Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ: «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

«Οι ΗΠΑ ενι­σχύ­ουν το στρα­τη­γι­κό τους απο­τύ­πω­μα στην Ελλά­δα σε περιο­χές κρί­σι­μης σημα­σί­ας, σε μια ακτί­να από τον Εβρο μέχρι την Κρή­τη. Ανα­πτύσ­σουν, επί­σης, τις αμυ­ντι­κές επεν­δύ­σεις τους σε υφι­στά­με­νες εγκα­τα­στά­σεις. Ενώ δεσμεύ­ο­νται για την από κοι­νού αντι­με­τώ­πι­ση απει­λών ή προ­κλή­σε­ων ενα­ντί­ον της πατρί­δας μας».

Ποιος έκα­νε την παρα­πά­νω δήλω­ση; Απά­ντη­ση: Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης εκφρά­ζο­ντας την «ικα­νο­ποί­η­σή» του για την υπο­γρα­φή της νέας «Συμ­φω­νί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας» μετα­ξύ Ελλά­δας και ΗΠΑ (MDCA).

«H Ελλά­δα ως χώρα μεσαί­ου μεγέ­θους αλλά ευρι­σκό­με­νη σε μια εξαι­ρε­τι­κά αστα­θή περιο­χή, θεω­ρεί ότι η αμε­ρι­κα­νι­κή παρου­σία παρα­μέ­νει ακό­μη απα­ραί­τη­τη στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο […] Αυτό συνε­πά­γε­ται ενι­σχυ­μέ­νη αμε­ρι­κα­νι­κή παρου­σία στην ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα και ιδιαί­τε­ρα στη Θρά­κη, στη βορειο­α­να­το­λι­κή Ελλά­δα, περιο­χή που είναι ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κή τόσο για εμάς τους Έλλη­νες, όσο και για το ΝΑΤΟ και τις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες».

Ποιος προ­έ­βη στην παρα­πά­νω δήλω­ση; Απά­ντη­ση: Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ν. Δέν­διας σε συνέ­ντευ­ξη του στο Associated Press αμέ­σως μετά την υπο­γρα­φή της Συμ­φω­νί­ας στην Ουάσινγκτον.

Είναι αλή­θεια ότι δεν περι­μέ­να­με κάτι λιγό­τε­ρο από τον πρω­θυ­πουρ­γό και τον υπουρ­γό εξω­τε­ρι­κών. Ο «αμε­ρι­κα­νο­τσο­λια­δι­σμός» άλλω­στε απο­τε­λεί δια­χρο­νι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό στοι­χείο των αστι­κών ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων από την επο­χή του Κανελ­λό­που­λου και του Βαν Φλιτ. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συνα­γω­νί­ζο­νται επά­ξια για το «παρά­ση­μο» του πιο πιστού πολι­τι­κού εκφρα­στή της αμε­ρι­κα­νο­δου­λεί­ας και της μετα­τρο­πής της χώρας σε απέ­ρα­ντο «πεδίο βολής φτη­νό», από τον Έβρο μέχρι την Κρή­τη, για τις ανά­γκες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης, τόσο της σημε­ρι­νής όσο και της προη­γού­με­νης του ΣΥΡΙΖΑ που εγκαι­νί­α­σε τον «Στρα­τη­γι­κό διά­λο­γο» με τις ΗΠΑ, να παρου­σιά­σει την Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία ως μια θετι­κή εξέ­λι­ξη για τα συμ­φέ­ρο­ντα της χώρας μας απο­τε­λεί ευθεία εξα­πά­τη­ση του λαού. Διό­τι απο­κρύ­βει συνει­δη­τά τους τερά­στιους κιν­δύ­νους που κρύ­βει η εν λόγω συμφωνία.

Απο­κρύ­βει ότι η παρου­σία αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην χώρα όχι μόνο δεν απο­τε­λεί «ασπί­δα προ­στα­σί­ας», όπως ξεδιά­ντρο­πα ισχυ­ρί­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση, αλλά αντί­θε­τα καθι­στά την Ελλά­δα πιθα­νό στό­χο σε περί­πτω­ση πολε­μι­κής σύρ­ρα­ξης στην περιο­χή. Απο­κρύ­βει ότι ο πραγ­μα­τι­κός χαρα­κτή­ρας της «αμυ­ντι­κής συμ­φω­νί­ας» ούτε «αμυ­ντι­κός» είναι, ούτε αφο­ρά την υπε­ρά­σπι­ση της άμυ­νας και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας. Αντί­θε­τα, απο­τε­λεί άλλον έναν κρί­κο στην βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της Ελλά­δας στα επι­θε­τι­κά σχέ­δια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιο­χή, μετα­τρέ­πο­ντας την ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια σε ορμη­τή­ριο νέων πολε­μι­κών επιχειρήσεων.

Ποιον επιχειρούν να εξαπατήσουν άραγε; Θυμίζουμε συνοπτικά:

Eπί­σκε­ψη του αρχι­σφα­γέα Τζωρτζ Χ. Μπους στην Σού­δα, Ιού­λης 1991.

Τον ρόλο της αμε­ρι­κα­νι­κής βάσης της Σού­δας στον πόλε­μο του Κόλ­που το 1991 τότε που ο πρό­ε­δρος Τζορτζ Μπους ο πρε­σβεύ­τε­ρος έδι­νε τα εύση­μα στην τότε κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη (του πρε­σβύ­τε­ρου). Έλε­γε ο Μπους: «Από τις 2/8/90 η Σού­δα συντή­ρη­σε 97 πλοία, φόρ­τω­σε και ξεφόρ­τω­σε 13.000 τόνους (πολε­μι­κού υλι­κού), εξυ­πη­ρέ­τη­σε 31.000 πτή­σεις και τρο­φο­δό­τη­σε αερο­σκά­φη με 4.500 λίβρες υγρών καυ­σί­μων, λει­τούρ­γη­σε 24 ώρες το 24ωρο με εξου­θε­νω­τι­κούς ρυθ­μούς, 300%-400% πιο γρή­γο­ρα από τους κανο­νι­κούς. Κάθε μέρα η βάση καλού­νταν να δια­τη­ρεί τον ανε­φο­δια­σμό των γραμ­μών μας και κάθε μέρα έπρατ­τε το καθή­κον της κατά τρό­πον άψο­γο». Ο πόλε­μος του ’91 στο Ιράκ είχε απο­τέ­λε­σμα σχε­δόν 200.000 αμάχους.

Τον ρόλο πολε­μι­κού «ορμη­τη­ρί­ου» που η κυβέρ­νη­ση ΠΑΣΟΚ επι­φύ­λασ­σε για την Βόρειο Ελλά­δα κατά τους αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς στη Γιου­γκο­σλα­βία την άνοι­ξη του 1999. Σύμ­φω­να με στοι­χεία του ΓΕΕΘΑ, η τότε κυβέρ­νη­ση Σημί­τη έδω­σε άδεια σε 60.000 νατοι­κούς στρα­τιώ­τες, περισ­σό­τε­ρα από 40.000 οχή­μα­τα, 420 νατοι­κά πλοία, 1000 αερο­σκά­φη και περισ­σό­τε­ρους από 500 σιδη­ρο­δρο­μι­κούς συρ­μούς να περά­σουν μέσα από την ελλη­νι­κή επικράτεια.

Τον ρόλο – και πάλι — της Σού­δας στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις ενά­ντια στο Αφγα­νι­στάν το 2001 («πόλε­μος κατά της τρο­μο­κρα­τί­ας») και το Ιράκ το 2003 («Σοκ και Δέος»). «Η αερο­ναυ­τι­κή βάση της Σού­δας ήταν το Νο 2 στή­ριγ­μά μας στις επι­χει­ρή­σεις στο Ιράκ και στο Αφγα­νι­στάν μετά το 2001» έχουν παρα­δε­χθεί αμε­ρι­κα­νοί παρά­γο­ντες σε σχε­τι­κή απόρ­ρη­τη ενη­μέ­ρω­ση προς τους συμ­μά­χους. Κατά το κρί­σι­μο διά­στη­μα της αμε­ρι­κα­νι­κής επί­θε­σης στο Ιράκ (Μάρ­της-Απρί­λης 2003), υπο­λο­γί­ζε­ται πως 5.270 αερο­σκά­φη, των ΗΠΑ αλλά και συμ­μα­χι­κά, προ­σγειώ­θη­καν ή πέρα­σαν από τη Σούδα.

Την χρή­ση των βάσε­ων σε Σού­δα και Άκτιο στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στη Λιβύη το 2011 αλλά και τον ρόλο της ναυ­τι­κής βάσης της Σού­δας ως «ορμη­τή­ριο» για μια σει­ρά αμε­ρι­κα­νι­κές πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Συρία από το 2014 και έπειτα.

Τον ρόλο των ΗΠΑ στο «γκρι­ζά­ρι­σμα» του Αιγαί­ου, στο προ­σε­κτι­κό πλην όμως ξεκά­θα­ρο «αβα­ντά­ρι­σμα» της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας και την προ­ώ­θη­ση της «συνεκ­με­τάλ­λευ­σης» και «συν­δια­χεί­ρι­σης» στα — σύμ­φω­να με παλαιό­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού ΥΠΕΞ — «αμφι­σβη­τού­με­να νερά στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο».

Επιπλέον, θυμίζουμε:

Μπο­ρεί η Ελλά­δα να υστε­ρεί σε έργα αντι­πλυμ­μη­ρι­κής και αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης, μπο­ρεί η Αθή­να και η Θεσ­σα­λο­νί­κη να βου­λιά­ζουν μετά απο μια δυνα­τή νερο­πο­ντή, μπο­ρεί με ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων να συνε­χί­ζε­ται η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση των δημο­σί­ων δομών Υγεί­ας και Παι­δεί­ας, αλλά παρα­μέ­νει στα­θε­ρό το εξής:

Οι ετή­σιες δαπά­νες της χώρας για το ΝΑΤΟ, που κατα­τά­σουν την Ελλά­δα «πρω­τα­θλή­τρια» ανά­με­σα στις χώρες-μέλη της συμ­μα­χί­ας για το 2021 με περί­που 6,6 δις, δηλα­δή 3,82% του ΑΕΠ. Την τελευ­ταία επτα­ε­τία, από το 2014, η χώρα μας έρχο­νταν στα­θε­ρά δεύ­τε­ρη (πίσω απο τις ΗΠΑ) σε στρα­τιω­τι­κές δαπάνες.

—  Για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ, μόνο την περί­ο­δο 2010–2017 η Ελλά­δα δαπά­νη­σε περί­που 36 δισ. ευρώ, την ώρα που ο λαός τσα­κι­ζό­ταν από τα απα­νω­τά αντι­λαϊ­κά μέτρα και κρα­τι­κές δαπά­νες για την Υγεία και την Παι­δεία πετσο­κό­βο­νταν στον βωμό της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρίσης.

Όλα αυτά, βέβαια, πλη­ρώ­θη­καν από τις τσέ­πες του ελλη­νι­κού λαού, υπό το πρό­σχη­μα της… «αμυ­ντι­κής θωρά­κι­σης» της χώρας. Το ίδιο ακρι­βώς πρό­σχη­μα δηλα­δή που χρη­σι­μο­ποιεί­ται και σήμε­ρα από την κυβέρ­νη­ση για να δικαιο­λο­γη­θεί η κατά­πτυ­στη και επι­κίν­δυ­νη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις.

Η ιστο­ρία «μιλά­ει» από μόνη της: Επτά και πλέ­ον δεκα­ε­τί­ες από την επο­χή του Βαν Φλιτ, η αφό­ρη­τη μπό­χα του «αμε­ρι­κα­νο­τσο­λια­δι­σμού» και του επαί­σχυ­ντου «ιδού ο στρα­τός σας» συνε­χί­ζει να πλα­νά­ται στην πολι­τι­κή ζωή της χώρας. Γι’ αυτό και τα συν­θή­μα­τα «Έξω οι βάσεις του θανά­του» και «Φονιά­δες των λαών Αμε­ρι­κά­νοι» δεν θα πάψουν να είναι επί­και­ρα. Μέχρι ο λαός, με την οργα­νω­μέ­νη πάλη του, να διώ­ξει μια και καλή απ’ αυτήν την πατρί­δα τους ιμπε­ρια­λι­στές και τους σύγ­χρο­νους «Κανελ­λό­που­λους».

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο