Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ στηρίζει την Έκκληση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στους Κουβανούς γιατρούς

Το ΚΚΕ, η Ευρωκοινοβουλευτική και Κοινοβουλευτική του Ομάδα στηρίζουν το αίτημα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας για την απόδοση του Νόμπελ Ειρήνης στους Κουβανούς γιατρούς.

Σε επι­στο­λή που έστει­λε στην Ελλη­νι­κή Πρω­το­βου­λία ζητά να συμπε­ρι­λη­φθούν την Έκκλη­ση τα όνο­μα­τα των βου­λευ­τών και των Ευρω­βου­λευ­τών του ΚΚΕ:
«Η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή και ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ στη­ρί­ζουν την έκκλη­ση για την απο­νο­μή του φετι­νού Βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρή­νης στη Διε­θνή Δύνα­μη Εξει­δι­κευ­μέ­νων σε Φυσι­κές Κατα­στρο­φές και Σοβα­ρές Επι­δη­μί­ες “Χέν­ρι Ριβ” και παρα­κα­λού­με να συμπε­ρι­λη­φθούν τα ονό­μα­τα των βου­λευ­τών και ευρω­βου­λευ­τών του ΚΚΕ»

Ολό­κλη­ρη η επι­στο­λή του ΚΚΕ προς την Ελλη­νι­κή Επιτροπή

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ “ΧΕΝΡΙ ΡΙΒ”

Στις συν­θή­κες της παν­δη­μί­ας είναι μεγά­λης σημα­σί­ας το παρά­δειγ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και ανθρω­πιάς της Κού­βας και του λαού της, της προ­σφο­ράς των κου­βα­νών για­τρών και νοση­λευ­τών, μέσα απο τη Διε­θνή Δύνα­μη Εξει­δι­κευ­μέ­νων Ιατρών σε Φυσι­κές Κατα­στρο­φές και Σοβα­ρές Επι­δη­μί­ες “Χέν­ρι Ριβ”.

Η διε­θνής αυτή δύνα­μη με 3.772 για­τρούς και νοση­λευ­τές προ­σφέ­ρουν τις υπη­ρε­σί­ες τους σε 38 χώρες σε όλο τον κόσμο, έχουν περι­θάλ­ψει περισ­σό­τε­ρους από 250 χιλιά­δες ανθρώ­πους που μολύν­θη­καν με τον ιό Covid-19, σώζο­ντας τη ζωή σε περισ­σό­τε­ρους από 8 χιλιά­δες ασθενείς.

Οι κου­βα­νοί για­τροί και νοση­λευ­τές συνε­χί­ζουν μια μακρά παρά­δο­ση και έχουν προ­σφέ­ρει πολύ­τι­μη βοή­θεια σε περι­πτώ­σεις κατα­στρο­φών και σοβα­ρών επι­δη­μιών σε περισ­σό­τε­ρους από 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους σε όλο τον κόσμο.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή ήταν η συμ­βο­λή τους την περί­ο­δο 2014 — 2015, όταν περισ­σό­τε­ροι από 400 για­τροί και νοση­λευ­τές συνέ­βα­λαν στην αντι­με­τώ­πι­ση του θανα­τη­φό­ρου ιού Εμπο­λα στη Δυτι­κή Αφρι­κή, απο­τε­λώ­ντας τη μεγα­λύ­τε­ρη ιατρι­κή επι­χεί­ρη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ποτέ στο έδα­φος των χωρών Σιέ­ρα Λεό­νε, Γουι­νέα και Λιβερία.

Η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή και ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ στη­ρί­ζουν την έκκλη­ση για την απο­νο­μή του φετι­νού Βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρή­νης στη Διε­θνή Δύνα­μη Εξει­δι­κευ­μέ­νων σε Φυσι­κές Κατα­στρο­φές και Σοβα­ρές Επι­δη­μί­ες “Χέν­ρι Ριβ” και παρα­κα­λού­με να συμπε­ρι­λη­φθούν τα ονό­μα­τα των βου­λευ­τών και ευρω­βου­λευ­τών του ΚΚΕ.

8/10/20

Tμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ

Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ

 • Κου­τσού­μπας Δημήτρης
 • Παπα­ρή­γα Αλεξάνδρα
 • Γκιό­κας Γιάννης
 • Δελής Γιάν­νης
 • Κανέλ­λη Λιάνα
 • Καρα­θα­να­σό­που­λος Νίκος
 • Κατσώ­της Χρήστος
 • Κομνη­νά­κα Μαρία
 • Λαμπρού­λης Γιώργος
 • Μανω­λά­κου Διαμάντω
 • Μαρί­νος Γιώργος
 • Παπα­να­στά­σης Νίκος
 • Παφί­λης Θανάσης
 • Στολ­τί­δης Λεωνίδας
 • Συντυ­χά­κης Μανώλης

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ

 • Παπα­δά­κης Κώστας
 • Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος Λευτέρης
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο