Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η τελετή λήξης του 7ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος «Δημήτριος Βικέλας» στη Βέροια

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του στην Αντω­νιά­δειο Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τεχνών της Βέροιας, η τελε­τή βρα­βεύ­σε­ων του 7ου Πανελ­λή­νιου Λογο­τε­χνι­κού Δια­γω­νι­σμού Ποί­η­σης και Διη­γή­μα­τος «Δημή­τριος Βικέ­λας», ο οποί­ος πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε υπό την αιγί­δα της Ελλη­νι­κής Εθνι­κής Επι­τρο­πής UNESCO, του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των, του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, του Δήμου Βέροιας και της ΕΡΤ3. Την ευθύ­νη της διορ­γά­νω­σης είχαν η Κοι­νω­φε­λής Επι­χεί­ρη­ση Πολ­λα­πλής Ανά­πτυ­ξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, ο Σύν­δε­σμος Φιλο­λό­γων Ν. Ημα­θί­ας και η Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή του Λογο­τε­χνι­κού Διαγωνισμού.

Μετα­ξύ των παρευ­ρι­σκό­με­νων ήταν οι: Γιώρ­γος Σοφια­νί­δης αντι­δή­μαρ­χος Παι­δεί­ας και πρό­ε­δρος της ΚΕΠΑ, Νίκος Μαυ­ρο­κε­φα­λί­δης πρό­ε­δρος ΔΗΠΕΘΕ δημο­τι­κός σύμ­βου­λος, οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι Χρή­στος Κού­τρας και Νίκος Μπέ­κης. Ο πρό­ε­δρος της ΕΛΜΕ Αλέ­κος Μόσχος, ο Πασχά­λης Θεο­το­κί­δης ανα­πλη­ρω­τής προϊ­στά­με­νος Β’θμιας Εκπαί­δευ­σης, Ανα­στα­σία Καρα­κώ­στα υπεύ­θυ­νη εκπαι­δευ­τι­κών θεμά­των Β’θμιας κ.α.

Στην εκδή­λω­ση παρό­ντα από τα μέλη της κρι­τι­κής επι­τρο­πής ήταν:

Αντώ­νης Φωστιέ­ρης, ποιητής

Μιχά­λης Γκα­νάς, ποιητής

Παντε­λής Τσα­λου­χί­δης, φιλό­λο­γος, κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας, μέλος του Δ.Σ. του Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων Ημαθίας

Να σημειώ­σου­με ότι ο δια­γω­νι­σμός , που έγι­νε θεσμός πλέ­ον από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους στην Ελλά­δα ξεπέ­ρα­σε τις 360 συμ­με­το­χές από όλη σχε­δόν την Ελλά­δα, την Κύπρο και χώρες του εξω­τε­ρι­κού (Γερ­μα­νία, Γαλ­λία, Αγγλία, Σου­η­δία, Νορβηγία).

Στους συγκε­ντρω­μέ­νους μίλη­σε η Ευγε­νία Καβα­λά­ρη πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων ν. Ημα­θί­ας η οποία τόνι­σε : «…Πιστεύ­ου­με πως πυρή­νας του Πολι­τι­σμού σε κάθε επο­χή είναι η Τέχνη. Ψηλα­φεί απα­ντή­σεις σε αγω­νιώ­δη ερω­τή­μα­τα. Πιστεύ­ου­με πως η Λογο­τε­χνία είναι ίσως η ναυαρ­χί­δα της Τέχνης. Είναι μέσος έκφρα­σης αισθη­τι­κών ανα­ζη­τή­σε­ων, ιδε­ο­λο­γι­κών παρα­μέ­τρων και κοι­νω­νι­κών ευαι­σθη­σιών χτί­ζει γέφυ­ρες ανά­με­σα στον κόσμο εδραιώ­νο­ντας μια δια­δρα­στι­κή σχέ­ση δημιουρ­γι­κής ανα­τρο­φο­δό­τη­σης . Η Λογο­τε­χνία δια­πη­δά στα εδά­φη άλλων τεχνών (θέα­τρο, κινη­μα­το­γρά­φο κ.) με απο­τέ­λε­σμα να δια­πλα­τύ­νε­ται. Για­τί πιστεύ­ου­με πως κάθε λογο­τε­χνι­κό έργο που είναι προ­ϊ­όν καλ­λιερ­γη­μέ­νης σκέ­ψης και καλο­δου­λε­μέ­νης γλωσ­σι­κής έκφρα­σης είναι συγ­χρό­νως και μια πρό­τα­ση άμε­ση ή έμμε­ση ή και υπαι­νι­κτι­κή να δού­με δια­φο­ρε­τι­κά ‚ότι συνή­θως περ­νά απα­ρα­τή­ρη­το μπρο­στά από τα μάτια μας, ή ό,τι δεν προ­σπα­θή­σα­με ποτέ να σκε­φτού­με και να το αμφι­σβη­τή­σου­με. Είναι μια πρό­τα­ση απε­λευ­θέ­ρω­σης του νου μας από τα δεσμά του αυτο­νό­η­του και του πνευ­μα­τι­κού εφη­συ­χα­σμού. …Τέλος συνε­χί­ζου­με για­τί πιστεύ­ου­με πως ο κάθε άνθρω­πος έχει μέσα του δυνά­μεις που για να ελευ­θε­ρω­θούν και να φανε­ρω­θούν χρειά­ζο­νται κίνη­τρα, ένας δια­γω­νι­σμός είναι ένα κίνη­τρο. Βέβαια στην προ­σπά­θεια μας αυτή έχου­με στο πλευ­ρό μας και στη­ρί­ζουν το έργο μας τα μέλη της κρι­τι­κής επι­τρο­πής, τους οποί­ους ευχα­ρι­στού­με θερ­μά για την συνερ­γα­σία και τη βοή­θεια τους, (και φυσι­κά και τα μέλη της οργα­νω­τι­κής επι­τρο­πής) που αφιέ­ρω­σαν αρκε­τό από τον πολύ­τι­μο χρό­νο τους για την αξιο­λό­γη­ση των κειμένων…»

Στον χαι­ρε­τι­σμό του ο αντι­δή­μαρ­χος Γ. Σοφια­νί­δης τόνι­σε: «Ο δια­γω­νι­σμός έδει­ξε ότι ο λόγος ανθί­στα­ται και μάχε­ται, αυτό είναι το μήνυ­μα που μας γεμί­ζει ελπί­δα και υπο­χρε­ώ­σεις . Ο δια­γω­νι­σμός είναι μία μονα­δι­κή ευκαι­ρία επι­κοι­νω­νί­ας με εικό­νες , συναι­σθή­μα­τα και προ­βλη­μα­τι­σμούς , στοι­χεία που μόνο ο δομη­μέ­νος λόγος μπο­ρεί να μετα­φέ­ρει. Θα είμα­στε και για τον 8ο Λογο­τε­χνι­κό Δια­γω­νι­σμό, με σκο­πό να συνε­χι­στεί αυτή η προ­σπά­θεια με την ίδια επι­τυ­χία , να δια­σφα­λι­στεί ότι ο δια­γω­νι­σμός απο­τε­λεί έναν μόνι­μο χώρο ανα­φο­ράς για τους ερα­στές του Λόγου».
2

Τα βρα­βεία

Ποί­η­ση βραβεία

Τίτλος έργου

Δημιουρ­γός

1ο βρα­βείο

Τότε

Νάντια Δου­λα­βέ­ρου

2ο βρα­βείο

Η τελευ­ταία λέξη

Αθα­να­σία Καραγιάννη

3ο βρα­βείο

Φρύ­νη Πραξιτέλει

Ελευ­θέ­ριος Καβαλιέρος

Ποί­η­ση διακρίσεις

Τίτλος έργου

Δημιουρ­γός

1η διά­κρι­ση

Μικροί κυμα­τι­σμοί

Κατε­ρί­να Καλαϊτζάκη

2η διά­κρι­ση

Agenda

Αντιό­πη Αθανασιάδου

3η διά­κρι­ση

Τα πίσω δωμάτια

Γιώρ­γος Μπερμπέρης

Διή­γη­μα βραβεία

Τίτλος έργου

Δημιουρ­γός

1ο βρα­βείο

Ο δεύ­τε­ρος γιος του νυχτο­φύ­λα­κα και ο Τάπιρος

Νίκος Τακό­λας

2ο βρα­βείο

Τα κοσμη­τι­κά επίθετα

Άννα Σπάρ­τα­λη

3ο βρα­βείο

Η τελευ­ταία παγάνα

Γιώρ­γος Βουλγαρίδης

Διή­γη­μα διακρίσεις

Τίτλος έργου

Δημιουρ­γός

1η διά­κρι­ση

Η μεγά­λη αδελφή

Γεωρ­γία Φωτοπούλου

2η διά­κρι­ση

Το χρώ­μα της άμμου

Ράνια Κανιού­ρα

3η διά­κρι­ση

Ποί­ος ήτο ο φονεύς του συζύγου;

Θωμάς Μυλω­νάς

Το δεύ­τε­ρος μέρος της εκδή­λω­σης πλαι­σί­ω­σε με μονα­δι­κό τρό­πο ενθου­σιά­ζο­ντας το κοι­νό, με ένα αφιέ­ρω­μα στη μελο­ποι­η­μέ­νη ποί­η­ση, η κιθα­ρι­στι­κή ορχή­στρα του Δημο­τι­κού Ωδεί­ου Βέροιας ArtGuitaRistas και το φωνη­τι­κό-οργα­νι­κό σύνο­λο «ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ»

Σολίστ: Βασι­λι­κή Μπαξεβανίδου

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πέτρος Ρίστας

3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο