Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

O «φιλέλληνας» Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

Γρά­φει ο ΠΑΡΑ-ΛΟΓΟΣ //

«Όλοι λένε ότι δεν υπάρ­χει άλλη χώρα στην Ευρώ­πη που να δέχτη­κε τόση αλλη­λεγ­γύη από τη Γερ­μα­νία και θα πρέ­πει τα ελλη­νι­κά ΜΜΕ να το εξη­γή­σουν αυτό στον ελλη­νι­κό λαό, για­τί είναι σημα­ντι­κό για το μέλ­λον».

Με αυτά τα λόγια ολο­κλή­ρω­σε την ομι­λία του, κατά την καθιε­ρω­μέ­νη συνά­ντη­σή του με τους ξένους αντα­πο­κρι­τές,  ο Υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών της Γερ­μα­νί­ας, κύριος Σόι­μπλε, θέλο­ντας να τονί­σει το μέγε­θος της φιλευ­σπλα­χνί­ας και του αλτρουι­σμού της κυβέρ­νη­σης Μέρ­κελ προς τον «ανε­νη­μέ­ρω­το» ελλη­νι­κό λαό.

Τι μένει, λοι­πόν, να κάνουμε;

Μα φυσι­κά, να ευχα­ρι­στή­σου­με τον μάγο με τα «δώρα», δόκτωρ Σόιμπλε.

Τι κι αν,  επί των ημε­ρών του, των ημε­ρών της «ανι­διο­τε­λούς» αρω­γής αυτού και των αυλι­κών του στην Ε.Ε, η τάλαι­να χώρα που ακού­ει στο όνο­μα Ελλά­δα, «έσω­ζε» με τα δάνεια της,  τις ευρω­παϊ­κές τρά­πε­ζες, όπως δήλω­σε πρό­σφα­τα στην γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα Handelsblatt ‚ο κύριος Γιοργκ Ρόχολ, διευ­θυ­ντής της «Ευρω­παϊ­κής Σχο­λής Μάνα­τζμεντ και Τεχνο­λο­γί­ας» (ESMT) του Βερο­λί­νου και μέλος του γνω­μο­δο­τι­κού συμ­βου­λί­ου του γερ­μα­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Οικονομικών;

Τι κι αν ο λαός μας έχει πλη­ρώ­σει, από τις αρχές του ’90 μέχρι τώρα, σε τόκους και χρε­ο­λύ­σια 1 τρις ευρώ;

Τι κι αν, με την ‘’πολυ­πό­θη­τη’’  «βιω­σι­μό­τη­τα του χρέ­ους», ο κύριος Σόι­μπλε, η υπε­ρα­τλα­ντι­κή παρέα του ΔΝΤ και οι εγχώ­ριοι υπο­γκα­ου­λά­το­ρες τους, ξεπου­λούν ακό­μη και τις ενά­λιες αρχαιό­τη­τες της χώρας;

Τι κι αν, οι πολι­τι­κές της ακραιφ­νούς λιτό­τη­τας, μειώ­νουν το δεί­κτη βιο­μη­χα­νι­κής παρα­γω­γής από χρο­νιά σε χρονιά;

Τι κι αν συμ­βαί­νουν όλα αυτά; Είμα­στε πρώ­τοι σ’ όλη την Ε.Ε. Επι­τέ­λους, κάπου κατέ­χου­με την πρω­τιά. Είμα­στε πρώ­τοι στη… φτώχια.

Πρέ­πει να πού­με ένα «ευχα­ρι­στώ», διάβολε.

Να τον ευχα­ρι­στή­σου­με, καθώς χάριν  του εθνο­σω­τή­ριου έργου του:

  • Το 40% του (φτω­χού) ελλη­νι­κού πλη­θυ­σμού  έφτα­σε στο σημείο να στε­ρεί­ται βασι­κών δια­τρο­φι­κών αγα­θών( ΕΛΣΤΑΤ).
  • Το 50% του( φτω­χού) πλη­θυ­σμού της Ελλά­δας αδυ­να­τεί να έχει ικα­νο­ποι­η­τι­κή θέρ­μαν­ση (ΕΛΣΤΑΤ).
  • 6/10 (φτω­χούς) πολί­τες δηλώ­νουν δυσκο­λία στην πλη­ρω­μή πάγιων λογα­ρια­σμών              ( φως, νερό, φυσι­κό αέριο) [ΕΛΣΤΑΤ].
  • 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι  βρέ­θη­καν στο γκι­σέ του ταμεί­ου ανεργίας.
  • Πάνω από μισό εκα­τομ­μύ­ριο παι­διά, σύμ­φω­να με τη Unicef, υποσιτίζονται.
  • 888.452 νοι­κο­κυ­ριά με 2,3 εκ. μέλη  ζουν σε συν­θή­κες από­λυ­της ένδειας (ετή­σιο εισό­δη­μα 4.608 ευρώ).
  • 6 εκα­τομ­μύ­ρια πολί­τες  είναι ανα­σφά­λι­στοι μαζί με τις οικο­γέ­νειες τους μην έχο­ντας δικαί­ω­μα πρό­σβα­σης σε ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περίθαλψη.

***

Η θρα­σύ­τη­τα και ο κυνι­σμός του συγκε­κρι­μέ­νου ανθρώ­που, δεν προ­κα­λούν περισ­σό­τε­ρο  απ΄ τη θρα­σύ­τη­τα και τον κυνι­σμό όσων, εν Ελλά­δι,  βαφτί­ζουν τον κοι­νω­νι­κό κανι­βα­λι­σμό «ανά­πτυ­ξη» και την καταγ­γε­λία αυτού «λαϊ­κι­σμό».

Το πρό­βλη­μα, όμως, όπως μπο­ρού­με να αντι­λη­φθού­με, δεν είναι ο «Χ» Σόι­μπλε που  επι­βάλ­λει συνε­χώς βάρ­βα­ρα μέτρα ενά­ντια στους εξου­θε­νω­μέ­νους  Έλληνες.

Το πρό­βλη­μα είναι ταξι­κό, όχι εθνι­κό, του τύπου «οι καλοί  Έλλη­νες, ο κακός Γερμανός».

Ο Σόι­μπλε, όπως κι εν γένει η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, όπως και κάθε «αστι­κό» κυβερ­νη­τι­κό σχή­μα απο­τε­λούν το μακρύ χέρι της εργο­δο­σί­ας, του παγκό­σμιου κεφαλαίου.

Οι πολι­τι­κές τους, απο­τε­λούν την εκπε­φρα­σμέ­νη στό­χευ­ση του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, που δεν είναι άλλη, από το να αυγα­τί­ζει τα κέρ­δη των επι­χει­ρή­σε­ων και να φορ­τώ­νει τις ζημί­ες στο λαό.

Στην περί­πτω­ση της Ελλά­δας, θέλουν αυτή τη μικρή γωνιά του Νότου, να την κατα­στή­σουν «Μπα­γκλα­ντές». Ένα απά­γκιο, δηλα­δή, για τους απα­ντα­χού εκπρο­σώ­πους του φιλο­το­μα­ρι­σμού, εντός Ευρώ­πης, που με μισθούς πεί­νας και επι­σφα­λείς εργα­σια­κές σχέ­σεις θα γεμί­ζουν τα θησαυ­ρο­φυ­λά­κια τους.

Σας θυμί­ζει κάτι αυτό;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο