Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Πάλη για κατάργηση έμμεσων φόρων και για γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις (VIDEO)

Χρειά­ζε­ται πάλη για κατάρ­γη­ση έμμε­σων φόρων και για γεν­ναί­ες αυξή­σεις σε μισθούς και συντά­ξεις διό­τι η ακρί­βεια έχει σχέ­ση με την κατρα­κύ­λα του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, αλλά και την απε­λευ­θέ­ρω­ση των αγο­ρών που οδή­γη­σε σε εκτί­να­ξη των τιμών και σε καρ­τέλ, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής για την κυβερ­νη­τι­κή τρο­πο­λο­γία για την ακρίβεια.

Το 2023 ο μέσος μισθός είναι 1.050 ευρώ και πριν 15 χρό­νια ήταν 1.153 ευρώ δηλα­δή ήταν μεγα­λύ­τε­ρος κατά 100 ευρώ, τόνι­σε και πρό­σθε­σε ότι αυτή η κατρα­κύ­λα των μισθών είναι «παι­δί» των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, των κομ­μά­των που πανη­γύ­ρι­ζαν τα προη­γού­με­να χρό­νια για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των αγο­ρών όπως στην Ενέρ­γεια που έφε­ρε ενερ­γεια­κή φτώχεια.

Σημεί­ω­σε ακό­μα ότι παρά­γο­ντες της ακρί­βειας είναι η επε­κτα­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΚΤ που έδω­σε φτη­νό χρή­μα στους ομί­λους, με απο­τέ­λε­σμα ο πλη­θω­ρι­σμός να κατα­τρώ­ει το λαϊ­κό εισό­δη­μα. Είναι η εξω­στρέ­φεια και οι έμμε­σοι φόροι που εκτι­νάσ­σουν το κόστος δια­βί­ω­σης, αλλά και οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί ανταγωνισμοί.

Σχο­λιά­ζο­ντας τα ευχο­λό­για που ακού­στη­καν από διά­φο­ρα κόμ­μα­τα για τις πολι­τι­κές των Βρυ­ξελ­λών υπο­γράμ­μι­σε πως η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και το αστι­κό κρά­τος είναι αντί­πα­λοι των εργα­ζο­μέ­νων διό­τι δου­λεύ­ουν για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και όχι για τις λαϊ­κές ανά­γκες. Όπως σημεί­ω­σε, τα κέρ­δη βγαί­νουν από το ξεζού­μι­σμα των εργα­ζο­μέ­νων, τονί­ζο­ντας ότι δεν υπάρ­χει άλλη πηγή κερδοφορίας.

Με αφορ­μή τις νέες πλημ­μύ­ρες στην Εύβοια, υπο­γράμ­μι­σε ότι το αστι­κό κρά­τος είναι επι­λε­κτι­κά ανί­κα­νο να προ­στα­τεύ­σει τη ζωή και την περιου­σία του λαού, αλλά είναι ικα­νό να προ­στα­τεύ­σει την κερ­δο­φο­ρία των ομίλων.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο