Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ολέθριο έργο των ναζί μέχρι που τους σταμάτησε ο Κόκκινος Στρατός

 Επι­μέ­λεια: Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Τα ξημε­ρώ­μα­τα της 9η Μάη του 1945, η Γερ­μα­νία συν­θη­κο­λό­γη­σε άνευ όρων.

Είναι η μέρα που σημα­το­δο­τεί τη λήξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου στην Ευρώ­πη, του φονι­κό­τε­ρου πολέ­μου που γνώ­ρι­σε η ανθρω­πό­τη­τα, ο οποί­ος συνο­λι­κά κρά­τη­σε 2.194 μέρες, απλώ­θη­κε σε έκτα­ση 22 εκα­τομ­μυ­ρί­ων τετρα­γω­νι­κών χλμ. και στοί­χι­σε τη ζωή σε 50 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους, εμπό­λε­μους και άμα­χους μαζί.

Επί σχε­δόν τέσ­σε­ρα χρό­νια η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση σήκω­σε το κύριο βάρος του πολέ­μου. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι το καλο­καί­ρι του 1944, όταν στη δυτι­κή Ευρώ­πη οι αμε­ρι­κα­νο­βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις αντι­με­τώ­πι­ζαν 75 γερ­μα­νι­κές μεραρ­χί­ες, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός είχε καθη­λώ­σει 200 στο ανα­το­λι­κό μέτωπο! 

Η Νίκη στοί­χι­σε στον σοβιε­τι­κό λαό πάνω από 20 εκ. ζωές, 30 εκ. τραυ­μα­τί­ες και ανά­πη­ρους πολέ­μου, 25 εκατ. έμει­ναν άστε­γοι και η χώρα έχα­σε το 30% του εθνι­κού της πλού­του. Ο πλη­θυ­σμός της μετά τον πόλε­μο ήταν μόνο 31 εκα­τομ­μύ­ρια άντρες 18–65 χρο­νών και 56 εκα­τομ­μύ­ρια γυναίκες.

Αντί­στοι­χα, οι νεκροί της Βρε­τα­νί­ας ανέρ­χο­νταν σε 375.000 και των ΗΠΑ σε 405.000.

Επι­πλέ­ον στην ΕΣΣΔ: 15 μεγά­λες πόλεις και 1.710 μικρό­τε­ρες όπως και 70.000 χωριά μετα­τρά­πη­καν σε σωρούς ερει­πί­ων. Κατα­στρά­φη­καν 32.000 βιο­μη­χα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις και 65.000 χιλιό­με­τρα σιδη­ρο­δρο­μι­κών γραμ­μών. 60 εκα­τομ­μύ­ρια κτή­ρια κατε­δα­φι­σμέ­να, 86.000 χιλιό­με­τρα κατε­στραμ­μέ­νων δρό­μων. Κατα­λη­στεύ­τη­καν 98.000 Κολ­χόζ (συνε­ται­ρι­σμοί), 5.000 σοβ­χόζ (μεγά­λοι κρα­τι­κοί συνε­ται­ρι­σμοί) και μηχα­νο­τρα­κτε­ρι­κοί σταθμοί.

Αυτή η εικόνα τους ταιριάζει

Αυτή η εικό­να τους ταιριάζει

“Οι χιτλε­ρι­κοί κατέ­στρε­ψαν 40 χιλιά­δες νοσο­κο­μεία, 64.000 σχο­λεία, ανώ­τε­ρα και ανώ­τα­τα ιδρύ­μα­τα, 43.000 βιβλιο­θή­κες με 100 εκα­τομ­μύ­ρια βιβλία, 44.000 θέα­τρα, 3000 κτή­ρια νεκρο­τα­φεί­ων, 400 μου­σεία. Οι Ναζί έσφα­ξαν και έφα­γαν ή μετέ­φε­ραν στην Γερ­μα­νία: 7 εκα­τομ­μύ­ρια άλο­γα, 17 εκα­τομ­μύ­ρια βοοει­δή, 20 εκα­τομ­μύ­ρια γου­ρού­νια, 27 εκα­τομ­μύ­ρια πρό­βα­τα και κατσί­κια, 110 εκα­τομ­μύ­ρια κότες και κοτό­που­λα”. (Από το βιβλίο: ”Fathering the Unthinkable” professor Brian Easlea, 1983.)

Τα ερείπια του Στάλινγκραντ

Το Στά­λιν­γκραντ ερείπια.

Στις μέρες μας η ΕΕ πρω­το­στα­τεί στην δια­στρέ­βλω­ση της ιστο­ρι­κής μνή­μης των λαών και την παρα­χά­ρα­ξη της ιστο­ρί­ας της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης αλλά και της θηριω­δί­ας του φασι­σμού με την εξο­μοί­ω­ση και ταύ­τι­ση κομ­μου­νι­σμού-φασι­σμού που επιχειρεί.

Οι δε ντό­πιοι οπα­δοί του Ναζι­σμού χλευά­ζουν ατι­μώ­ρη­τοι τα θύμα­τα του ολο­καυ­τώ­μα­τος και κραυ­γά­ζουν “είμα­στε φασί­στες και Ναζί”.

Ωστό­σο, καμιά πλα­στο­γρα­φία, κανέ­νας χλευα­σμός, δεν μπο­ρεί να σβή­σει την αλήθεια.

Και η αλή­θεια είναι ότι ο ρόλος της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και του Κόκ­κι­νου Στρα­τού στην Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη ήταν ξεχω­ρι­στός όσο και καθο­ρι­στι­κός. Σημα­ντι­κή και η συμ­βο­λή των απα­ντα­χού εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κών — αντι­φα­σι­στι­κών κινη­μά­των, ψυχή, οργα­νω­τής και κύριος αιμο­δό­της των οποί­ων υπήρ­ξαν τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμματα. 

Αυτοί αξί­ζουν την ανα­γνώ­ρι­ση και την ευγνω­μο­σύ­νη όλων όσοι τιμούν και εμπνέ­ο­νται από την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη για τους σημε­ρι­νούς και αυρια­νούς αγώνες.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης. Από το 2011 διαμένει στην Σουηδία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χεργιεντάλεν και εργάζεται ως διευθυντής τεχνικών και κοινωνικής υποδομής.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο