ρης ακό­μα και σήμε­ρα από την αγριό­τη­τα των χτυ­πη­μά­των στο κεφά­λι έχει σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας που τον δυσκο­λεύ­ουν και στην εργα­σία του. Η επί­θε­ση της ομά­δας χρυ­σαυ­γι­τών με τον συγκε­κρι­μέ­νο τρό­πο λει­τουρ­γί­ας (μεθό­δους και πρα­κτι­κές των ναζι­στών) στον 24χρονο τότε φοι­τη­τή επι­βε­βαί­ω­νε για ακό­μη μία φορά τον δολο­φο­νι­κό χαρα­κτή­ρα της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης, όπως και στη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, την επί­θε­ση σε βάρος εργα­τών, μελών του ΚΚΕ και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ, την επί­θε­ση σε βάρος των αλιερ­γα­τών μετα­να­στών στο Πέρα­μα και τόσες άλλες. Το γεγο­νός αυτό προ­σπά­θη­σε να το «απο­κό­ψει» για ακό­μη μια φορά η συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης του ναζι­στή Ζέρ­βα (σ.σ. συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης και στην δίκη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή) που δεν ήθε­λε επί της ουσί­ας να κατα­θέ­σει σχε­τι­κά στοι­χεία που απορ­ρέ­ουν από την πολύ­χρο­νη δημο­σιο­γρα­φι­κή του έρευ­να για την Χρυ­σή Αυγή ο δημο­σιο­γρά­φος Γιάν­νης Μπα­σκά­κης. Μάλι­στα, η συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης ένιω­σε …ιερή αγα­νά­κτη­ση και εκνευ­ρί­στη­κε για­τί δεν ήθε­λε να εξε­τα­στούν και να ακου­στούν ξανά τα περί αρχη­γού της ΧΑ, για τον Κασι­διά­ρη, την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, τους ναζί…

Αξί­ζει να τονι­στεί ότι ο Ζέρ­βας ήταν στε­νός συνερ­γά­της του αρχη­γού των ναζι­στών, Ν. Μιχα­λο­λιά­κου, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της οργά­νω­σης Αμπε­λο­κή­πων, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής (Γενά­ρης και Σεπτέμ­βρης του 2015), δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της ΧΑ, υπεύ­θυ­νος ασφά­λειας της «Κεντρι­κής Διοί­κη­σης» και μετα­κλη­τός έμμι­σθος υπάλ­λη­λος στο γρα­φείο του Μιχα­λο­λιά­κου στη Βου­λή. Η δίκη θα συνε­χι­στεί στις 18 Μάη με την πρό­τα­ση του εισαγγελέα.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο