Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτογραφική ματιά στην ιστορία: Όταν ο Σπύρος Λούης συνάντησε τον Χίτλερ (Φωτό)

Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες Βερο­λί­νου 1936. Ο Χίτλερ φορά το προ­σω­πείο του ειρη­νο­ποιού. Από την Αρχαία Ολυ­μπία μετα­φέ­ρε­ται για πρώ­τη φορά η ολυ­μπια­κή φλόγα.

Ονο­μά­ζει το ολυ­μπια­κό χωριό “χωριό ειρή­νης” (Η σβά­στι­κα κυριαρ­χεί παντού, σε βάρος της σημαί­ας με τους πέντε κύκλους) κι απε­λευ­θε­ρώ­νουν στον ουρα­νό 110.000 περιστέρια.

Μέλη της ελληνικής αποστολής και Γερμανοί αστυνομικοί συνοδεύουν τον Σπύρο λούη στο Ολυμπιακό Χωριό του Βερολίνου

Μέλη της ελλη­νι­κής απο­στο­λής και Γερ­μα­νοί αστυ­νο­μι­κοί συνο­δεύ­ουν τον Σπύ­ρο λούη στο Ολυ­μπια­κό Χωριό του Βερολίνου

Παρέλαση των Ελλήνων αθλητών στους δρόμους του Βερολίνου με τον Σπύρο Λούη στην κεφαλή

Παρέ­λα­ση των Ελλή­νων αθλη­τών στους δρό­μους του Βερο­λί­νου με τον Σπύ­ρο Λούη στην κεφαλή

Επί­τι­μος φιλο­ξε­νού­με­νος – καλε­σμέ­νος των διορ­γα­νω­τών ο Σπύ­ρος Λού­ης, τον οποίο ο Χίτλερ θέλη­σε να γνω­ρί­σει. Στη συνά­ντη­ση ο Σπ. Λού­ης προ­σέ­φε­ρε στον Χίτλερ ένα κλα­δί ελιάς και με την χωριά­τι­κη προ­φο­ρά του, είπε στον Γερ­μα­νό δικτά­το­ρα: “Τι χαμπά­ρια Φύρεμ μου; Πως πάει η οικογένεια;”

Ο Σπύρος Λούης προσφέρει ένα κλαδί ελιάς στον Αδόλφο Χίτλερ

Ο Σπύ­ρος Λού­ης προ­σφέ­ρει ένα κλα­δί ελιάς στον Αδόλ­φο Χίτλερ

Ο Χίτλερ παρέ­δω­σε στο Λούη ένα μετάλ­λιο. Στη μία όψη φέρει ανά­γλυ­φο με μαύ­ρη αρκού­δα, που συμ­βο­λί­ζει το Βερο­λί­νο, ενώ ανα­γρά­φει τη χρο­νο­λο­γία 1936 και την επι­γρα­φή «Η πρω­τεύ­ου­σα του Ράιχ Βερο­λί­νο για τους 11ους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες 1936».

Στη δεύ­τε­ρη όψη απει­κο­νί­ζε­ται η Πύλη του Βραν­δεμ­βούρ­γου σε χαμη­λό ανά­γλυ­φο, ο αγκυ­λω­τός σταυ­ρός και η επι­γρα­φή «Η αδιά­κο­πη εργα­σία για το Λαό και το Έθνος είναι η υπε­ρη­φά­νεια της πόλης μας».

Η στιγμή της συνάντησης Λούη – Χίτλερ από… ψηλά

Η στιγ­μή της συνά­ντη­σης Λούη – Χίτλερ από… ψηλά

Το μετάλ­λιο αυτό το 2012 χαρα­κτη­ρί­στη­κε «κινη­τό μνη­μείο» από το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Νεω­τέ­ρων Μνημείων.

Ankunft des griechischen Prinzen Paul auf dem Flughafen Tempelhof. Der Olympiasieger im Marathonlauf von 1896, Spiridon Louis, mit griechischen Olympiakämpfern in Erwartung des Prinzen Paul. 1936

Κατά την είσο­δο της ελλη­νι­κής ομά­δας ο Λού­ης δεν χαι­ρέ­τη­σε με τον γνω­στό ναζι­στι­κό τρό­πο, όπως έκα­ναν τα υπό­λοι­πα μέλη της αποστολής.

Παρέλαση των ελλήνων αθλητών στους δρόμους του Βερολίνου με τον Σπύρο Λούη στη κεφαλή

Είσο­δος της ελλη­νι­κής ομά­δας στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο, για την τελε­τή έναρ­ξης, με τον Σπ. Λούη στην κεφα­λή με φου­στα­νέ­λα, ως επί­τι­μο μέλος της ελλη­νι­κής απο­στο­λής στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Βερολίνου

Η συνά­ντη­ση πέρα­σε σχε­δόν απα­ρα­τή­ρη­τη από τον ελλη­νι­κό Τύπου που εκστα­σια­σμέ­νος από την «τέλεια διορ­γά­νω­ση» και τη γερ­μα­νι­κή υπε­ρο­χή, ήθε­λε να μετα­φέ­ρει  το μήνυ­μα του πόσο απο­τε­λε­σμα­τι­κή ήταν η ναζι­στι­κή Γερμανία.

Μια ακόμα δημόσια εμφάνιση του Έλληνα Ολυμπιονίκη που φιλοξενήθηκε και στο επίσημο πρόγραμμα των Αγώνων

Μια ακό­μα δημό­σια εμφά­νι­ση του Έλλη­να Ολυ­μπιο­νί­κη που φιλο­ξε­νή­θη­κε και στο επί­ση­μο πρό­γραμ­μα των Αγώνων

Ο επίσημος γλύπτης του χιτλερικού καθεστώτος Άντο Μπέκερ φιλοξέτεχνησε την προτομή του Λούη

Ο επί­ση­μος γλύ­πτης του χιτλε­ρι­κού καθε­στώ­τος Άντο Μπέ­κερ φιλο­τέ­χνη­σε την προ­το­μή του Λούη

 

1 Αυγού­στου 1936: Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες Βερολίνου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο