Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 10 Μαρτίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου μας και του κόσμου

Σαν σήμερα🔷  10 Μαρτίου  __
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

241 Τελειώ­νει με την κατα­στρο­φή του στό­λου των Καρ­θα­για­νών από τους Ρωμαί­ους ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και πρώ­τος πόλε­μος του πανικού.

1804 Το έδα­φος της Λουι­ζιά­νας περ­νά­ει στις ΗΠΑ από τη Γαλ­λία με επί­ση­μη τελε­τή στο Σεν Λούις.

1810 Γεν­νή­θη­κε ο Σάμιου­ελ Φέρ­γκιου­σον, Ιρλαν­δός ποιητής.

1829 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο από τις Μεγά­λες Δυνά­μεις το Πρω­τό­κολ­λο με το οποίο το ελλη­νι­κό κρά­τος απο­κτά αυτο­νο­μία από την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία. Μετα­ξύ άλλων, προ­βλέ­πο­νται: α) Τα σύνο­ρα του αυτό­νο­μου ελλη­νι­κού κρά­τους προς βορ­ρά καθο­ρί­ζο­νται από την ορο­θε­τι­κή γραμ­μή Αμβρα­κι­κού — Παγα­ση­τι­κού. β) Στο νέο κρά­τος θα περι­λαμ­βά­νο­νται τα νησιά Σπο­ρά­δες, Κυκλά­δες, Σάμος και πιθα­νόν η Κρή­τη, γ) Το καθε­στώς του κρά­τους θα είναι κλη­ρο­νο­μι­κή μοναρ­χία, δ) Ο ετή­σιος φόρος υπο­τέ­λειας προς τον Σουλ­τά­νο θα ανέρ­χε­ται στα 1.500.000 γρόσια.

1831 Ιδρύ­ε­ται η γαλ­λι­κή Λεγε­ώ­να των Ξένων από τον βασι­λιά Λου­δο­βί­κο — Φίλιπ­πο για την ενί­σχυ­ση του στρα­τού του στον πόλε­μο στην Αλγερία.

1846 Θεμε­λιώ­νε­ται το Αρσά­κειο Μέγα­ρο στην Αθή­να, σε σχέ­δια του Λύσαν­δρου Καυ­τα­τζό­γλου και με δαπά­νες του Από­στο­λου Αρσάκη.

1848 Λήξη του Μεξι­κα­νο-αμε­ρι­κα­νι­κού πολέ­μου με τη συν­θή­κη Guadalupe Hidalgo

1862 Οι ΗΠΑ εκδί­δουν το πρώ­το χαρ­το­νό­μι­σμα της χώρας.

1876 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία μέσω τηλε­φώ­νου. Ο Αλε­ξά­ντερ Γκρά­χαμ Μπελ, καλεί από το σπί­τι του στη Βοστό­νη τον βοη­θό του Γουό­τσον, που βρί­σκε­ται στο υπό­γειο του σπι­τιού: «Κύριε Γουό­τσον, ελά­τε από εδώ, θέλω να σας δω».

1898 Τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά την πτώ­χευ­ση του 1893 και υπό την πίε­ση της στρα­τιω­τι­κής ήττας του 1897, επι­βάλ­λε­ται στην Ελλά­δα ο Διε­θνής Οικο­νο­μι­κός Έλεγ­χος (ΔΟΕ), με τη μορ­φή …«οικο­νο­μι­κής βοή­θειας». Η οικο­νο­μι­κή «βοή­θεια», που προ­σέ­φε­ραν με το δάνειό τους οι ξένοι τρα­πε­ζί­τες στην Ελλά­δα, συνο­δεύ­τη­κε με σκλη­ρούς πολι­τι­κούς όρους και φυσι­κά την παρα­χώ­ρη­ση του δικαιώ­μα­τος στους ξένους να επεμ­βαί­νουν στην ελλη­νι­κή οικο­νο­μία. Ο έλεγ­χος των δημό­σιων προ­σό­δων και η «εξυ­γί­αν­ση» των δημό­σιων οικο­νο­μι­κών εξα­σφά­λι­ζαν για τους ξένους ομο­λο­γιού­χους την τακτι­κή είσπρα­ξη των τοκο­χρε­ο­λυ­σί­ων (των δανεί­ων), ελα­χι­στο­ποιώ­ντας ταυ­τό­χρο­να τον κίν­δυ­νο μη κατα­βο­λής τους

1900 Γεν­νιέ­ται ο Παντε­λής Που­λιό­που­λος, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ (1924–1926). Έπει­τα από έντο­νη εσω­κομ­μα­τι­κή δια­πά­λη, δια­γρά­φε­ται από το Κόμ­μα το 1927. Από τα ιδρυ­τι­κά μέλη του τρο­τσκι­στι­κού κινή­μα­τος στην Ελλά­δα. Το 1938 συνε­λή­φθη από τη μετα­ξι­κή δικτα­το­ρία και στις 6/61943 εκτε­λέ­στη­κε από τις Ιτα­λι­κές δυνά­μεις κατο­χής στο Νεζερό.

1903 Γεν­νή­θη­κε ο Μπιξ Μπάι­ντερ­μπε­κε, Αμε­ρι­κα­νός τζαζίστας.

1905 Ξεσπά­ει η Επα­νά­στα­ση του Θερί­σου υπό τον Ελ. Βενι­ζέ­λο, για την ένω­ση της Κρή­της με την Ελλά­δα. Οι κινη­μα­τί­ες με υπό­μνη­μά τους προς τις μεγά­λες δυνά­μεις ζητούν την Ενω­ση της Κρή­της με την Ελλά­δα. Ο αγγλι­κός στό­λος κατευ­θύ­νε­ται προς το νησί.

1906 1099 μεταλ­λω­ρύ­χοι πεθαί­νουν στην Κου­ριέρ της Γαλ­λί­ας, στο χει­ρό­τε­ρο ατύ­χη­μα σε ορυ­χείο που έγι­νε ποτέ στην Ερώπη.

1910 Καταρ­γεί­ται η δου­λο­πα­ροι­κία στην Κίνα.

1913 Πεθαί­νει η Χάριετ Τού­μπ­μαν, γνω­στή και ως “Μαύ­ρος Μωυ­σής” αγω­νί­στρια κατά της σκλα­βιάς των εγχρώ­μων και πρω­τα­γω­νί­στρια των “υπό­γειων σιδη­ρο­δρό­μων”, του δικτύ­ου, που βοη­θού­σε τους σκλά­βους να δρα­πε­τεύ­σουν. Πρό­κει­ται για μία από τις πιο ηρω­ι­κές αμε­ρι­κα­νι­κές μορφές.

1920 Γεν­νή­θη­κε ο Μπο­ρίς Βιάν, Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας ποι­η­τής και μουσικός

1920 Το βρε­τα­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο ψηφί­ζει νόμο περί αυτο­δια­κυ­βέρ­νη­σης, που χωρί­ζει την Ιρλαν­δία σε δύο ημια­νε­ξάρ­τη­τες περιοχές.

1922 Ο Μαχά­τμα Γκά­ντι συλ­λαμ­βά­νε­ται στην Ινδία και κατα­δι­κά­ζε­ται σε έξι χρό­νια φυλά­κι­ση για παρα­κί­νη­ση επανάστασης.

1923 Τρα­γι­κό ναυά­γιο σημειώ­νε­ται στο Σαρω­νι­κό. Το επί­τα­κτο ναυα­γο­σω­στι­κό «Αλέ­ξαν­δρος Ζ» βυθί­ζε­ται κοντά στην Ψυτ­τά­λεια, με απο­τέ­λε­σμα να πνι­γούν περισ­σό­τε­ροι από 150 αξιω­μα­τι­κοί και ναύτες.

1925 Ιδρύ­ε­ται ο Ολυ­μπια­κός, όταν τα μέλη του Πει­ραϊ­κού Ποδο­σφαι­ρι­κού Ομί­λου και του Ομί­λου Φιλά­θλων Πει­ραιώς απο­φα­σί­ζουν τη διά­λυ­ση των σωμα­τεί­ων και την ίδρυ­ση νέου. Ο Νότης Καμπέ­ρος ανα­κοι­νώ­νει το όνο­μα “Ολυ­μπια­κός” και ο Μιχά­λης Μανού­σκος, ο πρώ­τος πρό­ε­δρος, το ολο­κλη­ρώ­νει σε “Ολυ­μπια­κός Σύν­δε­σμος Φιλά­θλων Πειραιώς”.

Από τα «Μιζού­ρι» της μπά­λας στο ποδό­σφαι­ρο της μάσας

1926 Στην Ελλά­δα, ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης, Ιωσήφ Κούν­δου­ρος, ειση­γεί­ται το θεσμό του πολι­τι­κού γάμου. Αντί­θε­τος με την ιδέα δηλώ­νει ο πρω­θυ­πουρ­γός Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος, που κυβερ­νά δικτατορικά.

1927 Οι επαγ­γελ­μα­το­βιο­τέ­χνες της Αθή­νας κατε­βαί­νουν σε γενι­κή απερ­γία και δια­δή­λω­ση κατά της άρσης του ενοι­κιο­στα­σί­ου. Τμή­μα­τα στρα­τού και χωρο­φυ­λα­κής κινη­το­ποιού­νται και χτυ­πούν τους δια­δη­λω­τές. Στη διάρ­κεια των συγκρού­σε­ων, δύο απερ­γοί σκο­τώ­νο­νται και πολ­λοί τραυματίζονται

1933 115 νεκροί από σει­σμό στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

1944 Στην τότε Ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα, στη Βίνια­νη της Ευρυ­τα­νί­ας, συγκρο­τεί­ται η Πολι­τι­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης (ΠΕΕΑ) γνω­στή και ως «Κυβέρ­νη­ση του Βουνού».

laiki exousia

1945 120.000 νεκροί, κυρί­ως άμα­χοι, στο βομ­βαρ­δι­σμό του Τόκιο από 334 αερο­σκά­φη Β29 της αμε­ρι­κα­νι­κής αερο­πο­ρί­ας. Η Ιαπω­νία δεν παραδίδεται

vombardismos tokio

1946 Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες Αθη­ναί­οι πραγ­μα­το­ποιούν μεγα­λειώ­δη συγκέ­ντρω­ση στο γήπε­δο του «Πανα­θη­ναϊ­κού» και δια­δη­λώ­νουν για ελεύ­θε­ρες εκλο­γές, δημο­κρα­τία και ανε­ξαρ­τη­σία. Στη συγκέ­ντρω­ση μίλη­σε ο κομ­μου­νι­στής νεο­ε­κλε­γείς ΓΓ της ΓΣΕΕ Μήτσος Παπα­ρή­γας, καθώς και αντι­πρό­σω­ποι της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΠΣΟ). Η συγκέ­ντρω­ση έγι­νε με πρω­το­βου­λία του 8ου Πανελ­λα­δι­κού Εργα­τι­κού Συνε­δρί­ου της ΓΣΕΕ, που έλη­ξε τις εργα­σί­ας του δύο μέρες πριν με συντρι­πτι­κή νίκη των ταξι­κών δυνάμεων.

1952 Πρα­ξι­κό­πη­μα του Φουλ­γκέν­σιο Μπα­τί­στα στην Κού­βα. Ανέ­τρε­ψε την κυβέρ­νη­ση του Προ­έ­δρου Κάρ­λο Πρίο Σοκάρας

1957 Γεν­νή­θη­κε ο Οσά­μα μπιν Λάντεν, αρχη­γός της Αλ-Κάιντα

1959 300.000 Θιβε­τια­νοί περι­κυ­κλώ­νουν το παλά­τι του Δαλάι Λάμα φοβού­με­νοι πιθα­νή από­πει­ρα απα­γω­γής του από την Κίνα.

1967 Πεθαί­νει ο ρεμπέ­της Γιώρ­γος Μπά­της. Τη δεκα­ε­τία του 1930 μετεί­χε με τον Μάρ­κο Βαμ­βα­κά­ρη στη ρεμπέ­τι­κη κομπα­νία «Η τετράς η ξακου­στή του Πει­ραιώς». Το 1933 ο Γιώρ­γος Μπά­της κάνει τις πρώ­τες ηχο­γρα­φή­σεις με μπου­ζού­κι στην Ελλά­δα. Ωστό­σο δεν άφη­σε μεγά­λη δισκο­γρα­φία (μόλις 17 τρα­γού­δια), καθώς όπως πολ­λοί μεγά­λοι συν­θέ­τες της επο­χής στα­μά­τη­σε να ηχο­γρα­φεί το 1937 αρνού­με­νος να υπο­βάλ­λε­ται στην λογο­κρι­σία της μετα­ξι­κής δικτατορίας.

1969 Ο Τζέιμς Ερλ Ρέι παρα­δέ­χε­ται στο Μέμ­φις την ενο­χή του για τη δολο­φο­νία του Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ, παρα­δο­χή που αργό­τε­ρα ανακαλεί.

1970 Ο λοχα­γός Έρνεστ Μεντί­να κατη­γο­ρεί­ται από τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό για εγκλή­μα­τα πολέ­μου στο Μάι Λάι του Βιετνάμ.

1970 Πέθα­νε ο Βασί­λης Αυλω­νί­της, Έλλη­νας ηθοποιός

aulonitis

1971 Στην Ινδία, η Ιντί­ρα Γκά­ντι κερ­δί­ζει τις εκλογές

1977 Αστρο­νό­μοι ανα­κα­λύ­πτουν δαχτυ­λί­δια γύρω από τον πλα­νή­τη Ουρανό.

1978 Απα­γο­ρεύ­ο­νται στην Ελλά­δα οι δια­φη­μί­σεις τσι­γά­ρων από την τηλε­ό­ρα­ση και το ραδιόφωνο

1982 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται ευθυ­γράμ­μι­ση (σύνο­δος) των εννέα πλα­νη­τών του Ηλια­κού Συστήματος

1987 Το Βατι­κα­νό κατα­δι­κά­ζει την από­κτη­ση παι­διού μέσω δανει­κής μητέ­ρας όπως είχε κάνει το ίδιο με τα παι­διά του σωλή­να και την τεχνη­τή γονιμοποίηση

1992  Πέθα­νε ο Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας, Έλλη­νας συν­θέ­της και τραγουδιστής

zampetas

1994 Κηδεύ­ε­ται με τιμές Πρω­θυ­πουρ­γού η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, Μελί­να Μερκούρη

2006 Το δια­στη­μι­κό όχη­μα της NASA Mars Reconnaissance Orbiter μπαί­νει σε τρο­χιά γύρω από τον Άρη.

2008 Βαγ­γέ­λης Καζάν, Έλλη­νο­α­με­ρι­κα­νός ηθοποιός.

kazan

2012 Πέθα­νε η Δόμνα Σαμί­ου, Ελλη­νί­δα ερμη­νεύ­τρια και ερευ­νή­τρια του δημο­τι­κού τρα­γου­διού, με διε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση. (Γεν. 12/10/1928)

samiou

2024: Κυκλο­φο­ρεί η από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ευρω­ε­κλο­γές Σπά­με τα δεσμά της ΕΕ! _ Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του σοσια­λι­σμού, την Ευρώ­πη των εργα­τών, των αγρο­τών, των λαών! Εργά­τες και εργά­τριες, υπάλ­λη­λοι, βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­στή­μο­νες, καλ­λι­τέ­χνες, συντα­ξιού­χοι, γυναί­κες, νέοι και νέες των εργα­τι­κών — λαϊ­κών οικο­γε­νειών, το ΚΚΕ σας καλεί να δώσου­με μαζί τη μάχη των ευρω­ε­κλο­γών στις 9 Ιού­νη! Για να δυνα­μώ­σει η αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, στις κάλ­πες και στους δρό­μους της διεκδίκησης!
Την Κυρια­κή 10 Μάρ­τη η παρου­σί­α­ση του Καλέ­σμα­τος, σε εκδή­λω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ στο ΣΕΦ, στις 11 το πρωί, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ Δ. Κουτσούμπα

Κάλε­σμα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο