Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοιχτή επιστολή του Χρήστου Λεοντή προς τον Υπουργό Πολιτισμού

Μετά την ανα­κοί­νω­ση του προ­γράμ­μα­τος του Φεστι­βάλ Αθη­νών από τον νέο διευ­θυ­ντή του Βέλ­γο Γιαν Φαμπρ, ο μου­σι­κο­συν­θέ­της Χρή­στος Λεο­ντής έστει­λε στον υπουρ­γό Πολι­τι­σμού την παρα­κά­τω επιστολή:

Ανοι­χτή επι­στο­λή προς τον Υπουρ­γό Πολιτισμού
Καθη­γη­τή του Πολυ­τε­χνεί­ου κύριο Μπαλτά

Κύριε Υπουρ­γέ

Οι επι­λο­γές σας, – δεν νομί­ζω ότι μπο­ρεί να είναι μνη­μο­νια­κή υπο­χρέ­ω­ση — σε πρό­σω­πα που καλεί­τε από…το εξω­τε­ρι­κό, για να συμ­βάλ­λουν στην ανά­πτυ­ξη, την προ­ώ­θη­ση και την προ­βο­λή του σύγ­χρο­νου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πολι­τι­σμού, με αφή­νουν άναυδο!!

Μας πέτα­ξε «στη μού­ρη», χωρίς αιδώ, χωρίς ευγέ­νεια, με έπαρ­ση, θρά­σος και αναί­δεια, ένα … ΕΤΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ!! με δικά του έργα, με Βέλ­γους καλ­λι­τέ­χνες και με έξο­δα τού πενι­χρού Ελλη­νι­κού δημο­σί­ου, που θα παρου­σιά­σει φέτος το …ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, που άλλα­ξε και τ’ όνο­μά του, σε ΔΙΕΘΝΕΣ…για να ξεκα­θα­ρί­σου­με μια και καλή με τον ντό­πιο πλη­θυ­σμό… (Διε­θνι­λί­κι με έργα ενός ατό­μου πρώ­τη φορά το ακούω…Τι σπου­δαία ιδέα!) Για μία τετρα­ε­τία θα πρέ­πει οι Έλλη­νες καλ­λι­τέ­χνες να διδα­χτού­με πρώ­τα από Βέλ­γους και μετά, θα δού­με τι θα γίνει, αν είμα­στε καλοί μαθητές!!

Υπεν­θυ­μί­στε, παρα­κα­λώ, στον κύριο καλ­λι­τε­χνι­κό διευ­θυ­ντή ότι, ο πολι­τι­σμός δεν είναι προ­νό­μιο μόνο των Βέλ­γων η δικό του… Κάτι υπάρ­χει κι αλλού από Θέα­τρο, Μου­σι­κή, Κινη­μα­το­γρά­φος, Ποί­η­ση, Λογο­τε­χνία, Εικα­στι­κά… Επι­ση­μαί­νω και κάτι που παρα­τή­ρη­σα τελευ­ταία, όχι μόνο στο δημό­σιο τομέα.

Μου­σείο Μπε­νά­κη: ΓΑΛΛΟΣ,
Ελλη­νι­κό κέντρο κινη­μα­το­γρά­φου: ΓΕΡΜΑΝΟΣ,
Φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης: ΓΑΛΛΙΔΑ,
Ελλη­νι­κό Φεστι­βάλ: ΒΕΛΓΟΣ…
η συνέχεια;

Μεγα­λύ­τε­ρη περι­φρό­νη­ση και προ­σβο­λή για ΟΛΟΥΣ τους Έλλη­νες καλ­λι­τέ­χνες, δεν νομί­ζω ότι έχει ξανα­γί­νει. ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ! ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ! ΌΛΟΙ οι Έλλη­νες, καλ­λι­τέ­χνες και κοι­νό, είμα­στε απέ­να­ντί σ’ αυτή τη λογι­κή και σ’ αυτές τις επι­λο­γές. Στο παρελ­θόν είχα­με απα­γο­ρεύ­σεις, λογο­κρι­σί­ες και τώρα αποκλεισμούς.

Δεν έχε­τε αυτό το δικαί­ω­μα και δε φαντά­ζο­μαι ότι μπο­ρεί κανείς να επαί­ρε­ται για τη συμ­βο­λή του στον πολι­τι­σμό της χώρας του. Οι ενέρ­γειες  αυτές κου­μπώ­νουν από­λυ­τα με το λεχθέν κατά το παρελ­θόν ότι, ο έλεγ­χος μιας χώρας περ­νά­ει μέσα από τον έλεγ­χο του πολι­τι­σμού της.

Αλλάξ­τε ρότα κύριε Υπουρ­γέ. ΤΩΡΑ! ΤΩΡΑ!

Απαλ­λάξ­τε μας από αυτές τις επι­λο­γές. Μην εμπο­δί­ζε­τε με τον τρό­πο σας την ελπί­δα από τους δημιουρ­γούς της πατρί­δας μας. ΦΤΑΝΕΙ!

Μήπως «φρα­γκέ­ψα­με:» Κύριε Υπουρ­γέ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΒΕΛΓΟΣ. Έχω την τιμή και το προ­νό­μιο, να είμαι πολί­της αυτής της δύσμοι­ρης χώρας. Αλή­θεια, αν επε­δί­ω­κα να γίνω Βέλ­γος πολί­της, μήπως με αυτόν τον τρό­πο θα μπο­ρού­σε να συμπε­ρι­λη­φθεί στο πρό­γραμ­μα του φεστι­βάλ, το ορα­τό­ριο μου «ΦΥΛΑΤΤΕΙΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΣ», το οποίο παρα­κο­λού­θη­σε και ο εξο­χό­τα­τος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που με κάλε­σε στο γρα­φείο του να με συγ­χα­ρεί για το ΕΘΝΙΚΟΥ χαρα­κτή­ρα έργο μου, όπως μου ετόνισε;

ΚΡΙΜΑ!

Χρή­στος Λεοντής
Πιστός και αμε­τα­νό­η­τος υπη­ρέ­της του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο