Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος κορονοϊός; Η ΝΑΤΟική άσκηση “Defender 2020” θα πραγματοποιηθεί εν μέσω πανδημίας

Παρά το γεγο­νός ότι ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) έχει αξιο­λο­γή­σει την εξά­πλω­ση του Κορο­νοϊ­ού ως «παν­δη­μία», οι ιμπε­ρια­λι­στές του ΝΑΤΟ δεί­χνουν απο­φα­σι­σμέ­νοι να προ­χω­ρή­σουν κανο­νι­κά την στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση «Defender 2020» σε ευρω­παϊ­κό έδαφος.

Σύμ­φω­να με πρό­σφα­τα δημο­σιεύ­μα­τα, οι ένο­πλες δυνά­μεις των ΗΠΑ σχε­διά­ζουν να μειώ­σουν τον αριθ­μό των αμε­ρι­κα­νών που θα συμ­με­τά­σχουν στην άσκη­ση, έπει­τα από το ξέσπα­σμα της πανδημίας.

Παρ’ όλα αυτά το ΝΑΤΟ θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει την στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση (η οποία απο­τε­λεί «επί­δει­ξη δύνα­μης» απέ­να­ντι στη Ρωσία), όπως δήλω­σε ο γεν. γραμ­μα­τέ­ας της ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας Γ. Στόλ­τεν­μπεγκ. Φαί­νε­ται πως ακό­μη και μια παν­δη­μία, που έχει προ­κα­λέ­σει ήδη το θάνα­το 1.016 ανθρώ­πων στην Ιτα­λία, 87 νεκρούς στην Ισπα­νία και 61 στη Γαλ­λία, δεν στέ­κε­ται εμπό­διο στα σχέ­δια των ΝΑΤΟι­κών φονιάδων.

Με τα κρού­σμα­τα του κορο­νοϊ­ού να αυξά­νο­νται καθη­με­ρι­νά σε Ευρώ­πη και ΗΠΑ, η ΝΑΤΟι­κή άσκη­ση απο­τε­λεί σαφώς έναν επι­πλέ­ον κίν­δυ­νο για την εξά­πλω­ση του ιού.

Σε ανα­κοί­νω­ση του, το Ουγ­γρι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα (Munkaspart) εκφρά­ζει σοβα­ρές ανη­συ­χί­ες για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της ΝΑΤΟι­κής άσκη­σης την οποία χαρα­κτη­ρί­ζει ως «φορέα θανά­του για τους λαούς», ιδιαί­τε­ρα υπό συν­θή­κες πανδημίας.

«Οι ΗΠΑ απα­γό­ρευ­σαν στους ευρω­παί­ους πολί­τες την είσο­δο στη χώρα τους εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, αλλά στέλ­νουν 20 χιλιά­δες αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες στην Ευρώ­πη ώστε να συμ­με­τά­σχουν στην πολυ­ε­θνι­κή άσκη­ση «Defender 2020», ανα­φέ­ρει η ανακοίνωση.

Σημειώ­νει ότι η ΝΑΤΟι­κή άσκη­ση ενδέ­χε­ται να εξα­πλώ­σει τον κορο­νο­ϊό και απαι­τεί την ακύ­ρω­ση της, ζητώ­ντας ταυ­τό­χρο­να από την ουγ­γρι­κή κυβέρ­νη­ση να μην επι­τρέ­ψει την συμ­με­το­χή ουγ­γρι­κών στρατευμάτων.

Αλή­θεια, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο Άμυ­νας τι θα κάνει; Θα στεί­λει έλλη­νες στρα­τιώ­τες, εκθέ­το­ντας τους σε περαι­τέ­ρω κινδύνους;

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από idcommunism.com.

defender il manifesto

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο