Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι είδε και τι δεν είδε η δημοσιογράφος του ΑΠΕ και του ΠΡΙΝ στο συνέδριο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Μετά τις καταγ­γε­λί­ες της ΔΑΣ για το χθε­σι­νό απα­ρά­δε­κτο «ρεπορ­τάζ» του ΑΠΕ, το οποίο δια­στρέ­βλω­νε τα πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα στο Συνέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων, νεό­τε­ρα στοι­χεία έδει­ξαν ότι πάρα τον αρχι­κό ισχυ­ρι­σμό αρμο­δί­ων του ΑΠΕ ότι δεν υπήρ­χε δημο­σιο­γρά­φος στο χώρο, τελι­κά δημο­σιο­γρά­φος του πρα­κτο­ρεί­ου υπήρ­χε. Το κεί­με­νο υπο­γρά­φει η Ιωάν­να Καρ­δά­ρα, δημο­σιο­γρά­φος του ΑΠΕ και τακτι­κή αρθρο­γρά­φος — δημο­σιο­γρά­φος του «ΠΡΙΝ» (ΝΑΡ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Στο κεί­με­νό της είδε… «έντα­ση ανά­με­σα σε μέλη του ΠΑΜΕ και σε μέλη της ΟΙΥΕ», και όχι την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, δηλα­δή την παρου­σία και την επί­θε­ση ένο­πλων μπρά­βων ενά­ντια σε Σωμα­τεία — μέλη της ΟΙΥΕ, ενά­ντια σε εκλεγ­μέ­νους αντι­πρό­σω­πους και σε συν­δι­κα­λι­στές. Επι­πλέ­ον, το κεί­με­νο του ΑΠΕ φρό­ντι­σε να ανα­πα­ρά­γει ανα­κοί­νω­ση που είχε βγά­λει πριν τρεις μέρες (!) η ηγε­σία της ΟΙΥΕ, στην οποία αυτοί που έφε­ραν τους μπρά­βους στο Συνέ­δριο ισχυ­ρί­ζο­νταν προ­κλη­τι­κά ότι «το ΠΑΜΕ ετοι­μά­ζει ομά­δες απο­φα­σι­σμέ­νων τρα­μπού­κων»! Δεν είδε βέβαια η δημο­σιο­γρά­φος του ΑΠΕ και του «ΠΡΙΝ» τις αλλε­πάλ­λη­λες καταγ­γε­λί­ες σωμα­τεί­ων και του ΠΑΜΕ για το όργιο νοθεί­ας των εργα­το­πα­τέ­ρων και την ωμή εργο­δο­τι­κή παρέμ­βα­ση… Ακό­μα και στο εύστο­χο δρώ­με­νο με τις μαϊ­μού­δες, είδε «εισβο­λή» συνέ­δρων της ΔΑΣ! Εισβο­λή πού; Στο Συνέ­δριο που ήταν εκλεγμένοι;

Μετά την ανο­χή της κυβέρ­νη­σης και της αστυ­νο­μί­ας στους κου­μπου­ρο­φό­ρους μπρά­βους και αυτούς που τους έφε­ραν, άξιος για την κυβέρ­νη­ση και ο μισθός της δημο­σιο­γρά­φου του ΑΠΕ και του «ΠΡΙΝ»!

Πηγή: 902.gr

Παρέμ­βα­ση της ΔΑΣ στο Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο για απα­ρά­δε­κτο «ρεπορ­τάζ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο