Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

12 εικαστικά για το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Οι εικα­στι­κές τέχνες απο­τύ­πω­σαν την περί­ο­δο της Κατο­χής (και αργό­τε­ρα) την πάλη του λαού και τις θυσί­ες του, Δίστο­μο, Κοκ­κι­νίά, Καλά­βρυ­τα κ.α. Αφιε­ρω­μέ­νη στη μνή­μη των νεκρών της σφα­γής των Καλα­βρύ­των είναι η σημε­ρι­νή ανάρ­τη­ση με 12 εικα­στι­κά που δια­σώ­ζουν τις μνή­μες από το φρι­κια­στι­κό έγκλη­μα των ναζί στις 13 Δεκέμ­βρη 1943. Δολο­φό­νη­σαν όλο τον ανδρι­κό πλη­θυ­σμό των Καλα­βρύ­των, προ­κει­μέ­νου να ανα­κό­ψουν τη δρά­ση του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ στην Πελοπόννησο.

Τάσσος «Καλάβρυτα - Η εκτέλεση»

Τάσ­σος «Καλά­βρυ­τα — Η εκτέλεση»

 

Αστεριάδης Αγήνωρ: «Καλάβρυτα»

Αστε­ριά­δης Αγή­νωρ: «Καλά­βρυ­τα»

 

Σπύρος Βασιλείου: «Καλάβρυτα»

Σπύ­ρος Βασι­λεί­ου: «Καλά­βρυ­τα»

 

Γιώργος Βελισσαρίδης: «Καλάβρυτα – Θρήνος για τη σφαγή»

Γιώρ­γος Βελισ­σα­ρί­δης: «Καλά­βρυ­τα – Θρή­νος για τη σφαγή»

 

Σπύρος Βασιλείου: «Ο θρήνος των Καλαβρύτων»

Σπύ­ρος Βασι­λεί­ου: «Ο θρή­νος των Καλαβρύτων»

 

Γιώργος Βελισσαρίδης: «Κατακαημένα Καλάβρυτα»

Γιώρ­γος Βελισ­σα­ρί­δης: «Κατα­καη­μέ­να Καλάβρυτα»

 

Τηλέμαχος Κάνθος: «Ο θρήνος της Καλαβρυτινής μάνας»

Τηλέ­μα­χος Κάν­θος: «Ο θρή­νος της Καλα­βρυ­τι­νής μάνας»

 

Τάκης Μάρθας: «Καλάβρυτα»

Τάκης Μάρ­θας: «Καλά­βρυ­τα»

 

Τάκης Μάρθας: «Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων»

Τάκης Μάρ­θας: «Το Ολο­καύ­τω­μα των Καλαβρύτων»

Αγλαΐα Κυριακοπούλου-Κανελλοπούλου: «Μάνα Καλαβρυτινή»

Αγλα­ΐα Κυρια­κο­πού­λου-Κανελ­λο­πού­λου: «Μάνα Καλαβρυτινή»

 

Παπαδημητρίου Ευθύμιος «Καλάβρυτα ή απ' τα κόκαλα βγαλμένη»

Παπα­δη­μη­τρί­ου Ευθύ­μιος «Καλά­βρυ­τα ή απ’ τα κόκα­λα βγαλμένη»

 

 

Καπράλος Χρήστος «Καλάβρυτα»

Καπρά­λος Χρή­στος «Καλά­βρυ­τα»

 

Σαν σήμε­ρα 13 Δεκεμ­βρί­ου 1943 έγι­νε το πιο απο­τρό­παιο έγκλη­μα των ναζί στη χώρα μας. Η σφα­γή των Καλαβρύτων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο