Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Evo Morales καταγγέλλει προετοιμασία κατάστασης πολιορκίας στη Βολιβία

La represión contra las marchas que repudian el golpe de Estado en Bolivia han dejado al menos 24 indígenas muertos. 

Βολι­βία Η κατα­στο­λή κατά των πορειών που αρνού­νται το πρα­ξι­κό­πη­μα στη Βολι­βία έχει αφή­σει του­λά­χι­στον 24 αυτό­χθο­νες νεκρούς. Η κατα­στο­λή των δια­δη­λώ­σε­ων ενά­ντια στο πρα­ξι­κό­πη­μα έχει αφή­σει του­λά­χι­στον 24 αυτό­χθο­νες νεκρούς. | Φωτο­γρα­φία: Reuters

Ο βολι­βια­νός πρό­ε­δρος δήλω­σε από το Μεξι­κό ότι οι δεξιοί πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες επι­διώ­κουν να οδη­γή­σουν τη χώρα σε κατά­στα­ση πολιορ­κί­ας, μπρο­στά σε συνε­χείς λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις «που απαι­τούν σεβα­σμό για τη δημοκρατία»

Ο Evo Morales, κατήγ­γει­λε μέσω του Twitter ότι η de facto κυβέρ­νη­ση «μετά τη σφα­γή 24 αυτό­χθο­νων, προ­ε­τοι­μά­ζουν κατά­στα­ση πολιορ­κί­ας — «επι­βε­βαί­ω­ση ότι εγκα­τέ­στη­σαν μια δικτατορία»

Απορ­ρί­πτει επί­σης ότι η de facto κυβέρ­νη­ση επι­διώ­κει την ειρή­νευ­ση της χώρας και, αντί­θε­τα, δια­τά­ζει τη «κυνη­γη­τό και κατα­στο­λή» εκεί­νων «που απαι­τούν σεβα­σμό για τη δημοκρατία».

Με την παραί­τη­σή του, ο Μορά­λες ζήτη­σε από τους αντι­πο­λι­τευό­με­νους πολι­τι­κούς ηγέ­τες να στα­μα­τή­σουν τη βία ενα­ντί­ον του ιθα­γε­νούς λαού, των μαχη­τών και των οπα­δών του κινή­μα­τος για σοσια­λι­σμό (MAS), του κυβερ­νη­τι­κού κόμ­μα­τος. Ωστό­σο, από τότε οι διώ­ξεις και οι επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον του έχουν αυξηθεί.

Μία εβδο­μά­δα μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα, οι δια­δη­λώ­σεις στη Βολι­βία συνε­χί­ζο­νται, ενώ οι επι­θέ­σεις των στρα­τιω­τι­κών και των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων εντεί­νο­νται.

🔴📹 | “Justicia para los compañeros que han muerto” es lo que piden manifestantes a esta hora en la ciudad de Sacaba en el departamento de Cochabamba 🇧🇴👉🏾 http://bit.ly/teleSUR 

teleSUR TV    @teleSURtv

🔴📹 | Wiphalas ondean orgullosas en manifestación contra el golpe de Estado en el departamento de Cochabamba de este lunes 🇧🇴👉🏾 http://bit.ly/teleSUR 

Evo Morales Ayma   @evoespueblo

A nombre del pueblo boliviano agradezco a hermanos de@ProgresaLatam que condenan el y exigen a los autores de delitos de lesa humanidad que y abran el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia.

5.257 personas están hablando de esto


-|< πηγή >|-
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο