Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Μακελεύονται οι λαοί και τα μονοπώλια κερδοσκοπούν με τα όπλα, την Ενέργεια και τρόφιμα

Η σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία είναι ξένη με τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών. Μακε­λεύ­ο­νται οι λαοί, ενώ τα μονο­πώ­λια κερ­δο­σκο­πούν με τα όπλα, την Ενέρ­γεια και τρό­φι­μα τόνι­σε ο Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ, μιλώ­ντας στο δημο­τι­κό Ραδιό­φω­νο της Λάρισας. 

Σημεί­ω­σε ότι πάνω από τον λαό της Ουκρα­νί­ας συγκρού­ο­νται από τη μία ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ και από την άλλη η καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία και το αντι­κεί­με­νο της σύγκρου­σης είναι το ποια μονο­πώ­λια θα βάλουν χέρι στον ενερ­γεια­κό πλού­το και στις μεγά­λες αγρο­τι­κές εκτάσεις.

Πρό­σθε­σε ότι η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χει στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο με τη μεριά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με τις βάσεις με απο­τέ­λε­σμα να στο­χο­ποιεί­ται ο λαός. Πρό­σθε­σε ότι η κυβέρ­νη­ση ρίχνει λάδι στη φωτιά και με τα όπλα που έστει­λε στην Ουκρα­νία και σχο­λιά­ζο­ντας τη στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ σημεί­ω­σε ότι ζητά το λάδι στη φωτιά να ριχτεί με τη βού­λα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι πρέ­πει να δυνα­μώ­σει η πάλη του λαού, για να στα­μα­τή­σει τώρα η εμπλο­κή της χώρας στον πόλε­μο, να κλεί­σουν οι βάσεις, να μην στέλ­νο­νται όπλα, να επι­τρέ­ψουν οι στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις που είναι εκτός συνό­ρων και στην πορεία να απε­γκλω­βι­στεί η Ελλά­δα από τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο