Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Αγαλμα της Ελευθερίας γεμάτο σάπιο αίμα…

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Το άγαλ­μα της ελευ­θε­ρί­ας που υπο­δε­χό­ταν για δεκα­ε­τί­ες τους μετα­νά­στες στο Έλις Άιλαντ, συμ­βό­λι­ζε το αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο και την ελευ­θε­ρία, υπό­σχε­ση και ελπί­δα για τους λαούς. Στη βάση του υπάρ­χει επι­γρα­φή «….Στείλ­τε μου τους άστε­γους, τους θαλασσοδαρμένους/ Σηκώ­νω τον πυρ­σό μου δίπλα στην χρυ­σή πύλη». Ήταν δώρο των Γάλ­λων (1886)  στις ΗΠΑ με την ευκαι­ρία των 100 χρό­νων από την ανε­ξαρ­τη­σία της Αμε­ρι­κής (4 Ιου­λί­ου 1876) και συμ­βο­λί­ζει την ελευ­θε­ρία, τη συνα­δέλ­φω­ση των λαών, την ανε­ξαρ­τη­σία. Όμως πολύ νωρίς οι Αμε­ρι­κά­νοι έδω­σαν τη δική τους ερμη­νεία στην έννοια της ελευ­θε­ρί­ας. Την ταύ­τι­σαν με την εκμε­τάλ­λευ­ση των λαών και τη φρί­κη των πολέμων.

Ο Κώστας Καρυω­τά­κης πρώ­τος στην ελλη­νι­κή ποί­η­ση έδω­σε τη σωστή διά­στα­ση αυτού του συμ­βό­λου. Το ποί­η­μα «Στο άγαλ­μα της Ελευ­θε­ρί­ας που φωτί­ζει τον κόσμο» (1927)  είναι μια προ­φη­τεία για το ρόλο του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού ανά τον κόσμο και το είδος της ελευ­θε­ρί­ας που προ­σφέ­ρει (Ανα­λυ­τι­κά έχω γρά­ψει στο ΠΟΙΕΙΝ).

Το ποί­η­μα με τη φωνή του Νίκου Ξυλού­ρη (μελο­ποί­η­ση Λου­κά Θάνου) ακού­γε­ται και σήμε­ρα στις πορεί­ες και ειδι­κά αυτή του Πολυ­τε­χνεί­ου, μαζί με το σύν­θη­μα «Φονιά­δες των λαών Αμερικάνοι».

Στο Άγαλ­μα της Eλευ­θε­ρί­ας που φωτί­ζει τον κόσμο

Λευ­τε­ριά, Λευ­τε­ριά, σχί­ζει, δαγκάνει
τους ουρα­νούς το στέμ­μα σου. Tο φως σου,
χωρίς να καί­ει, τυφλώ­νει το λαό σου.
Πετα­λού­δες χρυ­σές οι Aμερικάνοι,
λογα­ριά­ζουν πόσα δολά­ρια κάνει
σήμε­ρα το υπε­ρού­σιο μέταλ­λό σου.

Λευ­τε­ριά, Λευ­τε­ριά, θα σ’ αγοράσουν
έμπο­ροι και κον­σόρ­τσια κι εβραίοι.
Eίναι πολ­λά του αιώ­νος μας τα χρέη,
πολ­λές οι αμαρ­τί­ες, που θα διαβάσουν
οι γενε­ές, όταν σε παρομοιάσουν
με το πορ­τραί­το του Dorian Gray*.

Λευ­τε­ριά, Λευ­τε­ριά, σε νοσταλγούνε,
μακρι­νά δάση, ρημαγ­μέ­νοι κήποι,
όσοι άνθρω­ποι προσ­δέ­χο­νται τη λύπη
σαν έπα­θλο του αγώ­νος, και μοχθούνε,
και τη ζωή τους εξακολουθούνε,
νεκροί που η καθιέ­ρω­σις τους λείπει.
Καρυω­τά­κης Kώστας

*Το πορ­τρέ­το του Dorian Gray: στο ομώ­νυ­μο μυθι­στό­ρη­μα του Άγγλου συγ­γρα­φέα Όσκαρ Ουάιλντ (1891), η δια­φθο­ρά, τα εγκλή­μα­τα και η ηλι­κία του ήρωα δεν αφή­νουν τα ίχνη τους στην τέλεια μορ­φή του αλλά απο­τυ­πώ­νο­νται σιγά σιγά στο πορ­τρέ­το του.

Το ίδιο θέμα δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται ποι­η­τι­κά αργό­τε­ρα και ο Μάρ­κος Αυγέρης:

ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Φωνές, δάκρυα ικε­σί­ας, χέρια υψωμένα,
φωνές της οργής, της κατά­ρας και του
τρόμου.
Λαοί που μάχο­νται να ζήσουν στρέ­φο­νται σε
σένα
που ήσου­να υπό­σχε­ση κι ελπίδα.
Το τερά­στιο ανά­στη­μα σου
είναι τώρα ο τρό­μος των λαών.
Οι πρώ­τοι κάτοι­κοι σ’ αυτή τη χώρα
φυλές αρχαί­ες όσο κι ο κόσμος
είναι εξοντωμένοι.
Μεμιάς στιγ­μής χει­ρο­νο­μία σου μεγάλες
πολιτείες
καί­ο­νται σα λαμπάδες.
Θα κάψει τη γη ο αναμ­μέ­νος δαυ­λός σου;
Οι χώρες που η ρομ­φαία σου προστατεύει
πνί­γο­νται στα δάκρυα.
Στρέ­φο­νται σε σένα που είναι τ’ όνο­μά σου
υπο­κρι­σία κι αίνιγ­μα το πρό­σω­πό σου.
Με τις γκρε­μι­σμέ­νες πολι­τεί­ες και την καμένη
γη
τον ύμνο σου θα υψώ­σεις και τη δόξα;
Είναι τα σπλά­χνα σου νεκρά;
κι είναι κλει­σμέ­νες σιδε­ρό­δε­τες οι ακο­ές σου;
Σαν πιο θανα­τε­ρή κι απ’ το τρα­γού­δι των
Σειρήνων
είναι η φωνή σου, δολερή.
«Λάτε σε μένα οι πρό­σφυ­γες της ζωής,
οι απο­διωγ­μέ­νοι των εθνών
όσοι δεν έχε­τε στον ήλιο μοίρα…».
Και ν’ ακούω του αητού σου το κρώξιμο
απά­νω σε βου­νά πτωμάτων.
Μάρ­κος Αυγέ­ρης

eikastiko2Στη φωτο­γρα­φία, έργο του Σύριου καλ­λι­τέ­χνη Tamman Azaam ερμη­νεύ­ει πολύ παρα­στα­τι­κά το πώς εννο­ούν οι Αμε­ρι­κά­νοι την ελευ­θε­ρία και κατα­γρά­φει — απα­θα­να­τί­ζει με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο το ρόλο των Αμε­ρι­κα­νών στη χώρα του και την κατα­στρο­φή που προ­κά­λε­σαν. Είχαν προη­γη­θεί τα τελευ­ταία χρό­νια Γιου­γκο­σλα­βία, Λιβύη, Ιράκ, Αφγα­νι­στάν… Όπως διά­βα­σα σε ένα πολύ εύστο­χο σχό­λιο «βομ­βαρ­δί­ζει τον κυνι­σμό των Αμερικάνων».

Σήμε­ρα θα μπο­ρού­σα­με να δώσου­με μια υπό­σχε­ση σε κάθε Σύριο μόνο «(…) αν αδειά­ζο­νταν το Αγαλ­μα της Ελευ­θε­ρί­ας εγκαί­ρως απ’ τα σάπια/ αίμα­τα που έχει μέσα του. Δύσκο­λο τώρα/ να προ­βλε­φθεί το τι θα γίνει(…)» (Νικ. Βρετ­τά­κος « Λόγος σε συνέ­δριο για τη μόλυν­ση του περιβάλλοντος»).

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο