Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Βόρεια Κορέα που η αμερικανική κυβέρνηση και τα αστικά ΜΜΕ δεν θέλουν να δεις (ΦΩΤΟ)

Η κανα­δή δημο­σιο­γρά­φος Εύα Μπαρ­τλετ επι­σκέ­φτη­κε μαζί με άλλα δύο άτο­μα τη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Βόρειας Κορέ­ας (ΛΔΒΚ) τον Αύγου­στο του 2017, σε μια προ­σπά­θεια να δει με τα ίδια της τα μάτια την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στη χώρα, να μιλή­σει με τους ανθρώ­πους της και να αφου­γκρα­στεί τους φόβους και τις αγω­νί­ες τους. 

Όπως γρά­φει, η Βόρεια Κορέα είναι ίσως η χώρα για την οποία έχουν ειπω­θεί τα περισ­σό­τε­ρα ψέμα­τα το τελευ­ταίο διά­στη­μα, με τα δυτι­κά ΜΜΕ να πρω­τα­γω­νι­στούν στη δια­σπο­ρά ψευ­δών ειδή­σε­ων. Στα δελ­τία ειδή­σε­ων συχνά προ­βάλ­λε­ται η στρα­τιω­τι­κή ισχύς της Πιον­γιάνγκ και το πόσο επι­κίν­δυ­νη είναι αυτή για την ειρή­νη και την ασφά­λεια στην περιο­χή, ενω απο­σιω­πά­ται η παρου­σία 28.500 αμε­ρι­κα­νών στρα­τιω­τών στη Νότιο Κορέα και οι 38 στρα­τιω­τι­κές βάσεις των ΗΠΑ στον κορε­α­τι­κό νότο. 

Όπως σημειώ­νει η Μπαρ­τλετ, στον πόλε­μο της Κορέ­ας, ο αμε­ρι­κα­νι­κός στρα­τός είχε βομ­βαρ­δί­σει τόσο την πρω­τεύ­ου­σα Πιον­γιάνγκ όσο και άλλες πόλεις, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας συνο­λι­κά 635 χιλιά­δες τόνους βομ­βών, εκ των οποί­ων 32.557 τόνοι ήταν βόμ­βες ναπάλμ. Οι ψευ­δείς ειδή­σεις που δια­σπεί­ρο­νται από δυτι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ενά­ντια στη ΛΔΒΚ, στο­χεύ­ουν στο να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν την κοι­νή γνώ­μη από τα εγκλή­μα­τα των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους ενά­ντια στον κορε­α­τι­κό λαό, αλλά και να προ­ε­τοι­μά­σουν το έδα­φος για μια νέα πιθα­νή σφαγή. 

Ανα­φε­ρό­με­νη στο πως παρου­σιά­ζε­ται η Βόρεια Κορέα στα αστι­κά ΜΜΕ, η Εύα Μπαρ­τλετ γρά­φει πως “εκτός από την προ­πα­γάν­δα, αυτό το οποίο απου­σιά­ζει από την ειδη­σε­ο­γρα­φία είναι η ανθρώ­πι­νη πλευ­ρά ενός λαού 25 εκα­τομ­μυ­ρί­ων που κιν­δυ­νεύ­ει να δολο­φο­νη­θεί από μια επι­κεί­με­νη αμε­ρι­κα­νι­κή επί­θε­ση”. Από τις συνο­μι­λί­ες της με ανθρώ­πους της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, η Μπαρ­τλετ σημεί­ω­σε τις ευχές των βορειο­κο­ρε­α­τών για επα­νέ­νω­ση με το νότο, την επι­θυ­μία τους για ειρή­νη, αλλά και την απο­φα­σι­στι­κή άρνη­ση τους να υπο­στούν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και τις απει­λές εκ μέρους των ΗΠΑ. 

Η κανα­δή δημο­σιο­γρά­φος είχε την ευκαι­ρία να βγά­λει φωτο­γρα­φί­ες από την καθη­με­ρι­νό­τη­τα στη ΛΔ της Βόρειας Κορέ­ας, τις οποί­ες και δημο­σί­ευ­σε ώστε να γίνει γνω­στή στον κόσμο και η άλλη πλευ­ρά αυτής της- τόσο συχνά συκο­φα­ντη­μέ­νης- χώρας και του λαού της. Φωτός: Eva Bartlett/Mintpressnews.

Κεντρικός σταθμός του μετρό της Πιονγιάνγκ, το οποίο διακρίνεται για την απλότητα του, την όμορφη αισθητική, με έντονη την παρουσία του μάρμαρου και των τοιχογραφιών.

Κεντρι­κός σταθ­μός του μετρό της Πιον­γιάνγκ, το οποίο δια­κρί­νε­ται για την απλό­τη­τα του, την όμορ­φη αισθη­τι­κή, με έντο­νη την παρου­σία του μάρ­μα­ρου και των τοιχογραφιών.

Μαθαίνοντας το παραδοσιακό κορεατικό μουσικό όργανο Kayagun.

Μαθαί­νο­ντας το παρα­δο­σια­κό κορε­α­τι­κό μου­σι­κό όργα­νο Kayagun.

Μικροί κήποι στον αγροτικό συνεταιρισμό Jangchon. Τα σπίτια είναι πλήρως εξοπλισμένα, με ηλιακούς θερμοσίφωνες και φυσικό αέριο για τις συσκευές της κουζίνας.

Μικροί κήποι στον αγρο­τι­κό συνε­ται­ρι­σμό Jangchon. Τα σπί­τια είναι πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­να, με ηλια­κούς θερ­μο­σί­φω­νες και φυσι­κό αέριο για τις συσκευ­ές της κουζίνας.

Παρέα βορειοκορεατών κάνουν πικ νικ κοντά στην περιοχή των καταρρακτών Πακυόνγκ, 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Παρέα βορειο­κο­ρε­α­τών κάνουν πικ νικ κοντά στην περιο­χή των καταρ­ρα­κτών Πακυόνγκ, 100 χιλιό­με­τρα από την πρωτεύουσα.

Εντυπωσιακοί ουρανοξύστες σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας Πιονγιάνγκ. Παρά την προπαγάνδα των δυτικών ΜΜΕ, οι υποδομές στη Β.Κορέα παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.

Εντυ­πω­σια­κοί ουρα­νο­ξύ­στες σε κεντρι­κό σημείο της πρω­τεύ­ου­σας Πιον­γιάνγκ. Παρά την προ­πα­γάν­δα των δυτι­κών ΜΜΕ, οι υπο­δο­μές στη Β.Κορέα παρου­σιά­ζουν σημα­ντι­κή βελτίωση.

Οδοντίατροι εξετάζουν ασθενείς σε νοσοκομείο της Πιονγιάνγκ.

Οδο­ντί­α­τροι εξε­τά­ζουν ασθε­νείς σε νοσο­κο­μείο της Πιονγιάνγκ.

Αίθουσα εξετάσεων στο Παιδικό Νοσοκομείο Okryu, ένα εξαώροφο κτίριο 300 κλινών. Οι νέες κυρώσεις που επέβαλαν πρόσφατα οι ΗΠΑ αποτελούν εμπόδιο για εισαγωγές σύγχρονων μηχανημάτων στη ΛΔΒΚ.

Αίθου­σα εξε­τά­σε­ων στο Παι­δι­κό Νοσο­κο­μείο Okryu, ένα εξα­ώ­ρο­φο κτί­ριο 300 κλι­νών. Οι νέες κυρώ­σεις που επέ­βα­λαν πρό­σφα­τα οι ΗΠΑ απο­τε­λούν εμπό­διο για εισα­γω­γές σύγ­χρο­νων μηχα­νη­μά­των στη ΛΔΒΚ.

Βόλτα στο πάρκο.

Βόλ­τα στο πάρκο.

Κολύμβηση και αθλητισμός στην Ακαδημία Mangyongdae της Πιονγιάνγκ.

Κολύμ­βη­ση και αθλη­τι­σμός στην Ακα­δη­μία Mangyongdae της Πιονγιάνγκ.

Μαθήτρια του δημοτικού, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του σχολείου της στο ενυδρείο του Ζωολογικού Κήπου της Πιονγιάνγκ.

Μαθή­τρια του δημο­τι­κού, κατά τη διάρ­κεια επί­σκε­ψης του σχο­λεί­ου της στο ενυ­δρείο του Ζωο­λο­γι­κού Κήπου της Πιονγιάνγκ.

Μαθητές γυμνασίου σε σχολείο της πρωτεύουσας. Οι βορειοκορεάτες μαθητές μίλησαν για την ανάγκη να υπάρξει ειρήνη και να πάψουν οι απειλές ενάντια στη χώρα τους

Μαθη­τές γυμνα­σί­ου σε σχο­λείο της πρω­τεύ­ου­σας. Οι βορειο­κο­ρε­ά­τες μαθη­τές μίλη­σαν για την ανά­γκη να υπάρ­ξει ειρή­νη και να πάψουν οι απει­λές ενά­ντια στη χώρα τους.

Ζέσταμα και ασκήσεις γυμναστικής νεαρών αθλητών στη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ακαδημία της Πιονγιάνγκ, με εγκαταστάσεις που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αυτές δυτικών χωρών.

Ζέστα­μα και ασκή­σεις γυμνα­στι­κής νεα­ρών αθλη­τών στη Διε­θνή Ποδο­σφαι­ρι­κή Ακα­δη­μία της Πιον­γιάνγκ, με εγκα­τα­στά­σεις που δεν έχουν να ζηλέ­ψουν τίπο­τα από αυτές δυτι­κών χωρών.

Στην ακαδημία Mangyongdae στην Πιονγιάνγκ περίπου 5000 παιδιά κάθε μέρα μαθαίνουν- εντελώς δωρεάν- χορό, κορεατική και ξένη μουσική, υπολογιστές, καλλιγραφία, ενώ σημαντικό βάρος δίνεται στις αθλητικές δραστηριότητες.

Στην ακα­δη­μία Mangyongdae στην Πιον­γιάνγκ περί­που 5000 παι­διά κάθε μέρα μαθαί­νουν- εντε­λώς δωρε­άν- χορό, κορε­α­τι­κή και ξένη μου­σι­κή, υπο­λο­γι­στές, καλ­λι­γρα­φία, ενώ σημα­ντι­κό βάρος δίνε­ται στις αθλη­τι­κές δραστηριότητες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο