Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 17 Ιανουαρίου 1860 γεννιέται ο Αντόν Παύλοβιτς Τσέχοφ

Σαν σήμε­ρα 17 Ιανουα­ρί­ου 1860, στο Ταγκα­ρόγκ της Ρωσί­ας γεν­νιέ­ται ο γιος ενός μπα­κά­λη κι εγγο­νός ενός απε­λεύ­θε­ρου δου­λο­πά­ροι­κου, ο Αντόν Παύ­λο­βιτς Τσέ­χοφ, που έμελ­λε να γίνει εξαι­ρε­τι­κός για­τρός — θερά­πων της φτω­χής αγρο­τιάς, κορυ­φαί­ος και πολυ­γρα­φό­τα­τος πεζο­γρά­φος και το κυριό­τε­ρο, ο μέγας ανα­νε­ω­τής της ρώσι­κης και παγκό­σμιας δραματουργίας.

Καλύ­τε­ρα απ΄ όλους μιλά ο ίδιος για τον εαυ­τό του, σε ένα γράμ­μα του: Γράψ­τε ένα διή­γη­μα για το πώς ένας νεα­ρός γιος δου­λο­πά­ροι­κου, πρώ­ην μπα­κα­λό­παι­δο, ψάλ­της, μαθη­τής γυμνα­σί­ου, φοι­τη­τής που είχε δια­παι­δα­γω­γη­θεί να σκύ­βει τα κεφά­λι στ’ αφε­ντι­κά του, , να φιλά­ει το χέρι του παπά, να υπο­τάσ­σε­ται στις ξένες προ­στα­γές, να λέει ευχα­ρι­στώ για κάθε μπου­κιά ψωμί. Γράψ­τε πώς ο νεα­ρός αυτός βγά­ζει από πάνω του στα­λα­μα­τιά στα­λα­μα­τιά το δού­λο και πώς ξυπνώ­ντας ένα ωραίο πρω­ι­νό, νιώ­θει πως δεν τρέ­χει στις φλέ­βες του αίμα δού­λου, αλλά αίμα πραγ­μα­τι­κού ανθρώπου».

Ο Τσέ­χοφ συνέ­χι­σε μας, κλη­ρο­δό­τη­σε, μετα­ξύ άλλων, τις αρι­στουρ­γη­μα­τι­κές δρα­μα­τι­κές «κωμω­δί­ες» του «Γλά­ρος», «Τρεις αδελ­φές», «Θεί­ος Βάνιας» και «Βυσ­σι­νό­κη­πος», που προ­οιω­νί­στη­καν την κοσμο­γο­νία της Οκτω­βρια­νής Επανάστασης.

Η Ναντέζ­ντα Κρού­σκα­για, γυναί­κα του Λένιν, έλε­γε ότι από τα έργα ου Τσέ­χοφ οι επα­να­στά­τες διδά­χτη­καν να ξεχω­ρί­ζουν και να μισούν την ανοη­σία, την κενο­λο­γία, τη γρα­φειο­κρα­τία κι έμα­θαν να εκτι­μούν την πίστη των απλών ανθρώ­πων, τα χαρί­σμα­τά τους, τη δρά­ση τους, τον ηρρ­ρω­ι­σμό τους και την επί­μο­νη τάση τους προς το φωτει­νό μέλλον.

Εξάλ­λου ο ίδιος ο Τσέ­χοφ έλε­γε «Ολοι εμείς είμα­στε ο λαός και ό,τι καλύ­τε­ρο δημιουρ­γού­με είναι έργο του λαού».

Ο Αντόν Τσέ­χοφ πέθα­νε την 1 Ιού­λη 1904.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο