Συντάκτης Τασσώ Γαΐλα

Πρόσωπα
Τζακ Λόντον

Κεί­με­νο: Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια. Jack London & The Iron Heel. Τζακ Λόντον ο ‘μπο­έμ’ Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας ο οποί­ος γεν­νή­θη­κε στις 12…

Πρόσωπα
Βενιαμίν Α. Καβέριν — Σοβιετικός Συγγραφέας, 30 χρόνια από το θάνατό του

Μετά­φρα­ση-επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Δια­νό­η­ση και Β’ Παγκό­σμιος πόλε­μος. Βενια­μίν Α. Καβέ­ριν Σοβιε­τι­κός Συγ­γρα­φέ­ας.  30 χρό­νια από τον θάνα­τό του. Вениамин…

Ατέχνως
Η …τραγωδία, η εκδίκηση &… …ένας πίνακας ζωγραφικής! — Σφαγή της Χίου-30 Μαρτίου 1822

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Η …τρα­γω­δία, η εκδί­κη­ση &… …ένας πίνα­κας ζωγρα­φι­κής! Σφα­γή της Χίου-30 Μαρ­τί­ου 1822 Φραν­τσέ­σκο Άγιεζ…

Πρόσωπα
Τσινγκίζ Αϊτμάτωφ: 90 χρόνια από τη γέννηση του

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Αφιέ­ρω­μα: Τσιν­γκίζ Αϊτμά­τωφ Ο συγ­γρα­φέ­ας της ωραιό­τε­ρης Ιστο­ρί­ας αγά­πης… Συγ­γρα­φέ­ας-Διπλω­μά­της 90 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του. 12 Δεκέμβρη…

Πεζογραφία
Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…