Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευτυχισμένο το 1968…

Σε μια περί­ο­δο που η παν­δη­μία καλ­πά­ζει, το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας παρα­μέ­νει αθω­ρά­κι­στο και υπο­χρη­μα­το­δο­τη­μέ­νο, ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται εκτός ΜΕΘ, σχο­λεία, χώροι δου­λειάς και μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς έχουν μετα­τρα­πεί σε εστί­ες υπερ­με­τά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού, η κυβέρ­νη­ση επι­δί­δε­ται σε επι­κοι­νω­νια­κά παι­χνί­δια με αγο­ρές μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών κόστους 2,49 δισ. ευρώ.

Η εικό­να της σημε­ρι­νής κυβερ­νη­τι­κής φιέ­στας για την αγο­ρά των «Rafale» στην Τανά­γρα ήταν ένα εξορ­γι­στι­κό και συνά­μα γελοίο θέα­μα. Τι να πρω­το­σχο­λιά­σει κανείς;

Την παρου­σία του πρω­θυ­πουρ­γού που καμά­ρω­νε σαν «γύφτι­κο σκε­πάρ­νι» δίπλα στα πανά­κρι­βα – πλη­ρω­μέ­να από την τσέ­πη του ελλη­νι­κού λαού – μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη; Τα στε­λέ­χη των ενό­πλων δυνά­με­ων που παρί­στα­το σαν καλο­κουρ­δι­σμέ­νος θία­σος κομπάρ­σων του ΝΑΤΟ σε κυβερ­νη­τι­κή παράτα;

Αν τα πλά­να από τους ιερείς να… ραντί­ζουν τα «Rafale» ήταν ασπρό­μαυ­ρα η εικό­να θα μπο­ρού­σε να είναι βγαλ­μέ­νη από το χρο­νο­ντού­λα­πο της ιστο­ρί­ας. Από τις μαύ­ρες εκεί­νες επο­χές των γελοί­ων χου­ντι­κών εκδη­λώ­σε­ων στις οποί­ες πρω­τα­γω­νι­στού­σαν παπά­δες, αξιω­μα­τι­κοί και άρμα­τα μάχης.

Άλλω­στε η κυβέρ­νη­ση, με την βαθύ­τα­τα αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της, την διά­λυ­ση της δημό­σιας Υγεί­ας, την απο­διορ­γά­νω­ση της Παι­δεί­ας, το τσά­κι­σμα εργα­σια­κών δικαιω­μά­των, τις περι­κο­πές μισθών και συντά­ξε­ων και την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της κατα­στο­λής, δεν κάνει τίπο­τε περισ­σό­τε­ρο από το να γυρί­ζει το λαό χρό­νια πίσω.

«Ευτυ­χι­σμέ­νο το 1968», κ. Μητσοτάκη…

ΚΚΕ: Ανα­κοί­νω­ση για τις κυβερ­νη­τι­κές φιέ­στες με τα «Rafale»

ΕΕΔΥΕ: Πρό­κλη­ση για τον λαό οι «φιέ­στες» της κυβέρ­νη­σης για την παρα­λα­βή των «Rafale»

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο