Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το αίνιγμα του Χίτλερ Salvador Dali

1neb61a

Το μοτί­βο του τηλε­φώ­νου εμφα­νί­ζε­ται σε αρκε­τά έργα εκεί­νης της επο­χής (Μεγα­λειώ­δης στιγ­μή, Λίμνη στο βου­νό, Αυτο­κρα­το­ρι­κές βιο­λέ­τες), σχε­τι­ζό­με­νο πάντα με τις πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις στη Γερ­μα­νία, που οδή­γη­σαν τον Χίτλερ στην εξου­σία. Η αμη­χα­νία που απλώ­θη­κε σε όλη την Ευρώ­πη όταν οι Ναζί απο­κά­λυ­ψαν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το αλη­θι­νό τους πρό­σω­πο, προ­σαρ­τώ­ντας τη Σου­δη­τία, που ανή­κε στην Τσεχο­σλοβακία, απο­τυ­πώ­νε­ται και σε αυτόν τον πίνα­κα, τον οποίο ο Ντα­λί βεβαί­ω­νε ότι είχε ζωγρα­φί­σει πριν από τις Συμ­φω­νί­ες του Μονά­χου. Αν είναι έτσι, πρό­κει­ται για εντυ­πω­σια­κό προ­αί­σθη­μα, όπως είχε συμ­βεί και στην περί­πτω­ση τον Προ­μη­νύ­μα­τος εμφύ­λιου πολέ­μου. Παρ’ όλα αυτά, είναι γνω­στό ότι στον Κατα­λα­νό καλ­λι­τέ­χνη άρε­σαν οι παρά­δο­ξες κατα­στά­σεις και οι προ­κλή­σεις, σε τέτοιο βαθ­μό ώστε το ενδια­φέ­ρον του για τον Χίτλερ προ­κά­λε­σε τρι­βές με τους υπό­λοι­πους σουρεαλι­στές, ενώ έφτα­σαν να τον κατη­γο­ρή­σουν ότι έτρε­φε συμπά­θεια γι’ αυτή τη μοι­ραία προ­σω­πι­κό­τη­τα, η φωτο­γρα­φία της οποί­ας απει­κο­νί­ζε­ται εδώ (στο πιάτο).

Το σπα­σμέ­νο ακου­στι­κό τηλε­φώ­νου με κομ­μέ­νο το καλώ­διο, κρε­μα­σμέ­νο από το κλα­δί μιας πριο­νι­σμέ­νης ελιάς που θυμί­ζει το ξερα­μέ­νο δέντρο στην “Εμμο­νή της μνή­μης” , σχε­τί­ζε­ται με τις από­πει­ρες ειρή­νευ­σης που κατέ­λη­ξαν στη συνά­ντη­ση του Μονά­χου, τον Σεπτέμ­βριο του 1938. Η ομπρέ­λα που κρέ­με­ται από το κλα­δί παρα­πέ­μπει στον Άγγλο πρω­θυ­πουρ­γό, Νέβιλ Τσά­μπερ­λεϊν, έναν από τους πρω­τα­γω­νι­στές της συνά­ντη­σης και κύριο εκφρα­στή της πολι­τι­κής «κατευ­να­σμού» του Χίτλερ.

Οι νυχτε­ρί­δες που είναι παρού­σες στον πίνα­κα παρα­πέ­μπουν μάλ­λον στα σκό­τη, εκεί­να στα οποία αρέ­σκο­νται να ζουν αυτά τα μικρά θηλα­στι­κά, αλλά και τα άλλα, πολύ πιο πέν­θι­μα, που απλώ­νο­νταν σε όλη την Ευρώπη.

Ελαιογραφία σε μουσαμά, 51 χ 79 εκ.Έτος: 1939
Μαδρίτη, Εθνικό Μουσείο-Κέντρο Τέχνης «Βασίλισσα Σοφία» (δωρεά του Νταλί στο ισπανικό κράτος)

πηγή :Βιβλιο­θή­κη Τέχνης .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επι­μέ­λεια: Redflecteur

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο