Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurovision: Ενα πανηγυράκι που ξέραμε το νικητή: η ευρωΝΑΤΟϊκή προπαγάνδα

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Το “πανη­γυ­ρά­κι Eurovision πέρα από μια καλο­στη­μέ­νη φιέ­στα της βιο­μη­χα­νί­ας του θεά­μα­τος, ανέ­κα­θεν εξυ­πη­ρε­τού­σε πολι­τι­κές σκο­πεύ­σεις αλλά και σκο­πι­μό­τη­τες… Επι­βε­βαιώ­νο­ντας τον ρόλο της ως ενός «θεσμού» που (χωρίς προ­σχή­μα­τα) προ­ω­θεί τις ευρω­α­τλα­ντι­κές …«αξί­ες», στον 66ο δια­γω­νι­σμό της Eurovision κέρ­δι­σε το τρα­γού­δι της Ουκρα­νί­ας, κάτι ανα­με­νό­με­νο και προ­ε­ξο­φλη­μέ­νο σε μεγά­λο βαθ­μό εδώ και μέρες.

Καθό­λου περί­ερ­γο. Κάθε χρό­νο η γεω­πο­λι­τι­κή “σκα­κιέ­ρα” ανα­δει­κνύ­ει ακό­μα τον ίδιο τον νικη­τή της Eurovision ή του­λά­χι­στον επι­βάλ­λει το κεντρι­κό θέμα συζή­τη­σης που κερ­δί­ζει ή φτά­νει ψηλά.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα ο δια­γω­νι­σμός Eurovision το 2016 όταν πάλι «κέρ­δι­σε» το τρα­γού­δι του συγκρο­τή­μα­τος από την Ουκρα­νία, το οποίο είχε σαν θέμα ένα “θρή­νο” για τους συνερ­γά­τες των ναζί που σκο­τώ­θη­καν κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο στη χώρα (!;), ακρι­βώς την περί­ο­δο που κορυ­φω­νό­ταν η επέμ­βα­ση ΗΠΑ — ΕΕ στην Ουκρα­νία, με την επι­βο­λή μιας κυβέρ­νη­σης με τη συμ­με­το­χή φασι­στών. Ή πάλι πρό­σφα­τα το ξέπλυ­μα του κρά­τους δολο­φό­νου — Ισραήλ.

Καθό­λου τυχαία, αμέ­σως μετά το δια­γω­νι­σμό, ο ανα­πλη­ρω­τής γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του NATO, Μ. Τζε­ο­ά­να, έσπευ­σε να δηλώ­σει ότι η νίκη της Ουκρα­νί­ας στην Eurovision δεί­χνει «την τερά­στια υπο­στή­ρι­ξη από τον κόσμο» στη χώρα αυτή στην οποία επι­τέ­θη­κε η Ρωσία, ενώ η επι­κε­φα­λής της Κομι­σιόν Ούρ­σου­λα φον ντε Λάιεν έγρα­ψε « Η ΕΕ είναι μαζί σας».

Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας, Β. Ζελέν­σκι χαι­ρέ­τι­σε τη νίκη της χώρας του και την συνέ­δε­σε με τον πόλε­μο, λέγο­ντας πως «το θάρ­ρος μας εντυ­πω­σιά­ζει τον κόσμο, η μου­σι­κή μας κατα­κτά την Ευρώπη».

Σημειώ­νε­ται πως η Ρωσία έχει απο­βλη­θεί από τον «θεσμό», ενώ κατά τ’ άλλα ο «θεσμός» απα­γο­ρεύ­ει ρητά τα πολι­τι­κά μηνύματα!

Για την ιστο­ρία, το ουκρα­νι­κό συγκρό­τη­μα «Kalush Orchestra», με το τρα­γού­δι «Stefania», έναν συν­δυα­σμό χιπ-χοπ και παρα­δο­σια­κής μου­σι­κής, κατέ­κτη­σε την πρώ­τη θέση με 631 βαθ­μούς. Στη δεύ­τε­ρη θέση βρέ­θη­κε η Βρε­τα­νία. Η Ελλά­δα κατέ­λα­βε την 8η θέση.

Όσο για την καρα­γκιόζ μπερ­ντέ αισθη­τι­κή, το σαχλό στί­χο και τη μου­σι­κή που οδη­γεί τις νότες στην… αυτο­κτο­νία, τα λέμε και επα­να­λαμ­βά­νου­με κάθε χρόνο.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο